title

همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تذکری, زهرا ، آخربین, کاظم ، عابدی, علی ، مولایی, بهنام ، کاظم زاده, رأفت (1387) همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت ومراقبت ــ 10 (4). ص.ص.13-18. شاپا 6799-2228

[img]
پیش نمایش
متنی
177kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://hcjournal.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: ارزشیابی اساتید نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاهها دارد. ارزشیابی اساتید با روشهای مختلف و توسط مسئولین دانشگاه، همکاران، خود ارزیابی، روش قراردادی با استفاده از میزان یادگیری، روش آزمون عملکرد، ارزیابی از طریق مشاهده کلاسی و بوسیله دانشجویان انجام می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی بوده و در آن نظرات کلیه اساتید، دانشجویان، مسئولین دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نیم سال دوم سال تحصیلی 84-1383 جمع آوری گردید. داده های حاصل از ارزشیابی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روشهای آماری استنباطی (آنالیز واریانس و ضریب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه مسئولین، مدیران گروه و خودسنجی اختلاف قابل ملاحظه ای وجود نداشت اما میانگین نمرات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان بالاتر از نمرات سایر گروهها بود. در مطالعه حاضر میزان توافق نظر مسئولان، مدیران گروهها و خودسنجی در مورد ارزشیابی اساتید با همدیگر بیشتر از میزان توافق آنها با دانشجویان بود. نتیجه گیری: با عنایت به تفاوت دیدگاه گروههای مختلف در ارزشیابی اساتید ضروریست برای ارزشیابی دقیق و منطقی اساتید ضمن استفاده از ابزار سنجش مناسب و برنامه جامع ، از تلفیق دیدگاههای مختلف جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف اساتید استفاده گردد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
اطلاعات اضافی :Indexed in: Magiran,Google Scholar , barakatkns(Iran Medex) , DRJI , academic keyes ,ISC, SID
کلید واژه ها:ارزشیابی، استاد، دانشگاه، فرم های چهارگانه
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :8102
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :16 دی 1395 08:23
آخرین تغییر :16 دی 1395 08:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...