title

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مرحله قبل از تشخیص ، تشخیص و درمان بیماران با سرطان پستان با استفاده از مدل آندرسون

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دانشیان, آیدا (1394) بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مرحله قبل از تشخیص ، تشخیص و درمان بیماران با سرطان پستان با استفاده از مدل آندرسون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
349kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
21kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

802kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

17kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه:سرطان پستان شایع ترین سرطان در خانم ها و دومین علت مرگ در زنان 35-55 ساله است. در ایران نیز سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است و میزان مرگ و میر بالایی را در بین زنان با سنین مختلف به خود اختصاص می دهد. تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان مقوله مهمی است که می تواند باعث تشخیص بیماری در مراحل پیشرفته تر وافزایش مرگ و میر و کاهش شانس بقای بیماران شود.بنابراین شناخت عوامل موثر بر این تاخیر می تواند امکان مداخله در جهت رفع این عوامل را فراهم ساخته و به تشخیص و درمان به موقع بیماران و افزایش شانس بقای بیماران کمک کند.در این مطالعه با استفاده از مدل پنج مرحله ای آندرسون عوامل دخیل در تاخیر تشخیص و درمان سرطان پستان بررسی شده است. مواد و روش ها: مطالعه ی توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی تعداد 160 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان که اسامی آنها در مرکز ثبت سرطان ثبت شده ونیز بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام و فاطمی اردبیل انجام شد .گرد آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل اندرسون صورت گرفت و اطلاعات در طي يك مطالعه مقطعي از بيمارانی كه در حال درمان و يا به تازگي دوره درمان خود را تمام كرده بودند جمع آوري و در نرم افزار SPSSآناليزشد. سپس با استفاده از روش های آمار تحليلي شامل Chi-square و T-test داده ها آنالیز شده و با روش های آمار توصيفي در قالب جدول و نمودار تنظیم گردید. در تمامی تست های ذکر شده سطح معنی داری 05/0 قرار داده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین تعداد بیماران زنان متاهل با میانگین سنی 33/1 ± 25/44 سال بود. بیشتر بیماران توده در سینه را به عنوان علامت بیماری تلقی کردند .سطح تحصیلات بالاتر و اشتغال باعث مراجعه زودتر بیماران و تاخیر کمتر شده بود. حدود یک سوم بیماران در مطالعه ی انجام شده وقت پزشک خود را تغییر دادند که عوامل موثر در این مرحله ترس از بیماری، مسافرت و مشکلات خانوادگی بوده است.شایع ترین عامل دیر کرد در گرفتن وقت پزشک توسط بیماران در این مطالعه ترس از بیماری بود و نشان داده شد که بیماران قبل از مراجعه به پزشک اقداماتی همچون گیاه درمانی و خود درمانی را انجام می دهند. در مطالعه ی حاضر مدت زمان تاخیر مربوط به بیمار یعنی فاصله ی زمانی بروز علائم تا مراجعه به پزشک 1/5± 53 روز و تاخیر مربوط به سیستم یعنی فاصله ی زمانی مراجعه به پزشک تا شروع درمان اصلی 7/5 ± 35/78روز بود. نتیجه گیری: با توجه به کاهش مدت زمان تاخیر در بیماران با تحصیلات بالاتر و شاغل و همچنین انجام اقدامات غیر اختصاصی قبل از مراجعه به پزشک و تاثیر عوامل روانی مثل ترس در دیرکرد گرفتن وقت پزشک به نظر می رسد باید برنامه های آموزشی جهت تغییر باورها و نگرش های زنان درباره ی سرطان پستان جهت کاهش در زمان های تاخیر برنامه ریزی و اجرا گردد.

عنوان انگليسي

The affecting factors of the delays before diagnosis, diagnosis and treatment of the patients with breast cancer using the Anderson model

خلاصه انگلیسی

Introduction: Breast cancer is the most common cancer in women and the second leading cause of death in women 35-55 years old. Breast cancer is the most common cancer among women in Iran and it has high mortality rates among women on different ages. The delays before diagnosis, diagnosis and treatment of patients increase the chances of survival of patients. In this study, factors have been investigated, by using Anderson model, a five-stage model of delayed diagnosis and treatments of breast cancer. Materials and methods: It is a cross-sectional study on 160 patients with breast cancer, who are follow their treatments or had been treated recently, by using a questionnaire based on Anderson model. Data collected and analyzed by SPSS software with T-Test and Chi-square on tables. Results: The results showed that the highest number of patients were women with an average age of 44.25±1.33 years. mass in the breast was common symptom in the patients. Higher levels of education and employment caused the earlier physician visit and lowered the latency. It was shown that patients do self-care before seeing a doctor. In this study, the patients delay, the time between firs symptoms and seeing a doctor was 53 ± 5.1 days and the system delay, the time between seeing a doctor and treatments start, was 78.35 ± 5.7 days. Conclusion: Due to the lower latency among patients with higher levels of education and employment, and doing unspecific measures before seeing a doctor, and the affection of factors such as fear of late appointment, it seems training programs to change beliefs and attitudes of women about breast cancer should be plannig.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
دانشجو :آیدا دانشیان
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 559 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
کلید واژه ها:سرطان پستان ، تاخیر بیماری ، مدل آندرسون
کلید واژه ها (انگلیسی):breast cancer, delay disease, Anderson model
موضوعات :WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :7248
ارائه شده توسط : آقای فرهاد خدایی
ارائه شده در تاریخ :02 دی 1394 10:13
آخرین تغییر :02 دی 1394 10:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...