title

بررسی اثر بخشی اسورال(Osverl) در کاهش سطح فریتین در بیماران مبتلا به تالا سمی ماژور شهرستان اردبیل در سال 92-1393

فتحی, افشین ، وفایی, مجید ، امانی, فیروز ، محبی, نادیا (1394) بررسی اثر بخشی اسورال(Osverl) در کاهش سطح فریتین در بیماران مبتلا به تالا سمی ماژور شهرستان اردبیل در سال 92-1393. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
345kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بتاﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ارﺛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﺧﺎص در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اسفرال یک شلاتور است که در این بیماران بکار می رود. این دارو به صورت تک دوز در روز استفاده می شود.از انجایی که اسفرال به صورت خوراکی تجویز شده و تحمل این دارو وکنترل سطح آهن سرمی بیمار راحت تر صورت می گیرد،از این رو ما برآن شدیم تا با طراحی این مطالعه میزان کارایی و عوارض این داروی ایرانی اسفرال را در بیماران مورد بررسی قراردهیم. مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و بر روی کودکان مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی انجام شده است. در این مطالعه ابتدا 53 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور که به بیمارستان بوعلی جهت دریافت خون مراجعه کرده، انتخاب و پس از بررسی معیارهای ورود و خروج در این بیماران 48 بیمار وارد مطالعه شدند. در ابتدای مطالعه، اطلاعات هر یک از بیماران به همراه اطلاعات حاصل از معاینات و آزمایشات بیماران(هموگلوبین، سطح فریتین، TSH، T4، CBC diff، BUN AST، ALT ، BS و کراتینین CBC diff) وارد چک لیستی که متعلق به همان بیمار بود، گردید. در ادامه برای بیمار داروی مورد نظر با دوز مورد نیاز تجویز شده و بیماران هر ماه تا 6 ماه از نظر بروز عوارض معاینه شدند، درسه ماه اول پس از شروع دارو سطح سرمی فریتین اندازه گیری شد، دوز دارو تنظیم شده و 6 ماه پس از شروع اسورال آزمایشات از جمله سطح فریتین، TSH,U/A، T4، CBC diff، BUN AST، ALT ، BS و کراتینین درخواست شد و معاینات شنوایی و بینایی انجام و اطلاعات وارد چک لیست های مذبور گردید. به منظور بررسی اثر اسورال به تنهایی در کاهش سطح فریتین، در صورت تحت درمان بودن بیماران با سایر شلاتورها (دفروکسامین ویا L1) تمامی داروها قطع گردید. در انتها تمامی نتایج وارد برنامه آنالیز آماری SPSS گردید و به تحلیل داده ها پرداختیم. نتایج: در این مطالعه 48 کودک مبتلا به تالاسمی مورد بررسی قرار گرفتند. از این میان 27 بیمار(2/56 درصد) مرد و سایرین زن بوده و میانگین سنی آنها 77/8 ± 22/20 سال بود. نتایج نشان داد که طی یکسال بررسی بیماران سطح هموگلوبین افزایش و سطح فریتین کاهش معنی داری پیدا کرد و سایر پارامترها اختلاف معنی داری نداشت. تهوع و استفراغ شایع ترین عارضه و در بیماران بعد دریافت اسفرال بیش از قبل دریافت اسفرال بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اسورال در کاهش میزان فریتین بیماران تالاسمی ماژور موثر می باشد ولی در صورت استفاده از این دارو کنترل از نظر هماچوری توصیه می شود.

عنوان انگليسي

Evaluation of efficacy of Osveral in decreasing of serum ferritin level in major thalassemic patients in ardabil in1391


نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشین فتحی
استاد راهنما :مجید وفایی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :نادیا محبی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 51 - پایان نامه دکتری تخصصی اطفال
کلیدواژه ها:اسورال ، فریتین، تالاسمی ماژور
کلیدواژه ها (انگلیسی):acute bacterial meningitis, cerebrospinal fluid, Glasgow Coma Scale
موضوعات :WH سیستم های خونی و لنغاوی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :7025
ارائه شده توسط : آقای فرهاد خدایی
ارائه شده در تاریخ :03 آبان 1394 06:50
آخرین تغییر :07 شهریور 1396 06:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...