title

مقایسه مراقبت خوشه‌ای سه و چهار پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی

ولی زاده, لیلا and آوازه, مرضيه and بابایی, نصیب and حسینی, محمد باقر and اصغری جعفرآبادی, محمد (1393) مقایسه مراقبت خوشه‌ای سه و چهار پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. در: چهارمین همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی, 12-14 اسفند 1393, یزد - ایران.

[img]
Preview
Image
6MB
[img]
Preview
Text
155kB

Persian Abstract

چکیده مقدمه: نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌هاي وي‍‍ژه نوزادان تحت استرس مکرر قرار گرفته و دچار محرومیت از خواب می‌شوند. در این راستا یکی از استراتژی‌های توصیه شده مراقبت خوشه‌ای می‌باشد از طرفی بر مشاهده مستقیم رفتار نوزادان در زمان ارائه مراقبت‌های پرستاری تأکید گردیده است. هدف از این مطالعه مقایسه پاسخ‌هاي رفتاری نوزادان نارس در مراقبت خوشه‌اي با سه و چهار پروسيجر غيرتهاجمي می‌باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی است که در سال 1392 در مركز آموزشي درماني الزهرای تبريز، ايران انجام گرفت. 31 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در سن 32 هفتگی تحت مراقبت خوشه‌اي سه پروسیجره و چهار پروسیجره مورد مطالعه قرار گرفته و از نظر علایم رفتاری قابل مشاهده بررسی شدند. تجزیه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار STATA10 در سطح معني‌داري 05/0 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ميانگين مجموع علایم رفتاری بیانگر تثبیت در قبل، حین و بعد از مراقبت خوشه‌ای در مراقبت خوشه‌اي سه پروسيجره به ترتیب 48/1، 03/2، 45/2 و چهار پروسيجره 68/2، 23/4،87/2 و علایم رفتاری بیانگر استرس در مراقبت خوشه‌اي سه پروسيجره 06/2، 52/2، 97/1 و چهار پروسيجره 97/2، 03/4 و 03/3 بود. تفاوت آماري معنی‌داري در قبل و بعد از مراقبت خوشه‌اي بين دو مداخله يافت نشد اما در حین مراقبت خوشه‌ای این تفاوت معنی‌دار بود (035/0P=). نتیجه‌گیری: اگرچه مراقبت خوشه‌اي سه پروسیجره قابل قبول‌تر فرض گردید، مراقبت خوشه‌ای چهار پروسیجره نیز قابل قبول نشان داده شده و هر دو برای نوزادان نارس پیشنهاد می‌گردد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :لیلا ولی زاده
نویسنده مسئول :مرضيه آوازه
نویسنده :نصیب بابایی
نویسنده :محمد باقر حسینی
نویسنده :محمد اصغری جعفرآبادی
Uncontrolled Keywords:نوزادان نارس، خوشه‌بندی کردن، مراقبت کردن، علایم رفتاری
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:7838
Deposited By: Mr Nasib Babaei
Deposited On:10 Nov 1396 08:33
Last Modified:10 Nov 1396 08:33

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...