title

بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

خانبابازاده قدیم, مژگان ، نریمانی, محمد (1388) بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: کنگره سراسری انسان سالم, 6 خرداد 1388, گرگان - ایران.

[img]
پیش نمایش
تصویر
787kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
670kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
1MB

خلاصه فارسی

رضایت شغلی کارکنان به عوامل متعددی مرتبط است یکی از این عوامل ویژگی های شخصیتی افراد است .هدف این پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای اردبیل پرداخته می شود.در این مطالعه از دو آزمون شخصیت و یک آزمون رضایت شغلی استاندارد شده و آزمون برن رویتر استفاده شده است که شامل شش جنبه از شخصیت یعنی تمایل به عصبی بودن،تمایل به با خود بودن،درون گرایی ،برون گرایی،سلطه جویی ،سلطه پذیری ،اعتماد به نفس و اجتماعی بودن می باشد.جامعه مورد نظر کارکنان دانشگاههای اردبیل شامل علوم پزشکی اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیل و دانشگاه آزاد اسلامی بودند که از مجموع 390نفر تعداد 247نفر به عنوان نمونه آماری از بین کارکنان انتخاب شدند ضمن آنکه از روش تحقیق توصیفی و همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ویژگی کارکنان دانشگاههای اردبیل ویژگی اجتماعی بودن و اعتماد بنفس می باشد و کارکنان دانشگاههای اردبیل از رضایت شغلی متوسط به بالایی برخوردارند. متغیرهای تمایل به عصبی بودن و سلطه جویی و سلطه پذیری می تواند رضایت شغلی را در کارکنان دانشگاه های اردبیل پیش بینی کند.همچنین مشخض شد ویژگی شخصیتی سلطه جویی در مردان نسبت به زنان بیشتر است. می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد رضایت شغلی راههای مقابله با خشم و عصبانیت و شیوه های افزایش اعتماد بنفس بصورت آموزش های گروهی به کارکنان دانشگاه های اردبیل آموزش داده شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مژگان خانبابازاده قدیم
نویسنده :محمد نریمانی
کلید واژه ها:رضایت شغلی، کارکنان، اردبیل
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :7285
ارائه شده توسط : مژگان خان بابازاده قدیم
ارائه شده در تاریخ :23 فروردین 1396 07:47
آخرین تغییر :23 فروردین 1396 07:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...