title

بررسی تاثیر ميزان سرمي cell free fetal DNA زنان باردار با زايمان زودرس خودبخودي

درگاهی, رقیه and حسینی اصل, سید سعید and پورفرضی, فرهاد and قوامی, زهرا (1395) بررسی تاثیر ميزان سرمي cell free fetal DNA زنان باردار با زايمان زودرس خودبخودي. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
330kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
27kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: عوامل مختلفی در بروز زایمان زودرس نقش دارند. از علل مهم مطرح شده در بروز زایمان زودرس پدیده های التهابی هستند. از اين عوامل ميتوان cell free fetal DNA را نام برد. امروزه محققان بر روی امکان پیش بینی و پیشگیری زایمان زودرس تمرکز بیشتری دارند. نخستین قدم در پیشگیری از بروز زایمان زودرس پیشگویی آن است. لذا بر آن شديم تا سطح سرمي c f f DNA در زايمان زودرس خودبخودي را بررسي نماييم. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مورد – شاهدی است. روش نمونه گیری، بصورت غیر تصادفی و در دسترس می باشد. ابتدا افرادی که واجد شرایط مطالعه هستند انتخاب و سپس این افراد به دو گروه: خانمهای باردار شکم اول سالم و خانمهای باردار شکم اول با زایمان زودرس تقسیم و از هر گروه 50 نفر انتخاب ( جمعا 100 نفر) و نمونه گیری گردید. روش کار بدین صورت بود که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت نامه کتبی، افراد در ابتدا مورد ارزیابی بالینی قرار ميگرفتند. این ارزیابی بالینی شامل مشخصات کامل: سن مادر، سن بارداری و جنس نوزاد و گروه خون مادر می باشد. سپس از هر فرد 5/2 سي سي نمونه خون وریدی توسط پزوهشگر گرفته و پلاسمای جدا شده و فریز شده جهت بررسی به مرکز تحقیقات ژنتيك بیمارستان امام خمینی (ره ) فرستاده شد . سپس اطلاعات حاصل از چک لیستهای موجود به همراه اطلاعات حاصل از بررسی نمونه خون افراد وارد SPSS V16 شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی در قالب جداول و محاسبه فراوانی و درصد و آمار استنباطی تی تست و کای دو استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سن مادران در گروه مورد586/ 4±23/84 هفته و در گروه شاهد 4/043±06/ 23 هفته ، در گروه مورد 29 بیمار(58 %) و در گروه شاهد 27 بیمار(54 %) دارای c f f DNA مثبت و میانگین شمارش DNA در گروه مورد909/792 ±2080/03 و در گروه شاهد620/720 ±1183/26 و نتایج حاصل ازآنالیز آماری نشان داد که این اختلاف بین گروههای مورد مطالعه معنی دار میباشد. (001/0=p) ودر گروه مورد با افزایش سن بارداری تعداد c f f DNAافزایش یافت كه این افزایش معنی دار بود و در گروه شاهد نيز با افزایش سن بارداری تعداد c f f DNA افزایش یافت كه معني دار نبود . نتیجه گیری : نتیجه تحقیق نشان داده است که نرخ تجمعی از زایمان زودرس برای زنان با غلظت c f f DNA بطور قابل توجهی بالاتر بود . بالا بودن غلظت c f f DNA با افزایش خطر ابتلا به زایمان زودرس خود به خود همراه است. این مشاهدات ممکن است پیامدهای برای درک مکانیسمی است که با زایمان زودرس همراه باشد .

Title

Investigation the effect of cell free fetal DNA on spontaneous preterm labor

English Abstract

BAKGROUND & OBJECTIVE: Many factors play a role in preterm delivery than other major causes inflammatory phenomena are expressed in preterm delivery. From these factors , cff DNA can be named. Since the stop preterm labor or induction was less successful ,researchers now more focused on the possibility of prediction and prevention of preterm labor in preventing preterm delivery prediction . The first step in the prevention of preterm labor is prediction. So, we decided to check cff DNA levels in serum of pregnant women with spontaneous preterm labor. METHODS : This research was a case-control study with non-random convenience sampling. At the beginning of the study , 100 women qualifying for the study were selected as the sample. The selected women were then briefed about the objectives of the study and consented to participant in the study. The participants were after ward divided into two groups of healthy pregnant women, and nullipar pregnant women experiencing preterm labor. There were fifty participants in each group. The next step was examining all of the participants clinically.This clinical examination, inaddition, involved collecting comprehensive personal information about the participants’ chronological age, pregnancy age, gender of theirfetuses, and theirown blood types. Then 2.5cc of venous blood was driven from each participant and its plasma was separated. The separated and frozen plasma was then sent to the research center of Imam Khomeyni Hospital for further investigation. After that, data obtained from the used checklists along with data from the participants’ blood samples were inputted into SPSS V16 for statistical analysis. To analyze the data , descriptive statistical procedures including frequency counts and tables and inferential statistical techniques like T-test and Chi-square were used . RESULTS: The mean age of women in the experimental group was 22.90 with the standard deviation of 4.04 while in the control group these two values were 23.78 and 4.37, respectively. In the experimental group 29 patients (58%) and in the control group 27 patients (54%) had cff DNA . The mean of the counted DNA in the experimental group was 2080/03 with the standard deviation of 909/792 while the same values for the control group were 1183/26 and 620/720 , in the same order. The statistical analysis revealed that this difference was meaningful at P=.001. Furthermore, in the experimental group cff DNA increased with increase in the age and the difference was meaningful . Finally , increasing pregnancy age in the experimental group led to increase in the number of cff DNA (P=.001) . CONCLUSION : The results of this study indicated that the cumulative frequency of preterm labor for women with positive cell-free fetal DNA was significantly higher. High levels of cells’ DNA in the serum of pregnant mothers increases the risk of spontaneous preterm labor. These observations may have implications for preterm labor

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رقیه درگاهی
استاد مشاور :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
دانشجو :زهرا قوامی
Additional Information:شماره پایان نامه : 064 ، پایان نامه دکتری تخصصی رشته جراحی زنان و زایمان
Uncontrolled Keywords:زایمان زودرس ، دیلاتاسیون ، افاسمان ، پره مچوریتی
کلیدواژه ها (انگلیسی):preterm labor , early preterm labor, late preterm labor , dilatation and effessment , cell free fetal DNA ,prematurity
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Genetics
ID Code:7925
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:15 Aug 1395 07:51
Last Modified:11 Mar 1399 11:15

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...