title

مقايسه بروز حاملگي مجدد و ميزان تداوم مصرف آمپول دپومدروکسي پروژسترون استات (DMPA) و وسيله داخل رحمي (IUD) در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1384

مردی, افروز and براک, منوچهر and مشعوفی, مهرناز and بهبودی, صائمه (1385) مقايسه بروز حاملگي مجدد و ميزان تداوم مصرف آمپول دپومدروکسي پروژسترون استات (DMPA) و وسيله داخل رحمي (IUD) در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
167kB
[img] Text - final reserch project report
47kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

502kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

673kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : ميزان بروز حاملگي هاي ناخواسته در کشور ما بالاست که در بيشترموارد علي رغم استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري رخ مي دهد و مي تواند با سقط يا عوارض متعدد ديگري براي مادر ، جنين و کودک همراه باشد. آمپول دپومدروکسي پروژسترون استات (DMPA) و ابزار داخل رحمي (IUD) دو وسيله مطمئن و سالم براي دوران بعد از زايمان و شيردهي هستند که استفاده صحيح از آنها ميتواند در پيشگيري از اين حاملگي ها و عواقب بعدي آنها موثر باشد لذا بر آن شديم تا ميزان بروز حاملگي مجدد و تداوم مصرف اين دو روش را در 24 ماه اول بعد از زايمان مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم. روش تحقيق : پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي گذشته نگر است و جامعه آماري کليه زناني بودند که از اول فروردين تا آخر اسفند ماه 1382 زايمان کرده و حداکثر تا 90 روز بعد از زايمان يکي از دو روش DMPA و يا IUD را انتخاب و استفاده کرده بودند که تداوم استفاده از اين دو وسيله تا 24 ماه بعد يعني تا سال 1384 ارزيابي گرديد. تکميل اطلاعات از طريق پرسشنامه از پرونده زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي و درماني اردبيل صورت گرفت. با توجه به اينکه فراواني زنان تحت مطالعه از حجم نمونه کمتر بود نمونه گيري صورت نگرفت و کليه278 نفر افراد واجد شرايط وارد مطالعه شدند. نتايج : بيشتر مادران مورد مطالعه در گروه سني 36-27 سال قرار داشتند. اغلب بيسواد و غير شاغل و داراي 2-1 فرزند بودند که در1/79% موارد از DMPAو 9/20% از IUD استفاده کرده بودند. در طي اين مدت هيچ حاملگي مجددي با استفاده از دو روش مذبور گزارش نشده بود. DMPA در 3/70% موارد بمدت 8-1 ماه و IUD در 7/70% موارد بمدت 24- 18ماه تداوم استفاده داشت. بين افزايش سن و افزايش تعداد فرزندان با ميزان استفاده و طول مدت استفاده از DMPA رابطه مثبت وجود دارد چنين رابطه اي در مورد طول مدت استفاده از IUDيافت نشد . همچنين بين تحصيلات با دو نوع روش پيشگيري و تداوم استفاده از آنها نيز رابطه اي وجود نداشت. نتيجه گيري : DMPA و IUD بدليل اطمينان بالاوطولاني بودن آثارشان دوروش مناسب پيشگيري از بارداري براي دوران شيردهي هستند. DMPA احتمالاً بدليل اثردر افزايش شيرمادر و غيرتهاجمي بودن بيشتر از IUD استفاده مي گردد . IUDنيز بدليل مدت اثر بخشي بالا وعدم تاخيردر برگشت باروري بمدت طولاني تري نسبت به DMPA استفاده ميشود. همچنين درمادران با سن بالا و تعداد فرزندان بيشتر،عدم تمايل به حاملگي ميتواندعلت احتمالي استفاده زياد وطولاني از DMPA نسبت به مادران کم سن وکم فرزند باشد.


English Abstract

Introduction: The rate of unwished pregnancy is high in our country most of which occurs in spite of using contracetives and can be associated with abortion and several other probiems for mothers, fetuses and infants. Depomedroxy progestron acetate (DMPA) ampoule and intrauterine device (IUD)are two secure and safe devices for use after delivery and during lactation period, lactation period, to prevent such unwished pregnancies and their side effects . So we decided to conduct a comparison and Conclusion about the rate of renewed pregnancies with the continuous use of these methods during 24 months after delivery. Materials & Methods: the present research is a descriptive and periodical study and the statistical society was all of women who had a child birth from the beginning of farvardin to the end of Esfand, 1382 , and used one of the above menti oned methods atmost for 90 days after delivery. then we considered the duration of usage of the the two devices for 24 months, that is, until year 1384. the completion of the related information was conducted by giving questionnaires to the women under coverage of Ardebil public health and hygiene centers. As the abundance of the women under study was less than the somple volume, sampling was not done and all 278 qualified individuals were studied. Results: most of studied mothers were within 27-36 age group. Most of them were illiterate and unemployed with 1-2 children %79.1 of whom used DMPA and %20.9 used IUD . no pregnancy happened during this period by using these two methods. The usage of DMPA continued for 1-8 months in %70.3 of them and IUD was used for 18-24 months in %70.7.there is a positive relation between the increase of age and number of children , and the amount of DMPA application in mothers. But this relation does not exist about the period that IUD is being used. Neither was there ang relation between the degree of education and the kind of selected preventin me thod or its continuity

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افروز مردی
استاد مشاور :منوچهر براک
استاد مشاور :مهرناز مشعوفی
نگارنده :صائمه بهبودی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0252
Uncontrolled Keywords:وسيله داخل رحمي(آي يو دي) - دپومدروکسي پروژسترون استات(دي ام پي اي) - تداوم استفاده - حاملگي مجدد – اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):intrauterine device (IUD) – depo medroxy progestron acetate (DMPA) – duration of use – renewed pregnancy ardebil
Subjects:QV pharmacology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:84
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:07 Jul 1388 05:31
Last Modified:30 Feb 1399 10:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...