title

بررسی اپیدمیولوژیک مارگزیدگی های اعزامی‌ به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل طی سال های 92-1387

فرزانه, اسماعیل and فولادی, نسرین and میرزامحمدی, زهرا (1394) بررسی اپیدمیولوژیک مارگزیدگی های اعزامی‌ به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل طی سال های 92-1387. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
139kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
25kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

384kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

444kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

5kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: بیش از 3500 گونه مار در دنیا وجود دارد که از این میان دست کم 10% آن‌ها سمی می باشند. به طور میانگین بروز مارگزیدگی در دنیا سالانه بین 5/5 تا 1/2 میلیون می باشد که حداقل 125000 نفر آن منجر به فوت در بیماران می شود. در ایران 83 گونه مار مشاهده شده است که از این میان 27 گونه سمی می باشند. در ایران سالانه 11000-4500 مورد مارگزیدگی رخ می دهد و مرگ و میر اندکی نیز به دنبال دارد. آثار مسموميت با سم مار به دو گروه موضعي وسيستميك تقسيم مي شود. آثار مسموميت موضعي ورم، نكروز و تاول مي باشد از آثار مسموميت سيستميك مي توان به مسموميت خوني، مسموميت عصبي و... اشاره كرد. از آنجائيکه مار گزيدگي مي تواند سبب مرگ فوري بيمار گردد آشنايي دقيق وصحيح با اين موضوع و روش هاي درماني اوليه ضروری است. مواد و روشها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مطالعات مقطعی توصیفی می‌باشد. بیماران مورد مطالعه شامل تمام بیماران مورد مارگزیدگی بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل می باشند. اطلاعات بعد از جمع آوری وارد برنامه تحلیل آماری SPSS شده و سپس با استفاده از روش‌های آمار تحلیلی داده‌ها آنالیز ‌شدند. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد که از میان 67 مصدوم مارگزیدگی وارد شده به مطالعه، 51 نفر مرد (٪1/76) و مابقی مصدومین زن بودند. متوسط سنی بیماران بررسی شده،‌ 95/16±6/35 سال بود. تمامی مارگزیدگی‌ها در مناطق روستایی و اکثر گزش‌ها (22 مورد معادل ٪8/32) در محدوده‌ی ساعات 12 الی 16 شبانه روز (ظهر) صورت گرفته بود. اکثر گزش‌ها مربوط به اندام تحتانی بوده و66 مورد از 67 مصدوم (٪5/98) توسط گونه‌های مار افعی و 1 مصدوم (٪5/1) توسط مار کبری حادث شده بود. حادثه دیدگان به صورت میانگین 4/5 روز بستری بوده‌اند. در تمامی بیماران علائم درد، تورم، اریتم و اکیوز محل گزش مشاهده شد. 27 نفر ضعف داشتند. تهوع و استفراغ دو علامت شایع دیگر بود. میانگین پادزهر استفاده شده در مصدومین 27/1 ± 1/5 ویال بود. بحث و نتیجه گیری: جنسیت مذکر و سنین جوانی جزو ریسک‌فاکتور‌های احتمالی مارگزیدگی در استان مطرح شدند. همچنین مشخص شد که گزش‌ها در صبح و ظهر به اوج خود می‌رسد. این گزش ها تماماً در مناطق روستائي و اکثراً در ماه‌های گرم سال اتفاق افتاده بود. با کنار هم گذاشتن این نتایج می‌توان گفت که اکثراً مردان روستائي شاغل در محیط باز مصدومین اصلی مارگزیدگی ها را تشکیل می‌دهند. همچنین بخش انگوت و روستاها‌ی اطراف اردبیل از مهمترین مناطقی هستند که گزش‌ها در آن اتفاق می‌افتد. به لحاظ روند درمانی نیز هرچند بروز عوارض بسیار شدید در بین مصدومین نادر بود ولی بروز سایر عوارض معمول بود.

Title

Epidemiological study snakebites referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil city during 2008-2013

English Abstract

Introduction: There are more than 3,500 species of snake in the world, of which at least 10% of them are toxic. Average annual incidence of snakebite in the world is between 5.5 to 1.2 million and at least 125,000 of them are fatal. In Iran, 83 snake species has been observed which 45 species are non-venomous, 27 species are toxic, and 11 semi-toxic among them. About 4500-11000 snakebites occur annually in Iran and a small part of it is fatal. Snakebite effects can be divided into 2 groups, local and systemic. Since the snake bites can cause immediate death in patients obtaining accurate knowledge of the subject and method of treatment seems to be necessary. Materials and Methods: This study is a cross-sectional one. Our study population included all snakebite patients who were admitted to the Imam Khomeini hospital of Ardebil. Finally, outcomes organized in the form of tables and graphs and presented in a comprehensive report. Results: The results showed that among the 67 victims of snake bites, 51 were men and the rest of the victims were women. The average age of the patients was, 35/6 ± 16/95 years. Most snake bites were occurred in rural areas. most of the snakebites was occurred within 12-16 o’clock (noon). Most stings were related to the lower limbs, and 66 of the 67 cases were injured by a viper snake species, 1 casualty was caused by a cobra. Victims were hospitalized for an average of 5.4 days. all patients, showed symptoms of pain, swelling, erythema and ecchymosis. 27 people were faint. Nausea and vomiting were two other common symptoms. Average antidote used in patients was 5.1 vials. Conclusions: Possible risk factors include male gender and young age. It was also found that the stings in the morning and noon reach the peak. These reports are all in rural areas and mostly occurred in the warm months. Snakebites in rural parts around Ardebil an ongot were prevalent. severe side effects were rare, but the incidence of other complications was common among the victims.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :اسماعیل فرزانه
استاد مشاور :نسرین فولادی
دانشجو :زهرا میرزامحمدی
Additional Information:شماره پایان نامه : 552 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:مارگزیدگی، مار افعی، پادزهر، سم، مسمومیت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Snakebite, Poison, Viper, Venom
Subjects:W Health professions
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:7059
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:16 Aug 1394 10:03
Last Modified:14 Feb 1399 13:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...