title

بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

مشعوفی, مهرناز ، موحد پور, آسیه ، رفاهی, سهیلا ، امانی, ملاحت ، شرقی, افشان (1388) بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
209kB

خلاصه فارسی

مقدمه وبیان مسئله: قرن بیست ویکم دوران تغییرات مداوم وسریع درعرصه مراقبت از مددجویان است.به منظور همگام شدن با این تغییرات، کارکنان تیم بهداشتی درمانی به ویژه پرستاران بایستی توانائی اندیشیدن به شیوه انتقادی را دارا باشند و این امر میسر نمی گردد مگراینکه از آغاز یعنی از بدو تحصیل در رشته پرستاری مهارتهای تفکر انتقادی خویش را تقویت نموده وارتقاءبخشند.برهمین اساس دراین مطالعه برآن شدیم که میزان مهارتهای تفکر انتقادی را دردانشجویان سال اول وآخر پرستاری بررسی نمائیم تا به میزان رشد این مهارتها پی ببریم. موادوروشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که درآن بااستفاده از فرم B آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ( CCTST) میزان مهارتهای تفکر انتقادی( بر اساس ویژگی انالیز و ارزشیابی) در 59 دانشجوی سال اول و64 دانشجوی سال آخر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بررسی گردید . پرسشنامه محتوی 34 سوال به صورت هر پاسخ صحیح یک نمره بود که نمره هر دانشجودرنهایت مشخص گردید . سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS ،نتایج در قالب جداول آماری وآزمونهای t.tset و کای دو بیان گردید. نتایج: نتایج این مطالعه نشانگر آن بود که تفاوت معنی داری بین میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر پرستاری وجود نداشت ومیانگین نمره در هردوگروه برابروحدود 11 بوده است. همچنین بین قدرت آنالیز وارزشیابی دانشجویان مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین قدرت آنالیز در دو گروه به ترتیب 3/2 و4/2 و ارزشیابی 5/4و8/4 بود. نتیجه گیری: از آنجا که میزان مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر پرستاری یکسان بوده، به نظر می رسد که آموزش این دانشجویان در طول تحصیل موجب توسعه وارتقاء این مهارتها در آنان نگردیده است. لذا توجه اساتید این رشته در امر آموزش فراگیران، به گونه ای که منجر به کسب این مهارتها در سطوح بالای یادگیری گردد ضروری بنظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:تفکر انتقادی - مهارت - دانشجویان پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
کد شناسایی :788
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :30 دی 1388 10:15
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 13:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...