title

ارزیابی دوره دکتری پرستاری ایران: کاربرد اگوی سیپ

تذکری, زهرا ، درآبادی, پروین ، کاظم زاده, رأفت ، نهامین, مینا ، نیکجو, رويا ، سیدجوادی, مهری ، صالحی, حبیبه ، نصیری, الهام ، مهری, سعید (1393) ارزیابی دوره دکتری پرستاری ایران: کاربرد اگوی سیپ. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
297kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
726kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://ssu.ac.ir/congress/

خلاصه فارسی

زمینه وهدف :برنامه های آموزش عالی جهت ارتقا کیفیت و داشتن پویایی نیاز به ارزشیابی و بررسی های کمی وکیفی دارند.در این مطالعه از الگوی ارزشیابی،که توسط دانیل ال استافل بیم(1971،2000) تحت عنوان سیپ مطرح گردیده جهت ارزشیابی نظام آموزشی دکتری پرستاری ایران استفاده شد. روش کار:ارزشیابی برنامه دکتری پرستاری ایران با توجه به الگوی سیپ در چهار حیطه زمینه ، درون داد، فرایند و برونداد انجام شد.جهت انجام ارزشیابی جمع آوری اطلاعات به طریق زیر صورت گرفت:جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه رو در رو و مصاحبه تلفنی با 12 نفر در مقاطع مختلف ، صاحبنظران و دانش آموختگان سالهای گذشته و دانشجویان تر مهای مختلف در حال تحصیل دوره دکتری پرستاري محیط پژوهش را دانشکده های پرستاری تهران ، اصفهان، شیراز و تبریز تشکیل می دادند. نتایج:ارزشیابی برنامه دکتری پرستاری ایران طبق الگوی سیپ نشان داد در قسمت تاریخچه ، فلسفه ، رسالت ، چشم انداز و اهداف کلی دروس فوق عاری از عیب ونقص اساسی می باشند و مشخصات دوره و محتوای دروس نیز باتوجه به فلسفه واهداف همخوانی دارد ولی نتایج ارزشیابی نشان می دهد که مشکلات عمده در بخش فرآیند و اجرا مطرح است و حيطه برون داد به علت خوب اجرا نشدن قسمت فرایند،تحت الشعاع قرار می گیرد. نتیجه گیری: قسمت فرآیند واجرا در ايران باید تقویت شود کلمات کلیدی: دوره دکتری، ایران ،الگوی سیپ(CIPPنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
کلید واژه ها:دوره دکتری-ایران-الگوی سیپ
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
کد شناسایی :7919
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :27 مهر 1395 11:51
آخرین تغییر :27 مهر 1395 11:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...