title

برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پله ای با قابلیت تنظیم ارتفاع

فرهادی, سجاد and حسام, قاسم and مرادپور, زهرا and اباذری, مالک and بابایی مسدرقی, یوسف (1395) برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پله ای با قابلیت تنظیم ارتفاع. مجله ارگونومی ایران ــ 4 (2). pp. 60-66. شاپا 1735-1960

[img]
Preview
Text
323kB

Official URL: http://journal.iehfs.ir

Persian Abstract

مقدمـه: آتش نشـانی یکـی از مشـاغلی می باشـد کـه بـه دلیـل ماهیـت شـغل و خواسـته های فیزیکـی بـالای ایـن شـغل، نیـاز بـه تـوان جسـمانی و هـوازی بالایـی دارد. در ایـن مطالعـه حداکثـر ظرفیـت هـوازی پرسـنل آتش نشـان بـا اسـتفاده از آزمـون پلـه بررسـی شـد. روش کار: ایـن مطالعـه مقطعـی بـه صـورت توصیفـی- تحلیلـی و بـر روی 73 نفـر از پرسـنل آتش نشـانی انجـام شــد. در ابتــدا اطلاعــات دموگرافیــک افــراد توســط پرسشــنامه ای جمــع آوری شــد. ســپس پلــه ای بــا قابلیــت تنظیـم ارتفـاع جهـت انجـام تسـت پلـه سـاخته شـد و بـا اسـتفاده از روش فرانسـیس حداکثـر ظرفیـت هـوازی افـراد شـرکت کننـده، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتایـج حاصـل از پرسشـنامه و آزمـون پلـه توسـط نـرم افـزار 16 SPSSمـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت. یافته هــا: بیشـترین ظرفیـت هـوازی مامـوران آتـش نشـانی، ( 65/3 )L/minو( 4/47 )mL/kgminبدسـت آمـد. نتایـج حاصـل از آزمـون آمـاری نشـان داد کـه ارتبـاط معنـاداری بیـن حداکثـر ظرفیـت هـوازی و نمایـه تـوده بدنـی و میـزان ورزش در هفتـه وجـود دارد .(P < 0/05) همچنیـن بیـن حداکثـر ظرفیـت هـوازی و سـن، سـیگار کشـیدن و خسـتگی هنـگام کار، رابطـه معنـاداری مشـاهده نشـد.(P < 0/05) نتیجه گیـری: بررسـی ظرفیـت قلبـی ریـوی آتش نشـانان بـه دلیـل حساسـیت شـغلی و انجـام وظایـف سـخت در شـرایط دشـوار بـه منظـور کاهـش احتمـال بـروز آسـیب بـرای آتش نشـان و مجروحیـن حادثـه بسـیار مهـم می باشـد. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد حداکثـر اکسـیژن مصرفـی و ظرفیـت قلبـی ریـوی آتشنشـانان مـورد بررسـی، از حداقـل مقـدار توصیـه شـده توسـط انجمـن بیـن المللـی مامـوران آتش نشـانی بیشـتر می باشـد کـه می توانـد بـه دلیـل وجـود برنامه هـای منظـم آمادگـی جسـمانی ایـن سـازمان باشـد.

Title

estimating the Maximum Aerobic capacity of fire fighters Using the Step Test; A case study with Height Adjustable steps

English Abstract

Abstract Introduction: Firefighting is amongst jobs that require high physical strength and high aerobic capacity. These are required because of the nature and the physical demands of the job. The maximum aerobic capacities of firefighters were investigated using the step test. Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 73 firefighters. At first, demographic information was collected by a questionnaire. Then, the step was built with adjustable height, for step testing, and using the Francis method, maximum aerobic capacity of the participants, was studied. The results of the questionnaire and step test were analyzed by the SPSS 16 software. Results: maximum aerobic capacity of firefighters was calculated as 3.65 L/min and 47.4 mL/kgmin. Moreover, the results of statistical analysis revealed a significant relationship between body mass index and exercise, and maximum aerobic capacity (P < 0.05). Also no significant relationship was found between maximum aerobic capacity, age, smoking and work-related fatigue (P > 0.05). conclusions: Studying the firefighters cardiorespiratory capacity, to reduce the probability of firefighters injuries is very important due to occupational sensitivity and having to perform difficult tasks under demanding circumstances. The results of this study showed that maximal oxygen uptake (vo2 max) and cardiopulmonary capacity of examined firefighters are greater than the minimum amount recommended by the international association of firefighters, which can be due to regular physical fitness programs conducted by the organization.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سجاد فرهادی
نویسنده :مالک اباذری
نویسنده مسئول :یوسف بابایی مسدرقی
Additional Information:Indexed in: SID, Magiran, ISC, CINAHL CINAHL
Uncontrolled Keywords:حداکثر ظرفیت هوازی،آتش نشانها, تست پله مقاله پژوهشی دوره 4، شماره 2، تابستان 95 مجله ارگونومی مقدمه آتش نشانی یکی از مشاغلی می باشد که به دلیل ماهیت شغل و خواسته های فیزیکی بالای این شغل، نیاز به توان جسمانی و هوازی بالایی دارد ] 1[. وظایفی مانند نجات گرفتارشدگان و خاموش نمودن آتش نیازمند انجام فعالیت هایی .] مانند دویدن، بالا رفتن، واکنش سریع و ... م یباشند ] 2 ترکیبی از خواسته های فیزیکی بالا از کار، تغییرات ناگهانی از حالت استراحت به فعالیت شدید در زمان عملیات، عوامل استر سزای محیطی و روانی و استفاده از لبا سهای سنگین و گرم سبب شده است که مرگ و میر ناشی از بیماریهای .] قلبی عروقی در میان آت شنشانان افزایش یابد ] 3 به منظور رسیدگی به مسائل ایمنی و بهداشت آت شنشانان، انجمن بین المللی ماموران آتش نشانی، خدمت آت شنشانی به همراه مدیریت کار با ابتکار سامتی و تناسب اندام را توسعه دادند. این خدمت، حداکثر اکسیژن مصرفی جهت برآورد نیازهای هوازی در وظایف آتش نشانی را دست کم .] 42 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه توصیه کرده است ] 2 عبارت است از حداکثر (VO2-max) حداکثر اکسیژن مصرفی توانایی فرد برای مصرف اکسیژن در حین فعالیت فیزیکی بر حسب میل یلیتر که در مدت یک دقیقه به ازاء هر کیلوگرم یک معیار تست پله
کلیدواژه ها (انگلیسی):Maximum Aerobic Capacity, Firefighters, Step Test Step Test
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:8031
Deposited By: Mr Malek Abazari
Deposited On:15 Aug 1395 11:49
Last Modified:15 Aug 1395 11:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...