title

بررسی اپیدمیولوژیکی ترومای ناشی از حوادث ترافیکی در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به مرکز درمانی فاطمی اردبیل(94 – 1391)

قبادی, جعفر and اسماعیلی دلشاد, محمد صادق and عرب زاده, امیر احمد and صادقیه اهری, سعید and پاشازاده, رضوان (1395) بررسی اپیدمیولوژیکی ترومای ناشی از حوادث ترافیکی در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به مرکز درمانی فاطمی اردبیل(94 – 1391). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
392kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
34kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

645kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

707kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

پیش زمینه و هدف : تروما اولين علت مرگ و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه است و شايعترين علت ترومانيزتصادف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مکانیسمهای شایع ترومای اطفال در اثر تصادفات رانندگی در شهر اردبیل می باشد. مواد و روش ها :در اين مطالعه مقطعي پرونده تمام كودكان زير 15سال مراجعه كننده به اورژانس ترومای بيمارستان فاطمی اردبیل طي سال هاي 1391 تا 1394 مورد مطالعه قرار گرفت، داده هاازپرونده بیمارانکه شامل اطلاعات مربوط به نوع تروما، جنس، گروه هاي سني، محل آناتوميك تروما،مدت بستری و مرگ ناشي از تروما بود جمع آوري گردید . برای بررسی استفاده از کمربند ایمنی، سرنشین جلو و یا عقب بودن ، سطح فرهنگی خانواده بیمار و نوع خودرو با شماره تلفن مربوطه تماس گرفته شده و اطلاعات حاصله در برگه پسشنامه بیمار ثبت شد. نتایج: از کل263 کودک مراجعه نموده به دلیل تصادف، 4/65 درصد پسر و 6/34درصد دختر بودند. بر اساس محل آناتومیک آسیب دیده به ترتیب ، پا(%7/39)، سرو گردن (%5/28)، اندام های مختلف (%5/12)،دست (%3/11) ،قفسه سینه(6%)، شکم و اعضای داخلی لگن(2%) مکان های آسیب دیده بودند.موارد تروما در موارد تصادف با موتور سیکلت و همچنین تصادف ماشین و عابر پیاده بیشتر بود.48 % از مصدومین در زمان وقوع تصادف سوار بر وسیله نقلیه و 52% پیاده بودند. نتا یج آنالیز آماری نشان داد که نوع ترومای وارده با سواره با پیاده بودن مصدومین(106/0= p ) ، محل اسقرار کودک در خودرو (465/0= p )و محل وقع حادثه (295/0= p )ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد . پراید ، خانواده گروه پژو ، روا ، پیکان ، سمند ، نیسان ، وانت ، موتور و بقیه خود رو ها به ترتیب بیشترین نقش را در تصادفات به خود اختصاص داده بودند.بیشتر والدین مصدومین دارای تحصیلات دیپلم و با لاتر بوده و محل اسقرار67% مصدومین سواربر خودرو، در کابین عقب بود. میزان تصادفات در داخل مناطق مسکونی نسبت به خارج مناطق مسکونی بیشتر بود.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متاسفانه موارد استفاده از کمر بند ایمنی در بین مصدومین حادثه بسیار پایین (3مورد، 4/2%) بود . نتیجه گیری:کودکانی که پیاده هستند در معرض آسیب های بیشتری نسیت به کودکانی هستند که سوار بر وسیله نقلیه هستند بنابراین لازم است که والدین دقت بیشتری بر کودکان خود درهنگام تردد در معابر داشته باشند. متاسفانه موارد استفاده از کمر بند ایمنی در بین مصدومین حادثه بسیار پایین می باشد و با توجه به اینکه در کودکان امکان استفاده از کمر بند ایمنی وجود ندارد لازم است که والدین توجه بیشتری به استفاده از صندلی کودک در خود رو نمایند .

Title

Epidemiological study of traffic injuries in children admitted in Fatemi hospital, Ardebil

English Abstract

Background:Trauma is the leading cause of child mortality in developing countries and the most common cause of trauma is motor–vehicle related accident. In this study, medical records of all children under 15 years admitted to the emergency department in Fatemi hospital during the 1391 to 1394 were studied, data from patients Methods: questionnaire which contains information about the type of trauma, sex, age, anatomical location of the damage, length of stay and mortality rate were collected. To investigate the use of seat belts, front passenger and rear, the cultural level of the family and vehicle type was recorded in the patient questionnaires. Results:From a total of 263 children that visited at the emergency departments because of motor–vehicle related accident, 4/65% were male and 6/34 % were female The musculoskeletal injuries included foot% (7/39), head and neck (% 5/28), multiple trauma (% 5/12), Hand (% 3/11), chest (6%)and abdomen organes(2%).The injuries from motorcycles hitting pedestrians and, car–pedestrian accidents was higher than the rest.48% of victims at the time of the accident aboard the vehicle and 52% were pedestrians. No significant differences were seen regarding the settlement of the child in the car ، type of trauma، in urban and residential areas with the Riding on vehicle and pedestrian injuries.Pride, Peugeot Family Group, roa, peykan, Samand, Nissan, Pickups, motorcycle and Rest of the car respectively had the highest roles in accidents.More parents of the victims were high school graduates or academic Degree.67% of injuries seating ride on car, was in the rear cabin. Accident rate was higher in urban areas than outside residential areas. The results of this study show that, unfortunately, the use of safety belts among the victims of the accident was very low (3, 4/2%). Conclusions: Children who are walking more vulnerable than children who are riding the vehicle, therefore it is important that parents are more careful on their children when walking in the streets. Unfortunately, the use of safety belts among the victims of the accident is very low and it is necessary to pay more attention to parents for using a child seat in the car.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جعفر قبادی
استاد راهنما :محمد صادق اسماعیلی دلشاد
استاد مشاور :امیر احمد عرب زاده
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
دانشجو :رضوان پاشازاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 567 - پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:تصــادف رانندگی ، ترافیک ،کودک، تروما
کلیدواژه ها (انگلیسی):Child; Traffic; motor–vehicle related accident truma
Subjects:WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:7670
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:24 Apr 1395 07:55
Last Modified:14 Feb 1399 08:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...