title

بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکهاي مختلف توسط پزشکان عمومی براي بیماران سرپایی شهر اردبیل در سال 1392

حسین زاده, فرامرز and صادقیه اهری, سعید and محمدیان اردی, علی (1395) بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکهاي مختلف توسط پزشکان عمومی براي بیماران سرپایی شهر اردبیل در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 16 (2). pp. 140-150. شاپا 7280-2228

This is the latest version of this item.

[img] Text - Published Version
163kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: یکی از راه‬های بررسی الگوی تجویز دارو در جامعه، ارزیابی نسخ پزشکان است. با اینکه استفاده صحیح از آنتی بیوتیک‬ها جهت پیشگیری و درمان بیماری‬های عفونی باعث از بین رفتن و یا توقف رشد عوامل پاتوژن مولد بیماری می‬شود، اما در شرایط تجویز نابجا، ممکن است عامل پیدایش عوارض متعددی نیز باشد. از مهمترین این عوارض می‬توان به ایجاد مقاومت دارویی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک‬های مختلف توسط پزشکان عمومی اردبیل برای بیماران سرپایی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی گذشته نگر بود. تعداد 2000 نسخه از کل نسخ ارسالی به بیمه سلامت اردبیل (526000 نسخه) از 4 فصل مختلف سال 92 و به صورت تصادفی ساده سیستماتیک (منظم) به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از SPSS-18 و شاخص‬های توصیفی و آزمون آماری ANOA (یکطرفه) و T test آنالیز گردید. 05/0p≤ به عنوان اختلاف آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها : متوسط اقلام دارویی هر نسخه 6/3 قلم بوده و 9/54 درصد از نسخ، حاوی آنتی بیوتیک بودند. قرص سفکسیم، کپسول آزیترومایسین، قرص کوآموکسی کلاو و پنی سیلین 6.3.3 به ترتیب بیشترین آنتی بیوتیک های تجویزی بودند. داروهای آنتی بیوتیک بیشتر از گروه‬های: پنی سیلین ها (4/39%)، سفالوسپورین ها (7/27%) و ماکرولیدها (3/18%) تجویز شده و پر هزينه ترين آنتی بیوتیک، قرص سفكسيم بود (32% از هزینه کل). بیشتر آنتی بیوتیک‬ها به شکل خوراکی (قرص و بعد کپسول) تجویز شده و میانگین قیمت هرنسخه 71050±74539 ریال بود. بیشترین میزان تجویز آنتی بیوتیک مربوط به فصل پائیز و بعد زمستان بوده و بین میانگین اقلام آنتی بیوتیک تجویزی هر نسخه در فصل های مختلف سال، ارتباط معنی‬دار آماری وجود داشت (005/0p=). نتیجه گیری: متوسط اقلام دارویی هر نسخه متناسب با آمارهای داخلی ولی بسیار بالاتر از میانگین‬های جهانی بود. فراوانی تجویز آنتی بیوتیک در مقایسه با شاخص جهانی و چند کشور خاورمیانه و حتی آفریقایی بالاتر، ولی از متوسط مصرف مناطقی از کشور پایین تر بود. الگوی تجویز داروهای آنتی بیوتیک توسط پزشکان عمومی اردبیل، بیشتر داروهای وسیع الطیف و گران قیمت را نشان داد. همچنین میانگین قیمت هر نسخه دارویی بالاتر از میانگین کشوری بود. این یافته‬ها نشان می‬دهند که تجویز و مصرف آنتی بیوتیک‬ها در اردبیل از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‬باشد

Title

Survey the Antibiotics Prescription by General Practitioners for Outpatients in Ardabil City in 2013

English Abstract

Background & objectives: One of the most proven trajectories for analyzing the drug consumption patterns in the community is to assess the prescriptions. Using the antibiotics for prevention and treatment of infectious diseases not only leads to the loss of pathogens but also causes various complications, the most important of which is the drug resistance. The aim of current study was investigating the different antibiotics prescript by general practitioners (GPs) for outpatients in Ardabil city. Methods: This study is designed based on the cross-sectional method. The number of 2,000 copies (according to Morgan) from total of 526000 copies sent to Ardabil health insurance during the 4 seasons of 2013 were randomly evaluated. The collected data were analyzed by descriptive statistics, ANOVA and T-Test using SPSS software. The P ≤0.05 was considered statistically significant. Results: In this study the average drug per prescription was 3.6 and 54.9% of the prescriptions included antibiotics so that the cefixime, azithromycin, Co-amoxiclave and penicillin 6.3.3 were the most frequently prescribed antibiotics, respectively. The highest prescriptions belonged to penicillins (39.4%) cephalosporins (27.7%) and macrolides (18.3%). The most expensive antibiotic was cefixime tablet (32% of the total cost). The most of the antibiotics were prescribed to be taken orally (tablets or capsules). The mean price of each prescription was 74539±71050 Rials. The highest rate of antibiotic prescription was related to the autumn and then winter and there was a significant relationship between the the number of antibiotics in different seasons of the year (p = 0.005). Conclusion: The average drugs of each prescription are in accordance with local statistics, but much higher than the global figures. The frequency of antibiotics prescription was higher than the global, several Middle Eastern and even African countries’ indices but was lower than the average level of some regions in the country. The pattern of prescribing antibiotics among the Ardabil GPs shows the more drugs in number and expensive broad-spectrum. The average price of prescripts was higher than the national average. These findings suggest that prescription and using antibiotics is not desirable in Ardabil.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فرامرز حسین زاده
نویسنده :سعید صادقیه اهری
نویسنده :علی محمدیان اردی
Additional Information:Indexed in: Index Copernicus, Google Scholar, Magiran ، Iran Medex ، SID ، ISC
Uncontrolled Keywords:تجویز آنتی بیوتیک، پزشکان عمومی، بیماران سرپایی، سفیکسیم
کلیدواژه ها (انگلیسی):Antibiotics; General Practitioners; Outpatient, Cefixime
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
QV pharmacology > QV 754 Clinical Pharmacy
QV pharmacology
QW Microbiology and Immunology
W Health professions
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:7723
Deposited By: Dr Ali Mohammadian
Deposited On:13 May 1395 08:52
Last Modified:13 May 1395 08:52

Available Versions of this Item

  • بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکهاي مختلف توسط پزشکان عمومی براي بیماران سرپایی شهر اردبیل در سال 1392. (deposited 13 May 1395 08:52) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...