title

آسيب شناسي فرهنگ وقف در جامعه

آرمون, عسگر ، اسدی, عبدالله (1389) آسيب شناسي فرهنگ وقف در جامعه. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران, قم.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img] متنی
84kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://pooyesh.whc.ir

خلاصه فارسی

وقف، از جمله موضوعاتي است که به رغم ظرفيت وسيع آن در شمول مباحث کاربردي اقتصادي، علمي، پژوهشي و اجتماعي، کمتر مورد بررسي پژوهشگران قرار گرفته است و جز اندکي در بعد فقهي، در ديگر ابعاد آن، تحقيقات جامع علمي صورت نگرفته است. در این میان باید گفت که هنوز در جامعه اسلامی ما فرهنگ وقف به علت وجود موانع و مشكلاتي به طور كامل نهادینه نشده است. بر اين اساس، اين مقاله، به بررسي آسيبها و موانع توسعه فرهنگ وقف در جامعه، پرداخته است. مطالعه حاضر، به روش كتابخانه اي-ميداني و با استناد بر منابع معتبر و نتايج پژوهشهاي مرتبط، انجام گرفته است. بدين لحاظ براي پرداختن به موضوع مورد مطالعه، ابتدا اين نوشتار سعي بر آن داشته كه با ارائه تعاريف و مفاهيم اصطلاح وقف، در نهايت به مفهومي جامع از وقف دست يابد. پس از آن با مروري بر تاريخچه وقف از صدر اسلام تا كنون و تشريح جايگاه و اهميت وقف در اسلام و سنت و بيان ديدگاه انديشمندان معاصر، به بررسي كاركردهاي نظري نهاد وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن پرداخته است. بررسي آسيب هاي وارده بر فرهنگ وقف و عرضه آن در جامعه، مبحث اصلي است كه نويسنده در اين مقاله به صورت چند جانبه به آن پرداخته است. پس از بررسي و شناخت آسيب هاي فرهنگ وقف، در ادامه، راهكارهاي عملي براي بهبود كاركرد وقف در جامعه و بيان راهكارهاي عمومي، اقتصادي و فرهنگي براي ترويج وقف در جامعه ذكر شده است

عنوان انگليسي

Pathology culture dedicated to the community


نوع سند :سایر
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عسگر آرمون
نویسنده :عبدالله اسدی
کلید واژه ها:وقف، اسلام، جامعه و فرهنگ
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه معارف اسلامي
کد شناسایی :8076
ارائه شده توسط : آقای عبداله اسدی
ارائه شده در تاریخ :19 دی 1395 11:35
آخرین تغییر :19 دی 1395 11:35

ویرایش های موجود این سند

  • آسيب شناسي فرهنگ وقف در جامعه. (deposited 19 دی 1395 11:35) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...