title

بررسی فرهنگ خطاپذیری(JC )و ارتباط آن با وضعیت گزارش دهی خطا

رسول زاده, یحیی and شیرین زاده, اسلام and حضرتی, صادق and اصغری جعفرآبادی, محمد and سائلی خیاوی, فرزانه (1395) بررسی فرهنگ خطاپذیری(JC )و ارتباط آن با وضعیت گزارش دهی خطا. در: دومین همایش بین الملی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, 28-30 مهر 1395, شیراز - ایران.

[img]
Preview
Image
598kB
[img]
Preview
Text
252kB

Persian Abstract

زمینه: استفاده از مدل فرهنگ خطاپذیري(Culture Just) بعنوان یک راه حل براي تغییرسیستم تنبیهی و سرزنش افراد و نیز حـل مشکل عدم گزارش دهی خطاها در سیستم هاي سنتی مطرح می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط فرهنـگ خطاپـذیري بـا وضعیت گزارش دهی خطا در بخش هاي بستري بیمارستانهاي شهر اردبیل انجام گرفت. مواد و روش كار: این مطالعه تحلیلی- توصیفی از نوع مقطعی به روش خود اظهاري و بررسی اسنادي و بـا اسـ تفاده از پرسشـنامه فرهنـگ خطاپـذیري (JCQ(Questionnaire Culture Just و فـرم گـزارش دهـ ی خطـا در بـین 327 نفـر از پرسـتاران و مسـئولین بیمارستانی انجام گردید. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16 وآزمون هاي آماري مشخص مورد تجریـه و تحلیـل قرار گرفت. نتایج: از طریق بررسی اسنادي، تعداد 053 مورد خطا و از طریق خود اظهاري کارکنان تعداد 007 مورد خطا ثبـت گردیـد . 5,36% شرکت کنندگان درمطالعه سابقا حداقل یک مورد خطا را در طول سال داشتند(81=N .(آزمون همبستگی اسپیرمن نشـان داد کـه بین امتیاز کلیJCQ و سابقه خطا و نیز با تعداد خطاي گزارش شده در طول تحقیق ارتباط معنی دار وجـود دارد(05.0 <value-P .) همچنین بین میزان گزارش دهی خطا و فرهنگ خطاپذیري ارتباط مستقیم وجود دارد و فرهنـگ خطاپـذیري مطلـوب بـه معنـی خطاي کمتر و گزارش دهی بیشتر خطا می باشد. بحث: این مطالعه براي اولین بار در داخل کشور فرهنگ خطاپـذیري را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. بـاالبودن سـطح فرهنـگ خطاپذیري درسازمان به این معنی است که براي سازمان فرهنگ ایمنی و موضوعات مربوط به آن دراولویت قـراردارد بـا توجـه بـه اینکه یکی از ابعاد فرهنگ خطاپذیري، حیطا گزارش دهی خطا می باشد، هرچه فرهنگ خطاپذیري مطلوبتر باشـد احتمـال وقـوع خطاهاي مشابه بعدي بدلیل گزارش دهی به هنگام کمتر خواهد بود و فرهنگ ایمنی سازمان باال ارزیابی می گردد. نتیجه گیری: فرهنگ خطاپذیري مطلوب در سیستم مراقبت هاي بهداشتی و درمانی می تواند گزارش دهـی خطاهـاي انسـانی را تسهیل کرده و انجام اقدامات پیشگیرانه به هنگام و بهبود مستمر درسیستم را ممکن سازد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :یحیی رسول زاده
نویسنده :صادق حضرتی
Uncontrolled Keywords:Just Culture،فرهنگ خطاپذیري، ماکروارگونومی، خطاي انسانی، گزارش دهی خطا
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:8197
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:18 Sep 1395 05:55
Last Modified:15 Oct 1398 10:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...