title

معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزشیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمانها

رسول زاده, یحیی and شیرین زاده, اسلام and حضرتی, صادق and اصغری جعفرآبادی, محمد (1394) معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزشیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمانها. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

[img]
Preview
Text
333kB
[img]
Preview
Text
624kB

Official URL: http://www.ssu.ac.ir/9oh/

Persian Abstract

زمینه: معرفی یک رویکرد سیستمی به تعیین علل خطاهای انسانی و زمینه سازی برای پیشگیری از وقوع خطاهای انسانی از طریق ارتقاء فرهنگ خطا پذیری سازمان ( (Just Culture)می تواند گامی موثر در جهت کاهش آسیب ها باشد. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی ویرایش فارسی پرسشنامه JC طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: پرسشنامه JC حاوی 27 سئوال در 6 بعد از فرهنگ خطا پذیری می باشد که شامل بعد بازخورد و ارتباطات (3 سئوال) ، صداقت در ارتباطات (5 سئوال)، توازن وتعادل (5 سئوال) ، کیفیت فرایند گزارش دهی خطا (5 سئوال)، بهبود مستمر (4 سئوال) و اعتماد و اطمینان (5 سئوال) می باشد که توسط آقای هافمن و همکاران طراحی گردید. دراین مطالعه پرسشنامه JC طی مراحلی به فارسی ترجمه و مجدداً به انگلیسی برگردانده شده و با نسخه اصلی آن مطابقت داده شد. برای بررسی روائی محتوائی، پرسشنامه مذکور در قالب فرم طراحی شده ای به 28 نفر از اعضای پانل خبرگان در رشته ارگونومی ارسال گردیده و بر اساس نظرات اعلام شده، شاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روائی محتوایی (CVR) محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه بعد از تکمیل آن توسط 221 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستا نهای شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بعد از یک فرصت دو ماهه تعداد 12 نفر از متخصصین نظرات خود را ارسال کردند. بعد از جمع بندی نتایج و محاسبه CVI و CVR مشاهده گردید که در بعضی از آیتم های پرسشنامه امتیاز بدست آمده کمتر از معیار قابل قبول بوده ، لذا بعد از اصلاح آیتم ها طبق پیشنهادات و توصیه های دریافتی از پانل خبرگان ، مجدداً آیتم های مورد نظر به افرادی که امتیاز پائین به آن آیتم ها داده بودند ، ارسال و نظرات آنها پرسش گردید که نهایتاً روائی تمامی آیتم ها مورد تائید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده نشان داد که آیتم های پرسشنامه در تمامی ابعاد مورد سنجش از همسانی درونی بالایی برخوردار است ( α=0.894). نتيجه گيري: این مطالعه نشان داد که پرسشنامه JC یک ابزار مناسب با روایی و پایایی قابل قبول جهت مطالعه فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها و انجام اقدات مناسب جهت بهبود فرهنگ خطاپذیری و گزارش دهی خطا در سازمان هاست.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده :یحیی رسول زاده
نویسنده مسئول :اسلام شیرین زاده
نویسنده :صادق حضرتی
نویسنده :محمد اصغری جعفرآبادی
Uncontrolled Keywords:Just Culture, فرهنگ ایمنی ، فرهنگ سازمانی ، ماکرو ارگونومی، خطای انسانی
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:6977
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:30 Jul 1394 08:22
Last Modified:30 Jul 1394 08:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...