title

تاثير ماسا‍ژ پشت به روش استروك بر خستگي بيماران دياليزي

نهامین, مینا and نیکجو, رويا and صمدزاده, سمیرا and سلیمی, مهسا (1393) تاثير ماسا‍ژ پشت به روش استروك بر خستگي بيماران دياليزي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Image
344kB
[img]
Preview
Text
320kB

Persian Abstract

هدف: در بيماران همودياليزي ازبین عوامل تنش زاي فيزيولوژیکی عامل خستگی شيوع بيشتري ازبقیه عوامل تنش زاي فيزيكي دارد. این پژوهش با هدف تأثير ماساژ به روش استروك سطحي پشت بر ميزان خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد. روش¬ها: این پژوهش کارآزمایی بالینی در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل انجام شد. 60 بیمار همودیالیزی به روش آسان و در دسترس انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی ساده به دو گروه مورد و شاهد تقسیم بندی شدند.گروه مورد به مدت یک ماه، هفته ای سه بار ، در روزهای دیالیز، به مدت 10 دقیقه،تحت ماساژدرمانی قرارگرفتند ولی گروه کنترل طی این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خستگی پایپر بود که طی سه نوبت(روز های شروع و 15 ام و سی ام) توسط هر دو گروه تکمیل گردید. در انتها نتایج وارد نرم افزار 13 spss گردید و برای تحلیل داده ها و مشاهده ارتباط نتایج از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی انالیز واریانس، Samples T Test و Repeated Measures ANOVA استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروههای مختلف مورد آزمایش در زمان شروع مطالعه و انتهای مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد(003/0=p ) و در بین زمان شروع تا روز15 و همچنین روز 15 تا انتهای مطالعه تفاوت معنی¬داری مشاهده نشد. همچنین تجزیه واریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه در اتمام مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد(p<05/0(. نتیجه¬گیری: مطالعه حاضر نشان داد که ماساژ درمانی به مدت 30 روز منجر به کاهش خستگی و احساس راحتی در بیماران شد. کلمات کلیدی: ماساژ به روش استروک سطحی- خستگی- دیالیز.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مینا نهامین
نویسنده مسئول :رويا نیکجو
Subjects:WJ Urogenital System
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:7254
Deposited By: MS Roya Nikjoo
Deposited On:17 Oct 1394 06:47
Last Modified:24 May 1397 10:30

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...