title

کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

امانی, فیروز and فرانسیز یورقانلو, مریم (1394) کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: اولین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی, 25 آذر 1394, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
948kB
[img]
Preview
Text
198kB

Official URL: http://medcongress.ir/post/365

Persian Abstract

زمینه و هدف : بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درکی است که فرد از موقعیت زندگی خود در بافت فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن زندگی می کند بدست می آورد. کیفیت زندگی وابسته به سلامت یک مفهوم جامع از وضعیت جسمی، عاطفی، رفاه، سطح استقلال، ارتباط اجتماعی و ارتباط آنها با وجوه برجسته ی محیطی می باشد. پژوهش حاضر به منظور تعیین کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 93-94 انجام گرفت. روش مطالعه : جامعه مورد پژوهش 150 نفر از دانشجویان دانشگاه اردبیل بودند. به منظور جمع آوری داده از پرسش نامه کیفیت زندگی (SF-3) با 36 گویه بوده که توسط دانشجویان تکمیل شده است و اطلاعات پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری توصیفی و تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج : گزینه ی متوسط با فراوانی 75 و 49 درصد بیشترین تعداد افراد را دارا بوده و بنابراین دانشجویان وضعیت سلامت خود را متوسط قلمداد میکنند. میانگین محاسبه شده از میانگین جامعه پایین تر و معنی دار بود. در مقایسه مشکلات و مسائل روانی که موجب اختلال در رابطه خود با دوستان شده است بیشترین فراوانی متوسط بوده که مشکل بوجود آمده است. نتیجه گیری : براساس نتایج بدست آمده از مطالعه کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه اردبیل لازم است برای بهبود شرایط زندگی دانشجویان مسئولین دانشگاه برنامه منظم و تاثیر گذار داشته باشند.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :مریم فرانسیز یورقانلو
Uncontrolled Keywords:کیفیت زندگی، رفاه، دانشجو
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:7356
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:30 Oct 1394 06:14
Last Modified:30 Oct 1394 06:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...