title

نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، صالحی, محدثه ، پیری دوگاهه, هادی ، صابری, سید حسین (1390) نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان. در: کنگره قرآن پژوهی و طب: همایش انسان سالم, 22 آبان 1390, اردبیل - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
474kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
410kB

خلاصه فارسی

مقدمه: بیش از چهارده قرن است که بر اساس آیات قرآن کریم نکات مهمی درباره شیرمادر مطرح شده است .سرطان پستان یک سوم از کل سرطان هاي زنان را تشکیل می دهدوعامل عمده ي مرگ ناشی ازسرطان درزنان59-25 سال است . از مزیت هاي طولانی مدت شیردهی می توان پیشگیري از سرطان پستان را ذکر کرد .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر طول مدت شیردهی بر سرطان پستان در استان اردبیل طراحی شده است.موادوروشها: مطالعه حاضراز نوع تحلیلی (مورد-شاهدي) می باشد که بر روي 75 بیمار مبتلا به سرطان پستان با تائید پاتولوژي و 75 نفر شاهد که از نظر سن و محل سکونت همسان سازي شده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوري جمع آوري شد.در این مطالعه میانگین سن و انحراف معیار در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.11± 46 .6و 4.12± 46 .2بود. سابقه ی شیر دهی (0.2=OR, CIo=95% 0.06-0.83 )به عنوان یک فاکتور محافظت کننده از ابتلا به سرطان پستان شناخته شد.نتیجه گیري و بحث : . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده شده که با افزایش طول مدت شیردهی خطرسرطان پستان بسیارکاهش مییابد . استفاده ازشیرمادر، داراي فواید مطلوب متعددبراي مادروشیرخوار می باشد. دین مبین اسلام بسیارقبل ازمشخص شدن نتایج مطالعات اخیر، درآیات قرآن کریم وروایات معصومین(علیهم السلام) براستفاده ازشیرمادرتاکیدورزیده است. درچندین آیه قرآن کریم مستقیمابه بحث شیرمادراشاره شده است که ازاین آیات میتوان به آیه 15 سوره احقاف، آیه 14 سوره لقمان وآیه 233 سوره بقره اشاره کرد. به نظرمیرسدآیه اخیرمهمترین آیه درخصوص شیرمادراست که باجمله ( ومادران بایستی دوسال کامل فرزندان خودراشیردهند) آغازمیشودکه این خودازشگفتیهاي آموزه هاي قرآنی میباشد . نتایج مفیداستفاده ازشیرمادرعلاوه برقرآن، دراحادیث شریفه نیزبه اشکال مختلف موردبحث قرارگرفته است . بطورکل دراین احادیث وروایات ازشیرمادربه عنوان نمونه اي آشکارازلطف وعنایت پروردگارنسبت به انسان یادشده است .اهمیت استفاده ازآن درقالب مناجات، ادعیه ورهنمودهاي بهداشتی، حقوقی، اجتما عی معصومین (ع) مطرح گردیده است.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
نویسنده :هادی پیری دوگاهه
کلید واژه ها:آیات قرآن، سرطان پستان، شیردهی
موضوعات :WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :7311
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :20 دی 1394 07:13
آخرین تغییر :20 دی 1394 07:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...