title

همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تذکری, زهرا and آخربین, کاظم and عابدی, علی and مولایی, بهنام and کاظم زاده, رأفت (1387) همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). pp. 13-18. شاپا 6799-2228

[img]
Preview
Text
177kB

Official URL: http://hcjournal.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: ارزشیابی اساتید نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاهها دارد. ارزشیابی اساتید با روشهای مختلف و توسط مسئولین دانشگاه، همکاران، خود ارزیابی، روش قراردادی با استفاده از میزان یادگیری، روش آزمون عملکرد، ارزیابی از طریق مشاهده کلاسی و بوسیله دانشجویان انجام می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بوده و در آن نظرات کلیه اساتید، دانشجویان، مسئولین دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نیم سال دوم سال تحصیلی 84-1383 جمع آوری گردید. داده های حاصل از ارزشیابی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روشهای آماری استنباطی (آنالیز واریانس و ضریب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه مسئولین، مدیران گروه و خودسنجی اختلاف قابل ملاحظه ای وجود نداشت اما میانگین نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان بالاتر از نمرات سایر گروهها بود. در مطالعه حاضر میزان توافق نظر مسئولان، مدیران گروهها و خودسنجی در مورد ارزشیابی اساتید با همدیگر بیشتر از میزان توافق آنها با دانشجویان بود. نتیجه گیری: با عنایت به تفاوت دیدگاه گروههای مختلف در ارزشیابی اساتید ضروریست برای ارزشیابی دقیق و منطقی اساتید ضمن استفاده از ابزار سنجش مناسب و برنامه جامع ، از تلفیق دیدگاههای مختلف جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف اساتید استفاده گردد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
Uncontrolled Keywords:ارزشیابی، استاد، دانشگاه، فرم های چهارگانه
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:8102
Deposited By: Dr Zahra Tazakori
Deposited On:16 Oct 1395 08:23
Last Modified:23 Feb 1399 06:59

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...