title

بررسی مقایسه‌اي‌ سطوح سرمی ‏پروتئین p53 و عوامل خطرزای تغذیه‌اي‌ درژنوتیپ‏های مختلف ‏هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سرطان مری و افراد سالم در استان گلستان

علی پناه مقدم, رضا and نعمتی, علی and امیریانی, تقی and حسین زاده, سارا (1394) بررسی مقایسه‌اي‌ سطوح سرمی ‏پروتئین p53 و عوامل خطرزای تغذیه‌اي‌ درژنوتیپ‏های مختلف ‏هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سرطان مری و افراد سالم در استان گلستان. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
230kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
34kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

19kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: سرطان مری سومین سرطان شایع دستگاه گوارشی در سطح دنیا می‏باشد. فاکتورهای خطر سرطان مری شامل عوامل محیطی و بیولوژیکی و ژنتیکی بوده و عوامل محیطی از طریق افزایش استرس اکسیداتیو در ایجاد آن نقش دارند. یکی از پروتئین‏های سرمی‏ مقابله کننده با استرس اکسیداتیو هاپتوگلوبین است. نشان داده شده که پروتئین p53 در جلوگیری از ایجاد تومور نقش مهمی‏دارد. مطالعه حاضر با هدف ارتباط عوامل خطرزای تغذیه‌اي‌ و سطوح سرمی‏پروتئین p53 با ژنوتیپ‏‌های مختلف ‏هاپتوگلوبین انجام گردید. مواد و روش کار: در یک مطالعه مورد-شاهدی پس از تکمیل رضایت نامه 44 فرد مبتلا به سرطان مری (گروه مورد) بعد از تشخیص سرطان مری و 44 فرد سالم (گروه کنترل) از اسفند سال سال 92 به مدت یک سال از دو بیمارستان صیاد شیرازی و کلینیک دزیانی شهرستان گرگان برای مطالعه انتخاب گردیدند. بعد از ثبت فاکتورهای آنتروپومتریک، اطلاعات دموگرافیک و غذائی به ترتیب توسط پرسشنامه‌هاي‌ عمومی و بسامد غذایی جمع آوری شدند. نمونه‌هاي‌ خونی از آنها برای اندازه گیری سطو ح سرمی پروتئین p53‏، MDA و نیترات و تعیین پلی مورفیسم هاپتوگلوبین ‏اندازه گیری شدند. نتایج توسط آزمون‌هاي‌ آماری توصیفی، تی مستقل، ANOVA و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که بین پلی مورفیسم‏ هاپتوگلوبین و سرطان مری ارتباط معنی‌داري‌ وجود دارد (05/0>p). در گروه مورد ژنوتیپ HP1-1 و در گروه کنترل ژنوتیپ HP2-2 بیشترین فراوانی را داشت. میانگین سطوح سرمی MDA در گروه مورد از نظر آماری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0>p) (nmol/ml01/0±43/6 در مقابل nmol/ml1/0±08/4)، در صورتی سطوح سرمی نیترات در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود (05/0>p) (molµ 78/0±64/4 در مقابل molµ 42/1±15/11). با این که سطوح سرمی پروتئین p53 در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (Pg/ml89/3±36/33 در مقابلPg/ml‌18/7± 13/40). بیشتر بیماران مبتلا به سرطان مری از نظر تحصیلات در سطح بسیار پائینی (بی‌سواد) قرار داشتند. مصرف نمک، سیگار و قلیان در این بیماران از نظر آماری بیشتر از گروه کنترل بود(05/0>p). نتایج براساس عادات تغذیه‌ائی نشان داد که مصرف نان، برنج، سوسیس، کالباس، روغن جامد، چائی داغ، حبوبات و نوشابه‌هاي‌ صنعتی در گروه بیماران از نظر آماری بیشتر و مصرف سبزیجات و میوه جات کمتر از گروه کنترل بود(05/0>p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه اخیر نشان داد که علاوه بر دارا بودن رابطه معنی‌داري‌ بین پلی مورفیسم ‏هاپتوگلوبین و سرطان مری و غیر معنی‌دار سطوح سرمی پروتئین p53 بین دو گروه، افزایش سطوح سرمی شاخص استرس اکسیداتیو، مصرف چائی داغ، غذای پرنمک، غذاهای حاوی نیترات و کاهش مصرف سبزیجات و میوه جات تازه را احتمالا بتوان بعنوان فاکتورهای خطرزای سرطان مری در نظر گرفت.

Title

comparison of serum levels of p35 and nutritional risk factors in haptoglobin genotypes in patients with esophageal cancer and in golestan province

English Abstract

Background: Esophageal cancer is the third most common malignancy in the digestive system worldwide. Risk factors for esophageal cancer include environmental, biological and genetic factors. Among them, environmental factors lead to develop esophageal malignancy through increasing oxidative stress. Haptoglobin is one of the most important protein in serum which has considerable role in suppressing oxidative stress. Also, it has been shown that p53 plays an important role in preventing tumor formation. The main aim of this study is evaluation the relation of nutritional risk factors and serum levels of p53 with different haptoglobin genotypes. Methods and Materials: In a case-control study, 44 patients with esophageal cancer as case group and 44 healthy subjects as control group were followed for one year in Sayyad Shirazi hospital and Daziani clinic, Gorgon city. Informed consents were obtained from the participants at the first visit. After recording anthropometric factors, demographic and nutritional data were collected through public questionnaire and food frequency. Then, the serum levels of the p53, MDA and nitrate were measured and the types of haptoglobin polymorphism were determined in blood samples. Results were analyzed by t-test, ANOVA and chi-square, descriptive statistical tests. Result: Results showed that there is a significant relationship between haptoglobin polymorphism and esophageal cancer, (0.05> p). HP1-1 was the most frequent genotype in the case group while in control group; the HP2-2 genotype has the greatest statistical frequency. The mean of serum level of MDA in patients statistically was higher than the control group (0.05> p) (6.43±0.01nmol/ml vs. 4.08±0.1nmol/ml). On the contrary, nitrate level in the treatment group was lower than the control group (0.05> p) (4.64±0.78 µmol vs. 11.15±1.42µmol). In addition, although serum level of p53 was decreased in patents compared to the control group, this difference was not statistically significant. 33.36±3.89Pg/mlvs. 40.13±7.18Pg/ml). Conclusion: The results of this study indicated that there is a significant correlation between haptoglobin polymorphism and esophageal cancer. Serum level of MDA was high in the patients group whereas, nitrate level was considerable in control group. Moreover, serum level of p53 was statistically insignificant in both groups. Therefore, it is suggested that The study conducted on more samples. Also, it is recommended that polymorphism of the p53 is determined in samples.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رضا علی پناه مقدم
استاد راهنما :علی نعمتی
استاد مشاور :تقی امیریانی
دانشجو :سارا حسین زاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 14 ، پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
Uncontrolled Keywords:سرطان مری، استرس اکسیداتیو، هاپتوگلوبین، پروتئین p53، عوامل تغذیه ای، گرگان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Esophageal cancer, Oxidative stress, Haptoglobin, Protein p53, Nutritional factors, Gorgan
Subjects:QU Biochemistry
WI Digestive System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
ID Code:7633
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:08 Mar 1395 05:22
Last Modified:02 Apr 1399 09:47

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...