title

میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طب خون

اصلانی, محمدرضا ، علایی, واحد ، مشعوفی, مهرناز ، عابدزاده, ربابه ، بکروی, الناز ، اصلانی, حسن (1388) میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طب خون. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
44kB

خلاصه فارسی

مقدمه وهدف : در ارتباط با خون وفراورده های خونی، از زمان تهیه تا تزریق آنها فرایندهای مختلفی اعمال می شود، به طوریکه بایستی بر هر کدام از این فرایندها نظارت ودقت بیشتری صورت گیرد.این فرایندها شامل تهیه خون و فراورده های خونی، نگهداری، انتقال وتزریق می باشد. جنبه نظارتی این فرایندها زمانی موثر است که افراد در گیر با طب خون حداقل آگاهی را در این ارتباط کسب کنند. روش اجرا: این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت. دراین مطالعه پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شامل بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، بیمارستان شهید دکتر فاطمی، بیمارستان علوی و بیمارستان بوعلی به تعداد 226 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ای شامل ده سوال در ارتباط با سطح آگاهی آنها از جنبه های مختلف طب خون شامل نگهداری، انتقال، تزریق و واکنش های احتمالی ناشی از تزریق به صورت جداگانه ودر قیاس با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره اخذ شده توسط این چهار گروه به ترتیب عبارت بودند از:بیمارستان امام خمینی ( ره) 6/13 ، بیمارستان بوعلی 9/12 ، بیمارستان شهید دکتر فاطمی 96/11 و بیمارستان علوی 87/10. از لحاظ آماری متوسط نمره کسب شده توسط بیمارستان امام خمینی (ره) با بیمارستان دکتر فاطمی وبیمارستان علوی اختلاف معنا داری را نشان داد ولی مقایسه سایر گزینه ها با هم دیگر هیچ گونه اختلاف معناداری را نشان ندادند. از بین جنبه های مختلف مورد بررسی مرتبط با طب انتقال خون، این گروهها از شرایط نگهداری خون وفراورده های خونی، اطلاعات مربوط به تهیه وجمع آوری فراورده های خونی ونحوه انتقال آنها کمترین سطح آگاهی را داشتند.

عنوان انگليسي

Awareness of nurses in different health centers of Ardebil University of Medical Sciences of the blood medicine


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محمدرضا اصلانی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:آگاهی - پرستار - فراورده خونی
کلید واژه ها (انگلیسی): nurses - health center - blood medicine - awareness
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
کد شناسایی :821
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :17 دی 1388 06:41
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 08:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...