title

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ریسک فاکتورهای مرتبط با آسينتوباکترهای جداشده از بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل درطی سال های93-90

محمدشاهی, جعفر and ارزنلو, محسن and منوچهری, سیمین (1395) بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ریسک فاکتورهای مرتبط با آسينتوباکترهای جداشده از بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل درطی سال های93-90. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
319kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
27kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

419kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

9kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

پیش زمینه و هدف: الگوهای مقاومت دارویی در بین پاتوژ نهای باکتریایی بیمارستانی، در بیمارستا نهای مختلف یک کشور به صورت گسترد ه ای میتواند متفاوت باشد. از آنجا یی که اسینتوباکتر یکی از مهمترین عوامل عفونتهای بیمارستانی است، بررسی الگوهای مقاومت دارو یی در آن ضروری میباشد. هدف از اين مطالعه بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي اسينتوباکتر جدا شده از بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان امام خمینی اردبیل بود مواد و روش ها : در این مطالعه مقطعی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و پرونده کنترل عفونت بیمارستانی عفونت های ناشی از آسنتوباکتری را در طی سالهای 90-93 جدا نموده و برای هر کدام از بیماران پرسشنامه ای شامل سن، جنس، بیماری زمینه ای، بخش بستری، طول مدت بستری تهیه شده و نتایج آنتی بیوگرام نیز از پرونده آنها اخذ شده و داده حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: دراین مطالعه پرونده 108 بیمار مورد بررسی قرار گرفت از این تعداد 58 نفر مرد و 50 نفر زن بوده و میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 01/10± 41/60 سال بود. اکثریت افراد با 39 مورد(1/36 درصد) در بازه سنی 60-51 سالگی بودند. دراین مطالعه میانگین روزهای بستری بیماران 97/10± 01/28 روز و حداقل و حداکثر روز های بستری به ترتیب 8 روز و 49 روز بود. بخش ICU با تعداد (1/74) 80 مورد نمونه برداری, بیشترین و بخشهای داخلی با (4/19) 21 مورد و عفونی با (5/6) 7 مورد در مرتبه های بعدی قرار داشته و بیشترین تعداد نمونه جدا شده آسینتوباکتر با 7/66 درصد مربوط به نمونه برداری از ریه بود. بيشترين ميزان مقاومت دارويي نسبت به سفتیزوکسیم، کلرامفنیکل، فورازولیدون، نیتروفرانتوئین، سفالوتین ،سفالکسین، تیکارسیلین، پیپراسیلین، آموکسی سیلین و آزترئنام به میزان 100 درصد مشاهده گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به داروهای سفتازیدیم، ایمی پنم، کوتریموکسازول، سفتریاکسون ، سفوتاکسیم و سفکسیم نیز بالای 80 درصد و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب به پلی میکسین B، آمپی سیلین/ سولباکتام و مروپنم مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که % 9/86 و 7/91 % ایزوله ها به ترتیب نسبت به ایمی پنم و سقتریاکسون مقاومت نشان دادند که این آمار قابل توجه مقاومت نسبت به این داروها نیز می تواند به سبب گرایش پزشکان به تجویز این آنتی بیوتیک در بیماران آلوده به ارگانیسم هاي مقاوم باشد. لذا آمار بالاي مقاومت نسبت به این داروها نگران کننده بوده و نشان از محدود شدن گزینه هاي درمانی است.

Title

Study the pattern of antibiotic resistance and risk factors related to Acintobacter isolated from different patients in Imam Khomeini hospital of Ardabil city during 2011-2015.

English Abstract

Background: Resistance patterns among nosocomial bacterial pathogens in hospitals may vary widely from country to country at any given point and within the same country over time. Acinetobacter is one of the most important bacteria that cause hospital-acquired infections. Therefore, surveillance of the antibiotic resistance of Acinetobacter is necessary. This study aims to investigate the resistance patterns of isolated Acinetobacter from patients in Imam Khomeini hospital. Materials and Methods: This cross-sectional-descriptive study was performed on 108 isolates of acinetobacter isolated from patients in Imam Khomeini Hospital during 2011 to 2015 in Ardabil. We determined their susceptibility to the following antibiotics via the antibiogram method (disk diffusion): cefoxitine;polymixin B; meropenem; tobramycin; imipenem; trimethoprim sulphametoxazole; ampicilin-sulbactam; azteronam; rifampicin; ceftazidim; gentamycin; cefotaxim; piperacillin; ciprofloxacinamikacin; cefepime; tetracycline; amoxiclav; cefixime; ceftizoxime; nitrofurantoin; cloramfenicol; furazolidone; cefalotin; amoxicillin; cefalexin and ticarcillin. Also questionnaire which contains information about the sex, age, ward and sampling organ, length of stay and mortality rate were collected from reviewing the files of patients. Results: Of 108 cases studied in this research, 53.7% were male and 46.3% were female. The average age of subjects and average days of hospitalization were 60.41 ± 10.01 and 28.01 ± 1.97 respectively. ICU with 74.1% of the sample had the most sampled and internal and infectious wards were next in rank. largest number of isolates was related to lung biopsy(66.7%). High antimicrobial resistance (100%) in Acinetobacter was observed in piperacillin; ceftizoxime; nitrofurantoin; cloramfenicol; furazolidone; cefalotin; amoxicillin; cefalexin and ticarcillin. Antibiotic resistance to ceftazidime , imipenem, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftriaxone, cefotaxime and cefixime was also above 80%. The least antibiotic resistance respectively was to polymyxin B, ampicillin / sulbactam and meropenem. Conclusion: The results showed that the majority of isolates were resistant to imipenem and Ceftriaxone. Therefore, the high rate of resistance to these drugs is worrying and highlights the limited treatment options

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جعفر محمدشاهی
استاد مشاور :محسن ارزنلو
دانشجو :سیمین منوچهری
Additional Information:شماره پایان نامه : 583 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:آسینتوباکتر- عفونت بیمارستانی- مقاومت آنتی بیوتیکی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Bronchial anthracosis, Pulmonary tuberculosis, Bronchoscopy
Subjects:QW Microbiology and Immunology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:7898
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:22 Jul 1395 06:08
Last Modified:13 Feb 1399 13:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...