title

بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل (94-1393)

مبارکی, نوشین and یوسفیان, مهزاد and عیسی زاده فر, خاطره and سیفی اسک شهر, سولماز (1395) بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل (94-1393). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
367kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
31kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

761kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

3kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف :درد زایمان اغلب شدید بوده و عدم تسکین آن می تواند اثر سوء بر وضعیت فیزیولوژیک مادر داشته باشد. درد در حین زایمان با ترسی که مربوط به کندی پیشرفت آن است همراه می باشد.اندازه گیری دقیق و درمان مناسب درد یک مشکل مهم برای پرسنل پزشکی و پرستاری است. انتخاب های متعددی در دوران زایمان در مورد گزینه های در دسترس برای تسکین درد وجود دارد و هر روش خطرات و منافع خاص خود را در خصوص کارایی و در دسترس بودن آن به همراه دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی استنشاق انتونوکس و پتیدین بر درد زایمان و عوارض آنها در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی در سال 94-1393 انجام گرفت. مواد و روش ها : دراین مطالعه از بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی 100 زن باردار گراوید 1 انتخاب شدند. گروه A تحت استنشاق انتونوکس و تزریق عضلانی پلاسبو (50 مورد) و گروه B تحت استنشاق اکسیژن و تزریق عضلانی پتیدین mg/kg 5 /0 (50 مورد)قرار گرفتند. اسکور درد بر مبنای (Visual Analogue Scale) VAS در دقایق 30 و 60 اندازه گیری شد.در نهایت اطلاعات حاصل از مطالعه از طریق SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: شدت درد با توجه به نمره VAS در بیمارانی که از انتونوکس استفاده کرده بودند (4/1 94/3) در30 دقیقه بعد از بی دردی به طور قابل توجهی پایین تر از گروهی بودندکه پتیدین دریافت کردند (1/1 6/5) (001/0 P =) اما اختلاف معنی داری بین شدت درد در دو گروه 60 دقیقه پس از شروع درمان وجود نداشت ( 05/0 P>). اختلاف معنی داری در طول مرحله اول و دوم زایمان، مدت و فاصله انقباضات رحمی و عوارض مادری بین دو گروه وجود نداشت ( 05/0 P>). هیچ تفاوت معنی داری میان گروه ها از نظر عوارض نوزادی و آپگار در دقیقه 1 و 5 بین دو گروه مشاهده نشد. آنالیز آماری عوارض جانبی دارو ها نشان داد که بغیر از خشکی دهان که فقط در گروه دریافت کننده انتونوکس مشاهده گردید و اختلاف معنی داری با گروه دریافت کننده پتیدین داشت (044/0=P)، در بقیه موارد اختلاف معنی دار بین گروهها مشاهده نگردید. نتیجه گیری: انتونوکس در مقایسه با پتیدین به دلیل سهولت استفاده و امن بودن آن برای مادر و کودک و ایجاد بی دردی مطلوب تر در حین زایمان جهت ایجاد بی دردی توصیه می گردد.

Title

The Comparsion effect and complication of entonox and pethidine for reducing labor pain in primi -gravid women in Alavi –hosiptial Ardabil(1393-1394)

English Abstract

Background: The use of pain-relieving drugs during labor is now part of standard care in many countries throughout the world. Each method has its own risks and benefits, with variations in effectiveness, availability and acceptability. To assess the efficacy and safety of intramuscular pethidine as an analgesic during labor compared to those of inhaled 50% nitrous oxide (Entonox) Materials and methods: In this clinical trial study, 100 women expected to have a natural childbirth were observed. For all the subjects commencement of spontaneous labor pain along with appropriate maternal and fetal indications for vaginal delivery were the criteria to be included in the trial. By using random numbers the subjects were randomly allocated in two groups with one group using Entonox and the other receiving 0/5 mg/kg of intramuscular injection pethidine for pain relief. Regarding the intensity of labor pain experienced by the subjects and the outcome of delivery were collected by means of questionnaires. Results: The average pain score in Entonox and Pethidine groups respectively were 3.94 ± 1.4 and 5.6 ± 1.1, 30 minutes after intervention (P=0.001), but there was not a significant difference between the severity of the pain in two groups 60 min after intervention(p>0/05). No significant differences were seen regarding duration and interval of uterine contractions , maternal and neonatal complications, apgar score and in the duration of the first and second stage of labor between the two studied groups (p>0/05). Analysis of the pooled risk differences showed that none of the side effects investigated were significantly different between two groups except for mouth dryness which was significantly higher in nitrous oxide users(p=0.044). Conclusions: Inhaled nitrous oxide seems to give better pain relief in the short term compared to a single dose of pethidine. While it is more convenient to administer, Entonox is also regarded to be safe both for mothers and neonates.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نوشین مبارکی
استاد مشاور :مهزاد یوسفیان
استاد مشاور :خاطره عیسی زاده فر
دانشجو :سولماز سیفی اسک شهر
Additional Information:شماره پایان نامه : 059 ، پایان نامه دکتری تخصصی رشته جراحی زنان و زایمان
Uncontrolled Keywords:انتونوکس – پتیدین – درد زایمان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Entonox, labor Pain , pethidin
Subjects:QV pharmacology
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:7911
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:06 Aug 1395 08:03
Last Modified:12 Mar 1399 10:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...