title

بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی

تذکری, زهرا ، شفائی خانقاه, یوسف ، فرزانه, اسماعیل ، علیزاده, هما ، کریم اللهی, منصوره ، نمادی وثوقی, مریم ، موحد پور, آسیه ، محمدی, مرضیه (1394) بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی, 21-19اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
311kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
132kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://meduc16.behdasht.gov.ir/

خلاصه فارسی

یکی از اهداف اصلی آموزش، یادگیری در حد تسلط می باشد، منظور از تسلط مقدار يادگيري واقعي يادگيرنده است که هم به بازده مطلوب يادگيري و هم به سطح قابل قبولي از عملكرد كه حاكي از توفيق در يادگيري باشد اشاره دارد. آموزش مشارکتی، از جمله روش پازل از روشهای آموزشی نوین و موثر در این حیطه می باشد، هدف این مطالعه مقایسه میزان تسلط دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقیاتی با دو روش سخنرانی و پازل، می باشد. روش ها: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی با طرح پيش آزمون - پس آزمون بود که بر روی 33 دانشجوی سال سوم اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. دانشجویان کلاس ابتدا بطور تصادفی به دو گروه 16 (پازل) و17(سخنرانی) نفره تقسیم شدند و هردو گروه مجدد به 4 زیرگروه 4 نفره تقسیم شد و فقط یک زیرگروه (سخنرانی) 5 نفره شد. دانشجویان دو گروه به مدت 7 جلسه آموزش واحد درسی روش تحقیق اتاق عمل را با دو روش فوق دریافت نمودند. قبل و بعد برنامه آموزشی میزان تسلط دانشجویان در تدوین طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تسط دانشجویان از آزمون های مرحله ای «تکوین» و پایانی «تجمعی و تراکمی» استفاده شد داده ها با استفاده از شاخص های فراوانی و میانه و آزمون هاي ویلکاکسون و من ویتنی و نرم افزار آماری SPSS (ویرایش16) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که میزان تسلط دانشجویان در تدوین طرح تحقیقاتی درگروه پازل بطور معنی داری بالاتر از گروه سخنرانی بود و این روش نه تنها بر یادگیری عمیق و مشاركت دانشجويان بلکه در ايجاد علاقه و انگيزه به درس تاثیر مثبت داشت، بطوریکه درگروه پازل در پایان 7 جلسه، تسلط دانشجویان علاوه بر تدوین طرح تحقیقاتی در مرحله اجرا نیز قابل توجه بود و هر 4 زیرگروه پازل طرح تحقیقاتی تدوینی را تا مرحله نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه پیش بردند. در حالیکه درگروه سخنرانی دانشجویان تا مرحله تهیه پوپوزال پیش رفتند ولی قادر به عملیاتی نمودن نبودند و هیچ زیرگروهی طرح تحقیقاتی تدوینی خود را تا مرحله اجرا پیش نبرد، بعلاوه دانشجویان از روش پازل ابراز خرسندی نموده آنرا عامل علاقه وانگیزه به درس روش تحقیق بیان نمودند نتيجه گيري: با توجه به تأثير مطلوب روش تدريس پازل بر ميزان يادگيري در حد تسلط و کاربرد، ایجاد انگیزه و ارتقاء تعاملات دانشجویی، پيشنهاد مي شود از اين روش تدریس جهت یادگیری روش تحقیق در کلاس های نظری وکمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشكي استفاده شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
نویسنده :اسماعیل فرزانه
نویسنده :منصوره کریم اللهی
کلید واژه ها:یادگیری در حد تسلط- یادگیری مشارکتی- پازل
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :7921
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :27 مهر 1395 11:27
آخرین تغییر :23 خرداد 1397 09:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...