title

اثرات ماست پروبيوتيك بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات ماست پروبيوتيك بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستین کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
239kB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: مطالعات اخير نشان مي دهد فوايد برخي از ميكروبهاي زنده مكملهاي غذايي مثل پروبيوتيكها در شير تخمير شده (ماست) باعث استفاده گسترده اين مواد نه تنها بعنوان مكمل غذا بلكه بعنوان دارو نيزمی شوند ،براي مثال تحقيقات نشان مي دهد پروبيوتيك بطور معني داري باعث كاهش خطرات و عوارض ديابت گرديده .لذا با توجه به روند روبه افزايش ديانت در منطقه بر آن شديم اثرات ماست پروبيوتيك را بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي آنرا بررسي نماييم مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور بود كه بر روي 60 بيمار ديابتي كه فاقد بيماري قلبي، كبدي و كليوي بودند و فشار خون بالا نداشتند، انجام شد. بيماران بطور تصادفي در 2 گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند كه گروه مداخله g 100 ماست پروبيوتيك و گروه كنترلg 100 ماست معمولي در 2 وعده دريافت كردند. به بيماران توصيه شد در مدت مطالعه فعاليت و رژيم غذايي خود را تغيير ندهند و يادآمد غذايي قبل و بعد مداخله آنها كنترل شد. قند خون و ليپيدهاي پلاسماي بيماران قبل و بعد مطالعه بررسي و نتايج با آزمون تي زوج و تي مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS و Food processor2 تجزيه و تحليل شد. نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد كه در گروه مداخله كه ماست پروبيوتيك دريافت كرده بودند همه شاخص هاي ليپدي خون بيماران نسبت به قبل از مداخله بطور معني داري تغيير كرده بود ،به طوري كه تري گليسريد وكلسترول و LDL كاهش(p<001)و HDL افزايش داشت (p<001)، در گروه شاهد نيزپس ازمصرف ماست معموليLDL بيماران در مقايسه با قبل از دريافت ماست به طور معني داري كاهش( p<0/05) HDL آنها بطور معني داري افزايش( p<0/04) داشت وبقيه شاخصها ي ليپيدي وقند خون كاهش داشتند ولي از نظر آماري معني دار نبود.مقايسه قند خون ناشتا در دو گروه كاهش معني داري را در گروه مداخله نشان داد p<.04))نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
نویسنده :منوچهر ایرانپرور
نویسنده :علی نعمتی
کلید واژه ها:ماست پروبيوتيك،قند خون، فراسنجهای ليپيدي، بيماران، ديابت نوع 2
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :8135
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :06 آذر 1395 06:16
آخرین تغییر :06 آذر 1395 06:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...