title

اجرا و مقایسه تكنیک های HEART و CREAM در اتاق كنترل صنعت سیمان

بابایی پویا, امین and حبیبی, احسان اله and حضرتی, صادق (1395) اجرا و مقایسه تكنیک های HEART و CREAM در اتاق كنترل صنعت سیمان. در: دومین همایش بین الملی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, 28-30 مهر 1395, شیراز - ایران.

[img]
Preview
Text
157kB
[img]
Preview
Image
598kB

Persian Abstract

مقدمه و اهمیت موضوع: بررسی روشهاي مختلف ارزیابی خطاهاي انسانی و مقایسه آنها با هم بـراي سـاخت و توسـعه روش هـاي جدید تجزیه و تحلیل خطاهاي انسانی، بررسی کامل تر خطاها، شناخت جزئی ترعوامل موثردر وقوع خطاها وارائه راهکارهاي مناسـب براي کاهش خطاهاي انسانی مؤثرباشد. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش موردي بوده وجامعه پژوهش واحد اتاق کنترل صنعت سیمان است.در این مطالعـه پـس از تعیین وظایف و مشاغل بحرانی با استفاده از روش آنالیزHTA ، از دوتکنیک CREAM و HEART براي آنالیزخطاي انسـانی اسـتفاده کرده و دوتکنیک باهم مقایسه گردید. نتایج: در تکنیک CREAM باالترین احتمال بروز خطا مربوط به پـایش و کنترل)اپراتـور( 025/2و در تکنیـک HEART مربـوط بـه کنترل عالیم هشداردهنده)اپراتور( 506/2می باشد. تعداد خطاها شناسایی شده با تکنیک CREAM 37 مورد و با تکنیـک HEART 32 مورد بدست آمد.در این مطالعه زمان و هزینه برآورد شده اجراي تکنیک CREAMدر مقایسه با تکنیک HEARTبیشـتر بـرآورد گردید . بحث: خطاهاي انسانی شناسایی شده تکنیکCREAMدر این مطالعه با نتایج مطالعات انجام شده از جمله مطالعـ ه خطاهـاي انسـانی در اتاق هاي کنترل صنعت پتروشیمی توسط عادل مظلومی ومصطفی حمزئیان مطابقت داشت و همچنین مهمترین عوامل تشخیص داده شده موثر بر بروز خطاي انسانی تکنیکHEART با مطالعه خطاي انسانی اپراتورهـاي اتـاق کنتـرل مجتمـع پتروشـیمی توسـط مهران قلعه نوعی، همخوانی دارد. در این مطالعه مهم ترین و مستعد ترین وظایف شغلی نسبت به بروز خطاي انسانی شناسایی شـده در هر دو تکنیک مشابه هم شناسایی گردید. نتیجه گیری: در هردو تکنیک بیشترین احتمال خطاي محاسبه شـده مربـوط بـه وظـایف پـایش و کنترل)اپراتـور( ، کنتـرل عالیـم هشداردهنده)اپراتور( و هماهنگی جهت رفع مشکل)سرپرست( می باشد. از نظر زمان و هزینه اجرا تکنیک HEART داراي برتري می باشد و از لحاظ بررسی گسترده و تعداد بیشترخطاهاي شناسایی شده تکنیک CREAM بهتر می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :امین بابایی پویا
نویسنده :صادق حضرتی
Uncontrolled Keywords:خطاي انسانی، قابلیت اطمینان، تکنیکHEART ،تکنیک CREAM ،اتاق کنترل، صنعت سیمان
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:8194
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:20 Sep 1395 08:42
Last Modified:20 Sep 1395 08:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...