title

بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)

صابری, عالیا and منفرد, علی and سبحانی, عبدالرسول and عطرکارروشن, زهرا and سبحانی, بهناز and سبحانی, فرناز (1395) بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
51kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

694kB

Persian Abstract

مقدمه: اختلال شناختی (Cognitive Impairment) یکی از مشکلات مغزی است که در افراد با نارسایی مزمن کلیه به دنبال همودیالیز به وجود می آید. با توجه به شيوع بالاي اختلالات شناختي تشخيص و درمان به موقع آن در بخش هاي دياليز و بیماران تحت دیالیز و عوامل خطر آن روز به روز ضرورت بيشتري پيدا مي كند. هدف: بررسی شیوع اختلال شناختی و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز روش اجرا: اين تحقيق به روش مقطعي بر روي 224 نفر از بيماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی (ESRD)که جهت همودياليز از سال 1394 به بخش دياليز بيمارستان رازي رشت مراجعه کرده بودند در زمان قبل از شروع همودیالیز و پس از کسب رضایت آگاهانه از آنها انجام گرفت. ابزار جمع‌آوري اطلاعات آزمون شناختي مونترال (MoCA) بود. اين آزمون 7 حوزه شناختي را از طريق مهارت‌هاي مختلف مي سنجد که شامل 1- ديداري – فضايي/ اجرايي (5 امتياز) 2 – زبان (3 امتياز) 3- توجه، تمرکز و حافظه فعال (6 امتياز) 4- کلام (3امتياز) 5- انتزاع (2 امتياز) 6- يادآوري با تاخير (5 امتياز) 7- آگاهي به زمان و مکان (6 امتياز) می¬باشد. در فرم اصلي مقياس نمره ي كل 30 می باشد، امـا نمره ي 26 و بـالاتر عـادی تلقـي مـي شـود. اطلاعات دموگرافيک شامل جنس، سن، سطح تحصيلات، شاخص توده بدنی توسط پرسش ‌نامه از آزمودني تهيه شد. اطلاعات استخراج شده بصورت متن، جدول، نمودار و غيره ارايه شد. آزمون های آماری بکار رفته در تحقیق عبارت بودند از: آزمون کای دو، من ویتنی، فیشر، تی تست و رگرسیون لجستیک. مقدار p جهت معنی¬دار بودن کمتر از 05/0در نظر گرفته شدوبه وسیله نرم افزار آماری SPSS ورژن 18 مورد بررسي قرار گرفت. نتایج: از میان 224 بیمار مورد بررسی 93 مورد (41/52%) دارای اختلال شناختی بودند. بر اساس آنالیز چند متغیره لجستیک با افزایش سن شانس اختلال شناختی اقزایش پیدا می کند. داشتن سابقه سکته مغزی 6 برابر خطر ابتلا را افزایش می دهد. با این توضیح فقط متغییرهای سن، سکته مغزی، تحصیلات و دیابت وارد مدل شده و از بین آنها متغیر سکته مغزی و سن رابطه معنی داری را نشان دادند. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان می دهد، اختلال شناختی در بیماران با نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز از فراوانی نسبتا بالایی در استان گیلان برخوردار است، همچنین در مطالعه ما افزایش سن و سابقه سکته مغزی به عنوان عوامل خطر اختلال شناختی در بیماران با نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز بودند.

Title

Survey the Prevalence of Cognitive Impairments and Associated Factors in Hemodialysis Patients refer to Razi Hospital of Rasht

English Abstract

Introduction: Cognitive impairment is one of the core problems in patients with chronic renal failure are dialysis there. Given the high prevalence of cognitive disorders diagnosis and treatment of risk factors in dialysis wards and patients dialysis it becomes more necessary by the day. Aim: Survey the Prevalence of Cognitive Impairments and Associated Factors in Hemodialysis Patients. Method: This cross-sectional study was carried out in the years 2015-2016 on 224 patients with ESRD on hemodialysis referred to the dialysis ward of Razi hospital.The state of Congitive disorders was evaluated with Montreal Congitive (MoCA) Quistioenery. The seventh test cognitive skills through a variety of measures which include: 1. visual - spatial / performance (5 points) 2 - Language (3 points) 3. attention, concentration and working memory (6 points) 4. Word (3 points) 5. abstraction (2 points) 6. Note the delay (5 points) 7. knowledge of the time and place (6 points) is. In the original form Scale total score is 30, but scores of 26 and above is considered normal Then Demographic data including gender, age, education level, body mass index (BMI) was measured by a questionnaire. The extracted information as text, tables, graphs etc are provided. Statistical tests used in this research were: Chi-square test, Man-Witney U and logistic regression. P value for significance of less than 0/05 was considered. And by SPSS software version 18 was investigated. Result: Of the 224 patients studied, 93 (52/41%) had a cognitive impairment. Based on multivariate logistic analysis to find the augmenting cognitive impairment with aging chance-value increases the risk of stroke 6 times. With this explanation only age, stroke, and diabetes education model and the variable stroke between them. brain age showed a significant relationship. Conclution: Our study shows that cognitive impairment in patients with renal failure undergoing hemodialysis have relatively high frequency in Gilan Province. In our study, history of stroke also increases with age as risk factors for cognitive impairment in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عالیا صابری
استاد راهنما :علی منفرد
استاد مشاور :عبدالرسول سبحانی
استاد مشاور :زهرا عطرکارروشن
دانشجو :بهناز سبحانی
دانشجو :فرناز سبحانی
Additional Information:شماره پایان نامه : 1395 پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه گیلان
Uncontrolled Keywords:اختلال شناختی‌‌‍، دیالیز کلیوی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Cognitive Dysfunction, Renal Dialysis
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
ID Code:8254
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:15 Oct 1395 05:51
Last Modified:04 Jun 1397 12:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...