title

مقایسه فراوانی آلودگی هلیکوباکترپیلوری بین بیماران مبتلا به آلوپشیاآراتا و افراد سالم در شهر اردبیل

رستمی مقدم, مجید and حبیب زاده, شهرام and جاویدفر, الهام (1394) مقایسه فراوانی آلودگی هلیکوباکترپیلوری بین بیماران مبتلا به آلوپشیاآراتا و افراد سالم در شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
Preview
Text - final reserch project report
233kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
26kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

773kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

450kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه :آلوپشیا آراتا یک بیماری فولیکول مو می باشد، که شواهد نشان دهنده منشاء اتوایمیون بودن آن می باشد. هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریال جهان می باشد که طبق گزارشات در ایران نیز از شیوع بالایی برخوردار است.این پاتوژن در پاتولوژی بیماری های گاسترودئودنال دخیل است و همچنین با اختلالات خودایمنی نظیر تیروئیدیت اتوایمون و ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا مرتبط است.این باکتری با اختلالات پوستی ای نظیر کهیر مزمن، بیماری بهجت، پروریگو ندولاریتیس ، پروریتوس مزمن پوستی و اسکلروز سیستماتیک پیشرونده ارتباط دارد و ریشه کنی این عفونت باعث بهبودی این بیماران می شود. با توجه به اینکه در اردبیل این عفونت از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه این ارتباط به طور یقین مشخص نیست، ما در این مطالعه برآنیم تا به تعیین ارتباط آلوپشیاآراتا و هلیکو باکتر پیلوری بپردازیم. مواد و روش ها:این مطالعه از نوع موردی-شاهدی بوده و بر روی بیماران مبتلا به آلوپشیا آراتا و افراد سالم همسان صورت گرفت.در این مطالعه چک لیستی طراحی شد که حاوی اطلاعاتی از جمله اطلاعات دموگرافیک،یافته های پوستی ،سطح تحصیلات ،شغل، مدت ابتلا به آلوپشیا و شکایات گوارشی بود.بعد از تکمیل چک لیست ها هر دو گروه برای انجام آزمایش مدفوع، به منظور یافتن آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکتر،به آزمایشگاه ارجاع شدند.نتایج حاصل از آزمایش ها وارد چک لیست ها شده و سپس اطلاعات حاصله وارد برنامه آنالیز آماری شد. نتایج :در این مطالعه 150 فرد(75 بیمار و 75 فرد سالم) شرکت نمودند که 71/62 درصد بیماران گروه مورد و 56 درصد افراد گروه شاهد مرد بودند و میانگین سنی بیماران 91/5 ± 19/30 سال بود. میانگین مدت زمان ابتلا به این بیماری 1/6 ± 12/15 ماه و ناحیه سر با 48 درصد شایع ترین مکان درگیر بود و 7/14 درصد دارای سابقه فامیلی مثبت بودند. 20 درصد بیماران دارای بیماری زمینه ای بودند که شایع ترین آن هیپرتانسیون بود. 36 درصد بیماران نیز وسعت ضایعه در حد 3-1 سانتی متری داشتند.30 بیمار (40%) از افراد گروه مورد و 26 نفر (7/34 %) افراد گروه شاهد دارای علائم گوارشی بودند.در بررسی عفونت هلیکوباکترپیلوری 44 درصد بیماران گروه مورد و 7/34 درصد افراد شاهد تست آنتی ژن مدفوعی مثبت داشتند(P=0.242) و تحلیل داده ارتباط معنی داری میان عفونت هلیکوباکترپیلوری با سن(P=0.926)، جنس(P=0.498)، بیماری زمینه ای(P=0.636) و علایم گوارشی(P=0.304) نشان نداد. نتیجه گیری:در این مطالعه مشاهده شد که با وجود اینکه عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به آلوپشیا آراتا بیش از افراد سالم است ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود.

Title

The comparison of the frequency of Helicobacter pylori infection between patients with Alopecia areata and healthy people in Ardabil city

English Abstract

Alopecia areata is a disease of hair follicle with evidence supporting an autoimmune etiology. Helicobacter pylori is one of the most commen bacterial infection in the world which is also reported to be common in Iran. This agent is directly involved in the pathogenesis of several gastroduodenal pathologies and also it is associated with a variety of immune-mediated disorders, including: autoimmune thyroiditis and idiopathic thrombocytopenic purpura. This bacterium is associated with many skin disorders, including: chronic urticaria, Behcet's disease, prurigo nodularis, Progressive systemic sclerosis and chronic cutaneous pruritus. Eradication of this infection improve outcomes in patients. Therefore This study was performed to evaluate the relation between Helicobacter pylori and alopecia areata. Materials and mothods: This case_control study carried out on patients with alopecia areata and healthy subjects. In this study, a check list of information was designed including: demographic information, skin findings, education level, duration of skin disease and gasterointestinal complaints. After completing chek lists both groups sent to the lab for a stool test to detect Helicobacter pylori infection. Finally the results from the laboratory were entered in to the check lists and all check lists were analysed statistically. Results: 150 subjects participated in this study (75 patients and 75 healthy person in control group) that 62.7 percent of the cases and 56 percent of the control group were male and mean age of case group was 30.19 ± 5.91 years. The mean duration of the Disease was 15.12 ± 6.1 months and the head is the most common location was involved with 48percent. 14.7% of patients had positive family history. Hypertention with 7 case was the most common associated disease among patients. In 36% of them the extent of the lesion was 3.1 cm. 30 patients (40%) of case group and 26 patient (34/7%) of control group had gastrointestinal symptoms. After examining the fecal antigen test results showed that 33 patients (44%) of cases and 26 persons (34%) of control group were infected with Helicobacter pylori (p=0.242). Data analysis showed that there was no significant association between helicobacter pylori inflection with age, sex and gastrointestinal symptoms. Conculsion: In this study it was observed that even though Helicobacter pylori infection in patient with alopecia areata is more than healthy people, But this increase was not statistically significant or meaningful.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مجید رستمی مقدم
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
دانشجو :الهام جاویدفر
Additional Information:شماره پایان نامه : 543 - پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:هلیکوباکترپیلوری، آلوپشیا آراتا، بیماری اتوایمون
کلیدواژه ها (انگلیسی):Helicobacter pylori, Alopecia areata, Autoimmune disease
Subjects:QW Microbiology and Immunology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:7026
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:30 Jul 1394 08:08
Last Modified:15 Feb 1399 07:58

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...