title

بررسی موانع و مزایای درمان توریست‌های آذربایجانی از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در شهرستان اردبیل در سال 1395

فولادی, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، براری, سوسن (1395) بررسی موانع و مزایای درمان توریست‌های آذربایجانی از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در شهرستان اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
201kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
29kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

684kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

168kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

55kB

آدرس اینترنتی رسمی : http:\\lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: گردشگری سلامت سفری سازمان یافته از محیط زندگی فرد به مکان دیگر است که به منظور حفظ، بهبود و دستیابی مجدد به سلامت جسمی و روحی فرد صورت می پذیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصادی کشور کمک می نماید. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تأثیر گذار در انتخاب کشور ایران به عنوان محلی برای دریافت خدمات درمانی از دیدگاه گردشگران آذربایجانی میباشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر مطالعه ی ترکیبی کیفی و کمی از نوع مطالعه ی آنالیز محتوا و توصیفی-مقطعی می باشد، در قسمت اول مطالعه از طریق نمونه گیری غیر احتمالی از گردشگرانی که در مسافرخانه ها اقامت داشتند، متغییر‌های موثر در جذب و نارضایتی مشخص و در مرحله دوم با استفاده از نتایج بخش اول مطالعه و مرور متون، پرسشنامه بر اساس سیستم لیکرت تهیه و از طریق تکمیل بر روی 213 مسافر عوامل موثر بر اساس شدت تاثیرشان در فرایند امتیاز بندی شدند. یافته ها: طی مطالعه انجام شده 35/7افراد مؤنث و 63/4 % مذکر بودند. بیشترین گروه سنی افراد وارد شده به مطالعه بین 20 تا 40 سال(43/2 %) بود. بالاترین فراوانی در رابطه با نوع بیماری جهت مراجعه مربوط به بیماری‌های داخلی (10/3%)، عفونی (%9/4)، جراحی( 8/5 %) و اورولوژی (8 %) بود. از بین عوامل مورد بررسی کیفیت خدمات درمانی و هزینه درمان از نظر گردشگران به ترتیب با میانگین 05/0±08/3 و 35/0±05/3 بیشترین عامل تأثیر گذار در بین سایر عوامل، برای مسافرت به ایران بود. عوامل سیاسی و امنیتی و تجهیزات پزشکی هرکدام به ترتیب با میانگین 04/0±98/2 و 07/0±98/2 در رتبه ی سوم قرار گرفتند و عوامل مربوط به سهولت سفر با میانگین 05/0±95/2 به عنوان عامل چهارم تأثیر گذار در انتخاب کشور ایران از دیدگاه گردشگران بود. زمان انتظار کمترین عامل تأثیر گذار در سفر به ایران از دیدگاه گردشگران با میانگین 09/0±84/2 بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کیفیت درمانی، هزینه درمان، عوامل سیاسی و امنیتی، تجهیزات پزشکی و سهولت سفر بر انگیزه ورود بیماران خارجی به ایران اثر مثبت داشته اما زمان انتظار، تنوع درمانی، عوامل جامعه شناختی و جاذبه‌های گردشگری تأثیر زیادی ندارند. بنابراین پیشنهاد می شود که در برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی تمرکز بر روی 5 عامل اول قرار گیرد و از طرفی برای جلوگیری از اثر سوء سایر عوامل راه حلی برای تقویت عوامل اندیشه گردد.

عنوان انگليسي

The analysis of barriers and benefits of treatment of Azerbaijani tourists from their opinion in Ardabil in 2016

خلاصه انگلیسی

Background & objective: Health Tourism is an organized trip from ones living area to another location to maintain, improve and re-access one's physical and mental health and as one of the tourism dimensions, helps in a sustainable development and economic dynamism of the country. The aim of the current study would be investigating the influential factors in selecting Iran as a place to receive medical services through Azerbaijani tourist viewpoint. Methods: In the current combined qualitative/quantitative study which is of descriptive/sectional type, first, variables influential in attraction and dissatisfaction of tourist determined through improbability sampling of tourists and then following the analysis of the results and reviewing, a Lickert-based questionnaire prepared and 213 tourists asked to complete it and finally scoring performed based on the severity of factors affecting the process. Results: 35.7% were female and 63.4% were male. The most frequent age of people in this study was 20-40 yrs (43.2%). The most frequent referring to medical centers regarding the complaints was for internal diseases (10.3%), infections (9.4%), surgeries (8.5%) and urology (8%), respectively. Among understudy factors, the quality of the medical services (3.08±0.05) and therapy costs (3.05±0.35) were the most important factors through the viewpoint of tourists in traveling to Iran for medical cause. Security and medical equipments factors were in third place with 2.98±0.04 and 2.98±0.07, respectively. The factor of easy traveling took the fourth place with 2.95±0.05. Waiting time was the least influential factor (2.84±0.09). Conclusion: results of the study indicated that quality of medical services, medical costs, security, medical equipments and easy travelling were positively affected the tourists in selecting Iran for their medical problems while, waiting time, therapy variation, sociological factors and tourism attractions were not much influential. Therefore, it is suggested that the first five factors getting prioritized in adopting the advertizing and marketing plans and also restrictive measures adopted to prevent the likely misuses

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نسرین فولادی
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
دانشجو :سوسن براری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0562 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
کلید واژه ها:گردشگری پزشکی، آذربایجان
کلید واژه ها (انگلیسی):Medical tourism , Azerbaijan
موضوعات :W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :8174
ارائه شده توسط : آقای فرهاد خدایی
ارائه شده در تاریخ :09 آذر 1395 07:48
آخرین تغییر :09 آذر 1395 07:48

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...