title

مستندسازی توسط پرستار بعنوان عاملی جهت ارتقاء آموزش بالینی

مشعوفی, مهرناز and رفاهی, سهیلا and مظاهری, عفت and مصطفی زاده, فریده (1388) مستندسازی توسط پرستار بعنوان عاملی جهت ارتقاء آموزش بالینی. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 آبانماه 1388, اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
147kB

Official URL: http://nursing.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمينه واهداف: مستندسازی در ثبت پزشکی نه تنها تشخیص ودرمان بیماران را تسهیل میکند بلکه یکی از ابزارهای ارتباطی دانشجویان در حال وآینده است ثبت يک جنبه حياتی از کار پرستار و يکی از مهمترين وظايف اوست. ثبت پرستاربايد کامل, دقيق ، به موقع وحقيقی باشد. چراکه هر گونه نقص و نارسائی در ثبت می تواند منجر به پيامدهای منفی وحتی عدم درمان گردد. براین اساس ا ين مطالعه ای با هدف بررسی نحوه ثبت اطلاعات توسط کادر پرستاری در پرونده های بيماران بستری انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه توصيفی است که روی150 پرونده بيماران بستری در مراکز آموزشی درمانی علوی ،فاطمی وبوعلی اردبيل انجام شد. ابزار گرد آوری اطلاعات چک ليستی بود که با توجه به اهداف پژوهش طراحی شد. داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته درقالب جداول آمار توصيفی ارائه شدند. نتايج: درپرونده های مورد مطالعه ، برگ نمودار علائم حياتی 100% موارد وجود نداشت. از 8 برگ که می بايست توسط پرستار تکميل گردد، 7 برگ آن استاندارد بودوتنهادر3%پرونده ها برگ جذب ودفع مايعات استاندارد نبود. متوسط ثبت پرستار در برگ پذيرش و خلاصه ترخيص2/26% , در برگ مراقبتهای قبل از عمل به ترتيب برای پرستار بخش 47% و پرستار اتاق عمل 9% ، در برگ گزارش عمل جراحی70% ، در برگ مراقبت بعد از عمل به ترتيب آيتمهای ورود به اتاق ريکاوری16% و آيتمهای خروج از اتاق ريکاوری 62% ، در برگ گزارش پرستار3/96% و در برگ کنترل علائم حياتی4/83% بوده است. متوسط ثبت کلی پرستاری 2/51% بود. نتيجه گيری: براساس يافته های حاضر حدود نيمی از داده ها توسط پرستاران ثبت شده بود . به نظر می رسد عواملی نظیر، عدم آگاهی از آيتمهاييکه بايد توسط پرستار در پرونده ها ثبت گردد، بی توجهی نسبت به اهميت ثبت، ضعف مديريت پرستاری ومدارک پزشکی ، می تواندمنجر به تولید پرونده های ناقص گرددکه خود از عوامل تاثير گذار درآموزش بالینی است.

Title

Documentation by nurses as factor for clinical education improvment


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
Uncontrolled Keywords:ثبت - عناصر اطلاعاتی - پرستار - پرونده بيمار – آموزش بالینی
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Medical Physics
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:787
Deposited By: Dr Soheila Refahi
Deposited On:30 Oct 1388 07:05
Last Modified:01 Apr 1393 09:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...