title

بررسي مقایسه اي اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی های پست ترم

رحیمی, گیتی and پورفرضی, فرهاد and فولادی, نسرین and پیری دوگاهه, هادی and چم حیدر, نوشین (1395) بررسي مقایسه اي اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی های پست ترم. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
79kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
33kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

470kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

199kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

7kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: آماده سازی سرویکس جهت انجام زایمان یکی از مشکلات مامایی محسوب می‌شود. آماده سازی سرویکس معمولاً قبل از شروع انقباضات لیبر شروع می شود و برای دیلاتاسیون و عبور جنین لازم است. با توجه به اهمیت زایمان طبیعی و کاهش ریسک سزارین آمادگی سرویکس زنان باردار از اولویت های مامایی می باشد. مواد و روشها: جامعه پژوهش زنان باردار پست ترم مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل بودند. بعد از اطمینان از الگوی ضربان قلب جنین، بیماران بر اساس طرح بلوكي تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول، 1عدد قرص 20 میلی گرم ایزوسورباید مونونیترات، در گروه دوم، 1 عدد قرص 25 میکروگرم استرادیول، و در گروه سوم، 1 عدد قرص دارونما در فورنیکس خلفی قرار داده شد (بصورت سرپایی). هر سه گروه 6 ساعت بعد مجددا تحت اخذ نوار قلب جنین و 12 ساعت بعد تحت بستری قرار گرفتند و مجددا بیشاب اسکور (BS) تعیین شد. در صورتی که BS<6 بود مجددا دوزهای قبلی در تمامی گروه تکرار شد. معاینات دهانه رحم و فشار خون و تعداد ضربان قلب مادر هر 4 ساعت صورت گرفت. داده ها با آزمون های One Way Anova، Kruskal-Wallis و Chi Squre مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش، تفاوت معنی داری در ویژگی های فردی سه گروه مورد مطالعه وجود نداشت. نتایج نشان داد گروه ایزوسورباید و استرادیول از نظر مدت آماده سازی سرویکس تا زایمان مشابه بودند ولی هر دو بطور معنی داری زمان کوتاهتری از دارونما داشتند. در اين مطالعه، دو داروي ايزوسوربايد و استرادیول نمرة بيشاب سرويکس را افزايش دادند. اختلاف معنی داری در طول فاز فعال گروه ها وجود نداشت. گروه دارونما دارای بیشترین فراوانی سزارین بود ولی در کل سه گروه مطالعه از نظر نوع زایمان تفاوت معنی داری نداشتند. بررسی عوارض جانبی نشان داد که عوارض دارویی در مادران گروه‌های ایزوسورباید و استرادیول بیشتر از دارونما بود. شایع ترین عارضه در گروه ایزوسورباید، افت فشار و سردرد و در گروه استرادیول، سردرد بود. در خصوص پیامد جنینی، شامل آپگار دقایق 1 و 5، گروه قرص ایزوسورباید بطور معنی داری بیشترین و استرادیول کمترین بود. نتیجه گیری: دو داروي ايزوسوربايد مونونیترات و استرادیول نمرة بيشاپ را تغيير دادند و سبب کوتاه شدن فاصلة آماده سازی تا زایمان شدند. ضمناً تأثير سويي بر مادر نداشتند.

Title

Comparison of Vaginal Isosorbaid Mononitrat and Vaginal Estradiol Effect on Cervix Ripening in Post Term Pregnancy

English Abstract

Background and objectives: Cervical ripening usually starts before the onset of labor contractions and it is necessary for dilatation and embryo passage. Considering the importance of vaginal delivery and risk reduction of cesarean, cervical ripening in pregnant women is a priority for Gynecology. Methods: The study population included post-term pregnant women were admitted to Alavi hospital. After reassuring fetal heart rate pattern, patients were divided into three groups based on randomized block design. In the first group, one pill of 20 mg Isosorbide Mononitrate, in the second group, one pill of 25 microgram of Estradiol, and the third group, one placebo tablet were placed in the posterior fornix (outpatient). All three groups were re-obtaining 6 hours later, fetal NST and 12 hours later, under hospitalization and BS (Bishop Score) was determined again. If that was BS<6, previous doses in all groups was repeated again. Checkups of cervical and blood pressure and heart rate were performed every 4 hours. Data were analyzed with tests of One Way Anova, Chi-Square and Kruskal-Wallis. Results: In this study, any significant differences did not exist in individual characteristics of the three groups. The results showed that Isosorbide and Estradiol groups were similar in the duration of preparing the cervix to delivery but both had significantly less time than placebo. In this study, both drugs Isosorbide and Estradiol increased cervical Bishop Score. No significant difference did not exist in stages duration of first, second and third groups. There was no significant difference between groups during the active phase. Cesarean frequency was highest in the placebo group but in all three study groups showed no significant difference in method of delivery. Investigation of drugs side effects showed that drug side effects of Isosorbide and Estradiol in women is more than the Placebo. The most common side effect of Isosorbide was hypotension and headache, and the Estradiol was headache. About fetal outcomes, including Apgar scores at 1 and 5 minutes, Isosorbide group was significantly highest and Estradiol group was lowest. Conclusion: Isosorbide mononitrate and Estradiol changed Bishop Score, and reduced duration of preparing to delivery. Also they had not any adverse effect on the mother

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :گیتی رحیمی
استاد راهنما :فرهاد پورفرضی
استاد مشاور :نسرین فولادی
استاد مشاور :هادی پیری دوگاهه
دانشجو :نوشین چم حیدر
Additional Information:شماره پایان نامه : 063 ، پایان نامه دکتری تخصصی جراحی زنان و زایمان
Uncontrolled Keywords:ایزوسورباید مونونیترات واژینال، استرادیول واژینال، نرم کردن سرویکس، حاملگی‌های پست ترم.
کلیدواژه ها (انگلیسی):Vaginal Isosorbaid Mononitrat, Vaginal Estradiol, Cervix Ripening, Post Term Pregnancy.
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:7851
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:29 Jun 1395 08:08
Last Modified:11 Mar 1399 11:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...