title

اثر دريافت ویتامین C بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي

امانی, محمد ، نوروززاده, علی ، عسگری, علیرضا ، خوش باطن, علی (1386) اثر دريافت ویتامین C بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. در: هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 8-4 شهریور 1386, مشهد - ایران.

[img]
پیش نمایش
تصویر
1MB
[img]
پیش نمایش
متنی
1MB

خلاصه فارسی

چكيده هدف: مواجهه مداوم با سطوح پائين سرب باعث افزايش فشارخون در انسان و نمونه هاي حيواني ميگردد. فشارخون ناشي از سرب تا حدودي با افزايش توليد راديكال هاي آزاد و عوامل اكسيدان نظير ROS و كاهش نيتريك اكسايد (NO) در دسترس ارتباط دارد. در اين مطالعه تأثير دريافت اسكوربيك اسيد (ویتامین C) را بعنوان يك آنتي اكسيدان بر ميزان متابوليتهاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب بررسي كرديم. مواد و روشها: موشهاي صحرائي نر نژاد Wistar با وزن تقريبي 250-200 گرم در چهار گروه كنترل، گروه مصرف كننده استات سرب (ppm 100 در آب آشاميدني)، گروه مصرف كننده استات سرب بعلاوه اسكوربيك اسيد (يك گرم در ليتر آب آشاميدني) و گروه مصرف كننده اسكوربيك اسيد (يك گرم در ليتر آب آشاميدني) تقسيم بندي شدند. اندازه گيري فشارخون سيستولي با استفاده از دستگاه اسفيگمومانومتر PE300 از ناحيه دم حيوان انجام گرفت. اندازه گيري ميزان نيتريك اكسايد سرم بصورت غير مستقيم و از طريق اندازه گيري متابوليتهاي پايدار آن يعني نيترات و نيتريت كل (NOx) به روش اسپكتروفوتومتري و با استفاده از واكنش گريس انجام گرفت. يافته ها: پس از دوازده هفته مصرف استات سرب بطور معني داري فشارخون سيستولي را نسبت به گروه كنترل افزايش داد. دريافت اسكوربيك اسيد مانع از افزايش فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب گرديد بطوريكه اختلاف معني داري نسبت به گروه كنترل وجود نداشت. ميزان NOx سرم در گروه مصرف كننده استات سرب كاهش معني داري نسبت به گروه كنترل نشان داد، در حاليكه در گروههايي كه علاوه بر استات سرب اسكوربيك اسيد نيز دريافت كرده بودند اختلاف معني داري در ميزان NOx سرم نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد. نتيجه گيرى: نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه دريافت اسكوربيك اسيد ميتواند با مكانيسم جلوگيري از كاهش ميزان NOx سرم مانع از افزايش فشارخون ناشي از سرب گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد امانی
کلید واژه ها:ویتامین C، نيتريك اكسايد، فشارخون، سرب
موضوعات :QT فیزیولوژی
QU بیوشیمی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :8190
ارائه شده توسط : دکتر محمد امانی
ارائه شده در تاریخ :17 آذر 1395 05:51
آخرین تغییر :17 آذر 1395 05:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...