title

بررسی خشونت و مؤلفه‌ های تأثیر گذار بر آن در زنان با سرطان پستان با استفاده از سازه‌هاي آموزشی اکولوژیکی مدل PRECEDE در شهر اردبیل در سال 1394

فولادی, نسرین and پورفرضی, فرهاد and یوسفی, سجاد (1394) بررسی خشونت و مؤلفه‌ های تأثیر گذار بر آن در زنان با سرطان پستان با استفاده از سازه‌هاي آموزشی اکولوژیکی مدل PRECEDE در شهر اردبیل در سال 1394. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
171kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
20kB
[img] Text - proposal generalform
محدود به Repository staff only

474kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

254kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

29kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: سرطان پستان از شایعترین سرطان ها در بین زنان می باشد و شایعترین علت مرگ و میر در زنان 59-20 است. درمان سرطان پستان عمدتا شامل جراحی ها برای برداشتن تومور است.خشونت خانگی به عنوان تهدید یا اقدام به ایجاد نوعی از خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و/یا عاطفی علیه یک فرد تعریف شده است. در اکثر مواقع، خشونت اعمال شده بر زنان از سوی مردان صورت می گیرد. اثرات ناشی از تجربه خشونت در زنان، از سرخوردگی های کوتاه مدت عاطفی تا نتایج مرگبار متغیر است. زنانی که به ناتوانی و یا سرطان دچار شده اند، نسبت به دیگر زنان، بیشتر در معرض سوءاستفاده و آسیب قرار دارند. غربالگری خشونت همسر و مراجعه مناسب و حمایت از مریض می تواند سلامتی بیماران سرطانی را بهبود بخشد. شناسايي عوامل موثر بر بروز خشونت اين امكان را فراهم مي كند كه بتوانيم برنامه هاي مداخله اي واموزشي مناسب طراحي نموده و نتايج اثر بخشي راكسب نماييم. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر خشونت در اين بيماران با استفاده از ساز ها هاي مدل پرسيد انجام مي‌شود تا بتوان عوامل فردي و محيطي موثر بر خشونت را شناسايي و در طراحي برنامه هاي مداخله‌اي مورد استفاده قرار داد. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی‌ تحلیلی است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سازه‌های اکولوژیکی و آموزشی مدل پرسید جمع آوری گردید. اطلاعات بعد از جمع آوری وارد برنامه تحلیل آماری SPSS شده و سپس با استفاده از روش‌های آمار توصیغی و تحلیلی داده‌ها آنالیز شدند. یافته‌ها: در بررسی‌های صورت گرفته، میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 13.44 ± 44.42 سال بود. از نظر تحصیلات 83 نفر (%39.3) بی سواد بودند که بیشترین فراوانی را از نظر سطح تحصیلات در میان افراد شرکت کننده داشتند. (%92.9) ساکن شهر، (%91.9) خانه دار، (%65.9) توتال ماستکتومی و (%34.1) تحت عمل پارشیل ماستکتومی قرار گرفته بودند. ارتباط بین سن، وضعیت مسکن، تعداد فرزندان، شغل همسر، درآمد خانواده، نوع جراحی و نوع درمان‌های انجام شده با میزان مواجهه با خشونت، معنی‌دار نبود. در ادامه، بررسی‌ها نشان داد که در بعضی از سطوح تحصیلاتی همسران زنان شرکت کننده میزان مواجهه با خشونت کمی متفاوت از سایر سطوح بوده و این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بوده است. همچنین با افزایش سطوح تحصیلی زنان مبتلا، کاهش سن و اشتغال خارج از منزل زنان مبتلا، آگاهی این زنان نسبت به خشونت خانگی افزایش می‌یابد. بین تحصیلات و عوامل قادر کننده پیشگیری از خشونت ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت به طوری که در تحصیلات بالاتر میانگین نمره این عوامل بالاتر می‌رفت. با افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، نمره‌ی عوامل تقویت کننده پیشگیری از خشونت افزایش می‌یابد. بحث و نتیجه گیری: افزایش سطح اطلاعات و سواد عمومی زنان و مردان می‌تواند عاملی در بهبود نگرش و آگاهی زنان مبتلا به سرطان پستان باشد. همچنین آگاه‌سازی عمومی جامعه به وسیله دایر کردن مراکز مشاوره، کلاس های آموزشی و تهیه منابع اطلاعاتی در جهت پیشگیری از این معضل اجتماعی می‌تواند به کاهش این مسئله شایع کمک کند.

Title

Study of Violence and the effective factors in patients with breast cancer using Precede model

English Abstract

Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women and is the most common cause of death in women. Treatment for breast cancer usually involves surgery to remove the tumor. Domestic violence is defined as a threat or attempt to create some kind of physical, sexual, psychological and / or emotional violence against a person. In many cases, violence against women is occurred men. Women who have incurred disabilities or cancer are more vulnerable to abuse and injury than other women. Detecting the factors which affects the incidence of violence, makes it possible remove them and enhance women lives. This study is using PRECEDE model to determine the aspects of domestic violence. Materials and Methods: The study is a cross-sectional one. Questionnaires which were designed by educational and ecological forms of PRECEDE model. Collected data entered to SPSS program and been analyzed. Results: The average age of the participants in this study was 44.42 ± 13.44 years. In terms of education, 83 (39.3%) were illiterate. 92.9% were living in the city, 91.9% were housewives 65.9% had total mastectomy, 34.1% had been underwent partial mastectomy. There was no relationship between age, housing status, number of children, husband's occupation, family income, type of surgery and the type of treatment carried out with the violence. Education of men in some levels is affecting the domestic violence. Also by increasing the education level of patients, decreasing the age and status of employment, women's awareness of domestic violence increases. Between education and enabling factors for the prevention of violence, there was a significant relationship. With increasing levels of education and employment of women, reinforcing factors increases. Conclusions: Increasing the levels of public information and education of women and men can increase woman`s improving attitudes, knowledge, reinforcing and enabling factors. Increasing the public awareness of this social problem by establishing educational and advising classes can help us to reduce this common problem.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
دانشجو :سجاد یوسفی
Additional Information:شماره پایان نامه : 557 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سرطان پستان، مدل پرسید،‌ نگرش، آگاهی، عوامل قادر‌کننده، عوامل تقویت‌کننده
کلیدواژه ها (انگلیسی):Breast cancer, PRECEDE model, attitude, awareness, enabling factors, reinforcing factors
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:7194
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:18 Sep 1394 07:23
Last Modified:14 Feb 1399 09:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...