title

بررسی تاثیر سی باند بر تهوع و استفراغ بارداری

خاوندی زاده اقدم, سیما ، کاظم زاده, رأفت ، دریابخش, آمنه (1394) بررسی تاثیر سی باند بر تهوع و استفراغ بارداری. در: دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 19-16 مهرماه 1394, تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
385kB
[img]
پیش نمایش
متنی
176kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.icog.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: تهوع و استفراغ بارداري شايع ترين اختلال دستگاه گوارش در دوران بارداري مي‌باشد. تغییرات هورمونی ناشی از بارداری، علل روانی و کاهش قند خون تا به حال به عنوان علل بیماری مطرح شده اند. پژوهش حاضر يك مطالعة كار آزمايي باليني مي‌باشد كه با هدف تعيين تأثير طب فشاري در كاهش شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ زنان با حاملگي اول (در سن حاملگي 16-10 هفته) انجام شده است. روش كار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و بر روی 100 نفر از زنان با حاملگی اول مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداري با سن حاملگي 16-10 هفته انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه طب فشاري و پلاسبو قرار گرفتند. به طوريكه 50 نفر از زنان در گروه آزمون (طب فشاري) و 50 نفر از آنها در گروه شاهد (پلاسبو) در نظر گرفته شدند. سن، تحصيلات، شغل، BMI، سن حاملگي و همچنين شدت تهوع و دفعات استفراغ در دو گروه همگن شدند. طول مدت مداخله 4 روز بود كه در گروه طب فشاري سي باند بر روي نقطة‌ نيگان و در گروه پلاسبو در خارج از نقطة نيگان بسته شد و سپس در طول مدت درمان شدت تهوع و دفعات استفراغ روزانه ثبت شد. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v 12 آزمونهای آماری کای دو، تی مستقل، من ویتنی یو و ویل کاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بين شدت تهوع و دفعات استفراغ قبل از درمان در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد (60/0=p) و (55/0=p) اما شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ بعد از مداخله در بين دو گروه تفاوت آماري معني‌داري را نشان داد (01/0p<). نتيجه گيري: طب فشاري بوسيلة سي باند كه وسيله‌اي بدون عارضه و ارزان و در دسترس مي‌باشد می تواند در كنترل شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ مؤثر باشد. آگاهی و آموزش این روش به طور وسیع در مراقبتهای دوران بارداری می تواند مفید و مقرون به صرفه باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سیما خاوندی زاده اقدم
نویسنده مسئول :رأفت کاظم زاده
نویسنده :آمنه دریابخش
کلید واژه ها:طب فشاري، تهوع،استفراغ، سي باند
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :7250
ارائه شده توسط : خانم رافت کاظم زاده
ارائه شده در تاریخ :09 دی 1394 07:30
آخرین تغییر :09 دی 1394 07:30

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...