title

بررسی نظرات دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد OSPE وروش معمول رزشیابی بالینی

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، زارع, مریم (1384) بررسی نظرات دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد OSPE وروش معمول رزشیابی بالینی. در: هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 21-24 آبان 1384, تبریز - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
47kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
650kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: ارزشیابی آموزشی یک فرایند نظام دار جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است که تعیین می کند آیا هدفهای مورد نظر آموزشی تا چه میزانی تحقق یافته اند یا درحال تحقق یافتن هستند در حال حاضر مهارتهای بالینی در پرستاری بظور معمول انجام می شود که روش ارزشیابی ذهنی () می باشد یکی از روشهای جدید ارزشیاب مهارتهای بالینی آزمایشگاهی استفاده از ارزشیابی عملی عینی با ساختار می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی نظرات دانشجویان ومدرسان در مورد روشهای ارزشیابی فوق طراحی شد. روش و ابزار: این مطالعه به روش مداخله ای انجام گرفت که جامعه پژوهش ان رادانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می داد.ابتدا کتاب فن عملی پرستاری و مامایی توسط گروه به شکل چک لیست طراحی و سپس 3 ایستگاه در اتاق پراتیک دانشکده تعبیه گردید که در ایستگاه اول پروسجرعملی در ایستگاه دوم مهارت برقراری ارتباط وگزارش نویسی در پرونده و در ایستگاه سوم پرسش و پاسخ انجام می گرفت در این بررسی تعداد100 دانشجو در طی 2 ترم به روش فوق مورد آزمون قرار گرفتند سپس نظرات آنها از طریق پرسشنامه لیکرت سنجیده و مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان دادکه اکثر دانشجویان 82 % مونث و 65 % معتقد بودند که همه مهارتها را نمی توان از این طریق ارزشیابی کرد چون زمان برای آزمون کم است. 79% از نحوه نمره دهی راضی بودند چون نمره دهی به روش Ospe عینی تر بود. اکثر مدرسان90% از نحوه این ارزشیابی راضی بودند. نتیجه گیری: از آنجاییکه نگرش اکثر مربیان و دانشجویان در مورد اجرای طرح Ospe مثبت بود. لذا پیشنهاد می گردد که این پروژه درترم های بعدی ادامه یابد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
کلید واژه ها:نظرات دانشجویان،مربیان پرستاری، OSPE،ارزشیابی بالینی
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :8118
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :06 آذر 1395 05:57
آخرین تغییر :06 آذر 1395 05:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...