title

بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391

صادقیه اهری, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، یحیوی, اکتای ، تذکری, زهرا (1393) بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
223kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
726kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.meduc15.ir

خلاصه فارسی

ز مصادیق های خدمات مشاغل بهداشتی سهيم کردن بيماران در تصميم گيری و محترم شمردن حقوقشان می باشد. این مطالعه جهت بررسی انتظارات و ميزان رعایت حقوق بيماران در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبيل انجام گردید . مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که بر روی 200بيمار بستری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در سال 1391انجام شد. جمع آوری داده ها در زمان ترخيص بيماران انجام شد. پرسشنامه حقوق بيماران و روش مصاحبه برای جمع آوری داده هااستفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصيفی تحليلی مورد آناليز قرارگرفت. یافته ها: ميانگين سني بيماران 24/ 20 ± 65/ 37 بود. ميزان رعايت كلي منشور حقوق بيمار در جامعه پژوهش 69/ 50% و انتظارات كلي بيماران از خدمات بهداشتي ودرماني حدود 85/ 5% بود و هچنين ميزان رعايت و انتظارات از محور «برقراري ارتباط با بيمار » به ترتيب 5/ 68% و 90% ، محور «ارايه اطلاعات به بيمار» 5/ 24% و 46/ 74% ، محور «رعايت خلوت و حريم شخصي» 37 /56% و 83%، محور «ارايه مراقبت باكيفيت» 54% و 5/ 88% محور «اختيار و استقلال راي» 125/ 19% و 9/ 81%، محور «برخورداري از رضايت آگاهانه»16/ 61% و 6/ 87%، «برخورداري از آموزش سلامت»64% و 88%، «محرمانه ماندن اطلاعات و رازداري»16/ 46% و 6/ 82% و «رسيدگي به شكايات»5/ 42% و 2/ 93% بود. بين ميزان رعايت منشور و جنسيت و سن و همچنين بين ميزان انتظارات، سن و محل سكونت (شهري و روستايي) و سطح تحصيلات از آماري تفاوت معني دار يافت شد نتيجه گيري: ميزان رعايت منشور حقوق بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مشابه ساير شهرهاي ايران در سطح متوسط و متوسط به پايين و ميزان انتظارات بيماران در سطح بالا مي باشد؛ لذا، جهت رضايمتندي هر چه بيشتر بيماران از خدمات بهداشتي و درماني ارتقاي ميزان آگاهي پرسنل و دانشجويان ضروري به نظر مي رسد. واژه هاي کليدي : حقوق بيمار، رضایت بيمار ، انتظارات بيمارنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سعید صادقیه اهری
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده :زهرا تذکری
کلید واژه ها:حقوق- بیمار- محرمانه- رضایت آگاهانه - دسترسی بیمار به سوابق
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.50 اخلاق پزشکی
W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :7909
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :01 آبان 1395 10:34
آخرین تغییر :21 فروردین 1397 14:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...