title

تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل

محمدی قلعه بین, بهنام and جوان پور هروی, حنانه and ارزنلو, محسن and سروی, محمدرضا (1395) تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). pp. 409-421. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text
278kB

Official URL: http://jarums.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: کاندیدیاز یک عفونت قارچی است که توسط مخمرهای جنس کاندیدا ایجاد میشود و کاندیدا آلبیکانس شایعترین عامل آن می باشد. جدی ترین عوارض کاندیدیاز در دوران بارداری عبارت از نارس بودن نوزاد، کوریوآمینیت، پنومونی کاندیدیایی و کاندیدیاز سیستمیک نوزادان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع ولوواژینیت کاندیدیایی، تعیین گونه های کاندیدا و شناسایی گونه های مقاوم به درمان کاندیدا در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انجام شد. روش کار: تعداد 408 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و اخذ رضایت نامه با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری شدند. دو نمونه سواپ از ترشحات مخاطی واژن جهت دید مستقیم و کشت تهیه شد. پس از تعیین گونه های کاندیدا،. جهت بررسی حساسیت دارویی سویه های جداشده، از پنج دیسک فلوکونازول، کتوکونازول، کلوتریمازول، نیستاتین و امفوتریسین ب طبق دستورالعمل CLSI استفاده گردید. اطلاعات پرسشنامه و نتایج آزمایشات با استفاده از آزمون آماری کای 2 و T-testدر نرم افزار آماری SPSS-19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج کشت 143 مورد (35%) از نمونه ها مثبت بودند. بیشترین گونه جدا شده کاندیدا آلبیکنس با 119 مورد (83/2%) و در رتبه بعدی کاندیدا گلابراتا ، کاندیدا کروزه ای، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیداتروپیکالیس بودند. مطابق نتایج آنتی بیوگرام، بیشترین مقاومت دارویی مربوط به فلوکونازول با 116 مورد (81/1%) و سپس کتوکونازول با 69/9% بود. در کل گونه های کاندیدا با 118 مورد (82/5%) بیشترین حساسیت را نسبت به نیستاتین نشان دادند. در مورد کاندیدا آلبیکنس بیشترین مقاومت به فلوکونازول با 97 مورد (81/5%) و بیشترین حساسیت به نیستاتین با 99 مورد (83/2%) دیده شد. نتیجه گیری: ولوواژینیت کاندیدیایی در زنان باردار شهر اردبیل شایع است و ایزوله های کاندیدا به طور چشمگیری در مقابل داروهای رایج ضد قارچی مقاوم هستند. نیستاتین موثرترین داروی ضد کاندیدا بود. با توجه به اینکه تست آنتی بیوگرام به طور معمول در آزمایشگاه ها انجام نمیگیرد، انجام مطالعات مشابه در فاصله زمانی متعارف میتواند در انتخاب داروی مناسب کمک کننده باشد.

Title

Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Candida sppIsolated from Pregnant Women Referred to Health Centers in Ardabil, Iran

English Abstract

Background & objectives: Candidiasis is a fungal infection which is caused by Candida spp.Candida albicans is the most common agent of candidiasis. This infection may cause various side effects during pregnancy including prematurity, chorioamnionitis, candidal pneumonia, and systemic candidiasis of infants. This research was conducted for determining the prevalence and antibiotic resistance pattern of Candida spp, collected from pregnant women admitted to health centers in Ardabil, Iran. Methods: Totally, 408 subjects were included in this study. Demographic data and risk factors were recorded using a questionnaire. Two swab samples were taken from vulvovaginal mucus. One swab was used for preparing smear and direct microscopic examination and the second one used for cultivating the specimen. After identification of Candida spp., antimicrobial resistance pattern was determined by disk diffusion method against Fluconazole, Ketoconazole, Clotrimazole, Nystatin and Amphotericin B. Results were interpreted according to CLSI guidelines. The data were analyzed by χ2 and t-test using SPSS- 19. Results: Out of 408 subjects, 143 cases (35%) were positive for candida spp. The Candida albicans with 119 (83.2%) cases was the most prevalent species followed by Candida glabrata, Candida krusei, Candida parpsilosis and Candida tropicalis.According to disk diffusion test, overall 116 (81.1%) isolates were resistant to Fluconazole, 100 (69.9%) to Ketoconazole, 67 (46.9%) to Clotrimazole and 25 (17.5%) to Amphotericin B. Candida spp. had a highest sensitivity (118, 82.5%) to Nystatin. For Candida albicans 97(81.5%) isolates were resistant to Fluconazole and 99(83.2%) isolates to Nystatin. For Candida glabrata 10 (90.9%) isolates were resistant to Fluconazole, and 9(81.8%) sensitive to Nystatin. Conclusion: According to the results of this study, vulvovaginal candidiasis is prevalent among pregnant women in Ardabil and isolates were significantly resistant against commonly used antifungal drugs. Nystatin was the most effective against Candida spp. As antibiogram for fungal agents is not routinely performed, the similar periodical studies could be useful for choosing appropriate antibiotics in treatment of vulvovaginal candidiasis.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :بهنام محمدی قلعه بین
نویسنده مسئول :محسن ارزنلو
Additional Information:Indexed in: Index Copernicus, Magiran ،Barakatkns ، SID ، ISC , Google Scholar
Uncontrolled Keywords:ولوواژینیت کاندیدیایی ، کاندیدیازیس ، زنان باردار ، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Candidiasis , Vulvovaginitis , Pregnant Women , Ardabil
Subjects:QX Parasitology
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Parasitology
ID Code:7991
Deposited By: Dr Behnam Mohammadi Ghalebin
Deposited On:09 Nov 1395 06:27
Last Modified:09 Nov 1395 06:27

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...