title

بررسي علل عدم انجام آزمايش پاپ اسمير از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني شهر اردبيل سال 86-1385

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، حاجی آقامحمدی, پریسا ، کاظم زاده, رأفت (1387) بررسي علل عدم انجام آزمايش پاپ اسمير از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني شهر اردبيل سال 86-1385. مجله علمي و پزوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.10-17.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف : سرطان دهانه رحم يكي از مهمترين سرطانهاي شايع زنان بويژه در كشور هاي در حال توسعه و كشور هاي آسيايي مي باشد كه بسياري از مراكز معتبر علمي جهاني بهترين راه حل براي كنترل سرطان سرويكس را انجام مرتب پاپ اسمير مي دانند. تحقيقات متعددي نشان داده اند كه تمايل زنان براي انجام مرتب پاپ اسمير در حال كاهش است و حدود زنان تا بحال پاپ اسمير نداده اند. هدف از اين پژوهش بررسي علل عدم تمايل زنان نسبت به انجام اين آزمايش غربالگري مي باشد. روش پژوهش : در يك مقاله توصيفي 100 زن مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل كه تا به حال آزمايش پاپ اسمير انجام نداده اند به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه خود ساخته شامل دو بخش مشخصات دموگرافيك و 17 سوال بود كه داده ها بعد از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها : يافته ها نشان دادند كه ميانگين سن نمونه ها 68/33 با انحراف معياري 9/8 سال بود و 4/60% (58 نفر) بين 3-0 بار باردارشده و 8/69 % (67 نفر) 2-0 بار زايمان كرده بودند. 5/63% (61 نفر) خانه دارو 6/40% (39 نفر) ديپلم بودند. يافته ها نشان دادند كه شايعترين علل عدم انجام شامل عدم آگاهي 35 نفر(1/36%) و 35.1%(34 نفر)احساس شرم بود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فریده مصطفی زاده
کلید واژه ها:پاپ اسمير . زنان . عدم تمايل
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :839
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1388 05:13
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 10:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...