title

تاثير لاوندر استنشاقي(اسطوخدوس) بر درد ناشي از جاگذاري IUD مسي

نیکجو, رويا and وثوقی, نازیلا and شاهعليزاده, الهام (1393) تاثير لاوندر استنشاقي(اسطوخدوس) بر درد ناشي از جاگذاري IUD مسي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text
321kB
[img]
Preview
Image
344kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه:IUD مسي رايج ترين روش قابل برگشت مطمئن و موثرباروری در سطح جهان است كه به مدت 12-10 سال موثر می باشد و در مناطق با نرخ رشد بالا اهميت و جايگاه ويژه¬اي دارد. جايگذاري IUD در اكثر افراد با اضطراب بالا همراه است و اين اضطراب و ترس مي تواند باعث ايجاد درد و ناراحتي شود. درد به عنوان پنجمين علايم حياتي بايد توسط اعضاء تيم درماني پايش و بطور موثر كنترل گردد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آروماتراپي بر درد ناشي از جايگذاري IUD می باشد. مواد و روشها:اين مطالعه بر روي 106 زن در يك مركز بهداشتي -درماني در شهر اردبيل انجام شد. شركت كنندگان توسط بلوك¬بندي تصادفي با بلوك¬هاي 4تايي و 6تايي به دو گروه تقسيم شدند: در گروه مورد رايحه لاوندر و در گروه کنترل پلاسبو به مدت 30 دقيقه قبل از IUD گذاري استشمام گرديد. جهت پنهان سازي تخصيص از شيشه هاي مشابه كه از شماره 1 تا 106 شماره گذاري شده بود استفاده شد. رايحه لاوندرو پلاسبو داخل شيشه اي استريلي ريخته شده بود كه براي فرد گذارنده IUD و نمونه ها (مراجع) و فردي كه درد را مي¬سنجید Blind بود و آنها از تخصيص درمان در هيچيك از گروه ها مطلع نبودند. تمام جايگذاريها توسط يك ماماي باتجربه درIUD گذاریانجام گرديد. ميزان درد كل دوره IUD گذاري، بلافاصله بعد از جايگذاري IUD با استفاده از مقياس ديداري 10-0 سانتي متري توسط فرد نمونه¬گیر اندازه¬گيري شد. براي تعيين تاثير آروماتراپي بر درد ناشی ازIUD گذاری و عوامل مرتبط با آن از آزمون کای دو درنرم افزار كامپيوتري SPSS/ver13 استفاده شد. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد ميانگين شدت درد بعداز مداخله در گروه مورد)13/2(84/1 ودرگروه كنترل)746/0(98/0 بوده كه آزمون آماري يو مان ويتني،اختلاف آماري معناداري از نظرمیانگین شدت درد بعداز مداخله بين دوگروه نشان نداد(P=0.51 ). نتيجه گيري: آروماتراپي استنشاقي با اسانس لاوندر در كاهش درد درپروسیجرIUD گذاري موثر است و بايستي در نظر داشت براي كنترل درد تنها از روش آروماتراپي نمي توان استفاده نمود روشهاي جايگزين وحتي دارو درماني توصيه مي شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رويا نیکجو
نویسنده :نازیلا وثوقی
نویسنده :الهام شاهعليزاده
Uncontrolled Keywords:IUD مسي، درد، جايگذاري IUD،لاوندر، پلاسبو
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:7256
Deposited By: MS Roya Nikjoo
Deposited On:10 Oct 1394 06:32
Last Modified:24 May 1397 10:23

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...