title

رعایت اخلاق پزشکی در طراحی فرآیندهای ارائه خدمات در پرونده الکترونیک سلامت

مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا ، موذنی, سید حجت اله (1388) رعایت اخلاق پزشکی در طراحی فرآیندهای ارائه خدمات در پرونده الکترونیک سلامت. در: دهمین کنگره آسیائی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیائی - اقیانوسیه در حوزه اخلاق, 9-6 اردیبهشت ماه 1388, مرکز همایشهای بین المللی امام خمینی (ره).

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
151kB

خلاصه فارسی

طراحی مجدد فرآیندهای مراقبتی درپرونده سلامت الکترونیک ، به منظور ایجاد تغییراتی درفرآیندها با هدف ایجاد بهبود قابل ملاحظه در اقدامات کلیدی عملکرد تعریف می شود. این طراحی دارای اصولی است که یکی از مهمترین آن بعنوان هسته اصلی پرونده سلامت الکترونیک ، اصل احترام گذاشتن به کرامت و اسرارو نیازهای فرهنگی کلیه بیماران و مراقبین است. براین اساس سیستمهای فعلی ارائه دهنده مراقبت بهداشتی درمانی باید مورد بازبینی قرار گیرند و در این باز بینی باید به اصل محرمانگی واحترام به بیمارتوجه نموده وبا استفاده از بازخورد هایی از بیماران ، تغییرات لازم را ایجاد نموده تا به بهترین نحو به بیماران ارائه خدمت نمایند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از منابع الکترونیکی دردسترس فرآیندهای ارزیابی ارائه خدمات در پرونده سلامت الکترونیک از دیگاه محرمانگی و احترام به بیماربا جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. اهداف اصلی ایجاد پرونده الکترونیک سلامت( EHR ) 1) تسهیل هزینه- اثر بخشی و برابری در سیستمهای سلامت ملی و محلی 2) امکان بررسی سیستماتیک اطلاعات مربوط به نتایج بهداشتی 3) صاحب اختیار کردن بیمار در فرایند مراقبت 4) امکان آموزش و تسهیم متخصصان مراقبت بهداشتی جمعی جهت وصول به اهداف HER طراحی مجدد فرایندهای ا رائه خدمات ضروری بنظر میرسد. اصول ارزیابی و طراحی مجدد فرایند های ارائه خدمات در جهت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت بعنوان بخشی از یک رویکرد ساختار بندی شده منجر به بهبود مستمر و محسوس در فرایندهای ارائه خدمات میگردد. اصول طراحی مجدد فرایندهای ارائه خدمات شامل موارد زیر است: 1) تعریف سیر درمانی بیمار در خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی 2) طراحی مجدد سیر بیمار در خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی 3) شکل دادن به تقاضای مراقبتهای بهداشتی و درمانی 4) هماهنگ کردن میزان عرضه و تقاضا یکی از اصول تعریف سیر درمانی بیمار اصل احترام گذاشتن به کرامت، اسرار و نیازهای مهم فرهنگی کلیه بیماران و مراقبین است. این اصل اعلام میکند که سیستمهای فعلی ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی و درمانی باید مورد بازبینی قرارگیرند تا بتوانند به سیستمهائی که به بهترین نحو به بیماران خدمات ارائه میدهند تبدیل شوند. یکی از این ملاحظات در بازبینی در نظر گرفتن محرمانگی و کرامت بیمار و تنظیم این سیستم متناسب با نیازهای فرهنگی بیماران است در اینجا میتوان با استفاده از بازخوردهائی از بیماران تغییرات لازم در سیستم ایجاد کرد.

عنوان انگليسي

medical ethics in designing of processes of services in electronic health records


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:پرونده الکترونیک سلامت - اخلاق پزشکی - فرایند ارائه خدمات
کلید واژه ها (انگلیسی): - medical ethics - electronic health record processes of services -
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.50 اخلاق پزشکی
W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
کد شناسایی :790
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :01 دی 1388 08:55
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 13:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...