title

بررسی تهدید درک شده مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل و بوکان در مورد واکسیناسیون کودکان زیریکسال - سال 1388

کامران, عزیز and شرقی, افشان and متيني گل تپه, وحيد and سرقامت, مهرداد (1388) بررسی تهدید درک شده مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل و بوکان در مورد واکسیناسیون کودکان زیریکسال - سال 1388. [ research project ]

[img] PDF - Accepted Version
محدود به Repository staff only

149kB
[img] PDF - Accepted Version
محدود به Repository staff only

66kB
[img] PDF - Accepted Version
محدود به Repository staff only

764kB

Persian Abstract

سابقه و هدف: ايمن سازي مؤثرترين و مقرون به صرفه ترين وسيله در دسترس براي ترقي و پيشرفت بهداشت و سلامتي كودكان است. مفهوم تهدید درک شده به معنی ادراک یک خطر جدی روی سلامتی است براساس این مفهوم ادراک افراد از شدت خطر درک شده در خصوص استعداد ابتلا به آن و همچنین شدت خطر مورد بررسي قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین تهدید درک شده مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل و بوکان در مورد واکسیناسیون کودکان زیریکسال در سال 1388 انجام گردید. روش کار: براي اجراي اين طرح از کليه مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان اردبیل (4 مركز از 4 جهت جغرافياي شهر) و مراكز بهداشتي درماني شهرستان بوكان ( 4 مركز از 4 جهت جغرافياي شهر) تعداد 350 نفر با استفاده از انتخاب تصادفي برگزيده شدند. پس از ارائه توضيحات لازم به پرسنل مراكز و توضيح كامل روي سئوالات و نحوه تكميل توسط مادران، پرسشنامه ها به تعداد در اختيار آنان قرار گرفت. تهدید درک شده مادران در قالب اجزا مدل اعتقاد بهداشتی از دو جز حساسیت و درک شده برآورد گردید، پس از اتمام نمونه گيري و پس از تماس پرسنل با محقق پرسشنامه ها از مراكز جمع آوري گرديد و داده ها با نرم افزار اماری SPSS مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. یافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين سني در مادران شركت كننده در مطالعه 26 سال بود و بين دو گروه مادران اردبیلی و بوکانی در ميانگين سن اختلاف معني داري وجود نداشت ( p = 0/323). حداكثر نمره آگاهي براي افراد 14 نمره بود كه در مادران اردبيلي 44/7 با انحراف معيار 53/2 و در مادران بوكاني 11/7 با انحراف معيار 23/2 بدست آمد و اختلاف معني داري بين دو گروه به لحاظ ميانگين نمره وجود نداشت( 111/0= P). همچنين ارتباط معنی داری بین سن مادران و ميانگين نمره آگاهی ديده نشد. اختلاف معني داری در ميانگين نمره آگاهي بين گروههاي تحصيلاتي در افراد شركت كننده در مطالعه دیده نشد (p = 0/653). نتایج ارتباط معنی داری را بین نمره آگاهی و این ارزیابی که کودک من همانند سایر کودکان حساس به بیماری است نشان داد و هر چه نمره آگاهی افزایش پیدا کرده است مخالفت با این نیز افزایش یافته، بطوریکه درصد بیشتری از افراد با آگاهی خوب نسبت به افراد با آگاهی ضعیف و متوسط با این مخالفت کرده اند. نتیجه گیری: تهدید درک شده مادران نسبت به واکسیناسیون به طور کلی مساعد است ، اما دانش در واکسن ها عمدتا ناکافی بوده و مشاوره در مورد نیاز به واکسن و اطلاعات مرتبط با آنها در مورد واکسن های در حال اجرا ضروری است.

Title

Mother's perceived threat referred to health centers on the Ardabil and Bukan about vaccination of children under one year - Year 1388

English Abstract

Background & goals: Immunization most economical and most effective action available for development and progress of health in children. Concept of perceived threat means a threat perception is based on the concept of health perception of people regarding the perceived severity of risk to potential infection risk and severity is evaluated. This study determined the perceived threat of mothers referred to health centers on the Bukan & Ardabil about vaccination of less than one year old children was performed in 1388. Methods: 350 mothers participated in the study that was referred to health centers city of Ardabil and Bukan city were selected randomly. Mother’s perceived threats assessed based on Health Belief Model (perceived susceptibility and severity). Once the sampling and Contact interviewers, questionnaires were collected from the centers. Data analysis by SPSS statistical software was analyzed. Results: Results showed that the mean age of mothers participating in the study was 26 years and between the two groups of mothers was no significant difference (p = 0 / 323). The maximum score for knowledge score was 14. knowledge score on Ardebilian Mothers was 7/44 with SD 2/5 and in mothers from Boukan was 7/11 with SD 23 / 2, and significant differences between the two groups in terms of mean score was not found (P= 0/111 ). Also significant relationship between maternal age and mean knowledge score was not seen. Significant differences in mean score of knowledge and level of studies in people participating in the study was not found (p = 0 / 653). The results showed a significant relationship between knowledge and the assessment that my child like any other child-sensitive disease showed what the score is increased awareness also increased opposition, meaning that greater percentage of those with good knowledge have opposed. Conclusion: The perceived threat to maternal vaccination is generally favorable, but insufficient knowledge about vaccines and advice on the importance of vaccines and related information about vaccines is essential in running.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :عزیز کامران
سایر مجریان :افشان شرقی
همکار طرح :وحيد متيني گل تپه
همکار طرح :مهرداد سرقامت
تاریخ اتمام :20 October 1388
Uncontrolled Keywords:حساسيت درك شده ، شدت درك شده ، واكسيناسيون ، كودكان زير يكسال
کلیدواژه ها (انگلیسی):perceived susceptibility , perceived severity , vaccination , children under one year
Subjects:QV pharmacology
WS Pediatrics
WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:796
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:30 Oct 1388 06:45
Last Modified:15 Jun 1391 07:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...