title

بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

مشعوفی, مهرناز and موحدپور, آسیه and رفاهی, سهیلا and امانی, ملاحت and شرقی, افشان (1388) بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

[img]
Preview
Text - Published Version
209kB

Persian Abstract

مقدمه وبیان مسئله: قرن بیست ویکم دوران تغییرات مداوم وسریع درعرصه مراقبت از مددجویان است.به منظور همگام شدن با این تغییرات، کارکنان تیم بهداشتی درمانی به ویژه پرستاران بایستی توانائی اندیشیدن به شیوه انتقادی را دارا باشند و این امر میسر نمی گردد مگراینکه از آغاز یعنی از بدو تحصیل در رشته پرستاری مهارتهای تفکر انتقادی خویش را تقویت نموده وارتقاءبخشند.برهمین اساس دراین مطالعه برآن شدیم که میزان مهارتهای تفکر انتقادی را دردانشجویان سال اول وآخر پرستاری بررسی نمائیم تا به میزان رشد این مهارتها پی ببریم. موادوروشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که درآن بااستفاده از فرم B آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ( CCTST) میزان مهارتهای تفکر انتقادی( بر اساس ویژگی انالیز و ارزشیابی) در 59 دانشجوی سال اول و64 دانشجوی سال آخر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بررسی گردید . پرسشنامه محتوی 34 سوال به صورت هر پاسخ صحیح یک نمره بود که نمره هر دانشجودرنهایت مشخص گردید . سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS ،نتایج در قالب جداول آماری وآزمونهای t.tset و کای دو بیان گردید. نتایج: نتایج این مطالعه نشانگر آن بود که تفاوت معنی داری بین میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر پرستاری وجود نداشت ومیانگین نمره در هردوگروه برابروحدود 11 بوده است. همچنین بین قدرت آنالیز وارزشیابی دانشجویان مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین قدرت آنالیز در دو گروه به ترتیب 3/2 و4/2 و ارزشیابی 5/4و8/4 بود. نتیجه گیری: از آنجا که میزان مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر پرستاری یکسان بوده، به نظر می رسد که آموزش این دانشجویان در طول تحصیل موجب توسعه وارتقاء این مهارتها در آنان نگردیده است. لذا توجه اساتید این رشته در امر آموزش فراگیران، به گونه ای که منجر به کسب این مهارتها در سطوح بالای یادگیری گردد ضروری بنظر می رسد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
Uncontrolled Keywords:تفکر انتقادی - مهارت - دانشجویان پرستاری
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Medical Physics
ID Code:788
Deposited By: Dr Soheila Refahi
Deposited On:30 Oct 1388 10:15
Last Modified:10 Apr 1398 11:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...