title

مقایسه نتایج پاتولوژیک یکصد مورد لنفادنکتومی گردني در بخش پاتولوژی بیمارستان فاطمی اردبیل از سال 1381 تا 1385

چینی فروش, میرمهدی and ستوده, محمد باقر and جامعی, امیر and شهباززادگان, سمیرا (1388) مقایسه نتایج پاتولوژیک یکصد مورد لنفادنکتومی گردني در بخش پاتولوژی بیمارستان فاطمی اردبیل از سال 1381 تا 1385. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (2). pp. 134-139. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
114kB

Official URL: https://ejournals.arums.ac.ir/jarums/article-1-278...

Persian Abstract

مقدمه و هدف: لنفادنوپاتي به معناي بيماري موجود در غده لنفاوي است. هر پاسخ ایمنی بر ضد آنتی ژن بیگانه اغلب باعث بزرگی غده لنفاوی (لنفادنوپاتی)و لنفادنیت میگردد. در لنفادنیت اختصاصی عامل مسبب بطور اختصاصی در نمای پاتولوژی قابل شناسائی است همانند سل ، بیماری خراش گربه و... ولی در بیشتر موارد نمای بافت شناسی گره های لنفاوی کاملاً غیر اختصاصی است(لنفادنیت غیر اختصاصی)و علل مسبب آن متعدد و متغیر بوده و ممکن است حاد یا مزمن باشد.لنفادنیت غیر اختصاصی حاد می تواند محدود به یک گروه موضعی گره های تخلیه کننده یک عفونت موضعی یا در جریان یک عفونت ویروسی یا باکتری سیستمیک و به صورت فراگیر باشد.لنفادنیت غیر اختصاصی مزمن بسته به عامل مسبب آن به یکی از سه شکل هیپرپلازی فولیکولر ، هیپرپلازی پاراکورتیکال و هیستیوسیتوز سینوسی بروز می کند.لنفوم ها ، لوسمیها و کارسینومهای متاستاتیک نیز ممکنست با بزرگی غدد لنفاوی تظاهر یابند.در اکثر مطالعات انجام شده سل به عنوان شایعترین علت لنفادنوپاتی گردنی ذکر شده است .مواجهه با یک لنفادنوپاتی گردنی بعنوان تنها شکایت یک بیمار یا تنها یافته بالینی، جزو موارد معمولی است که یک پزشک در دوره طبابت خود با آن مواجه می شود که تشخیص و مداوای آن بستگی به معلومات وی دارد و با توجه به اهميت تشخیص زودرس بدخيمي‌ها و سل در غدد لنفاوی ناحیه گردن و تشخیص و درمان هر چه سریعتر آنها ، مطالعه حاضر در زمينه بررسي شایعترین علل لنفادنوپاتي‌هاي گردني با توجه به سن و جنس در استان اردبیل انجام گرفت. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به صورت توصيفي ـ مقطعي و گذشته نگر بر اساس پرونده یکصد بیمار که با تشخیص لنفادنوپاتی گردنی اثبات شده از سال 1381 لغایت 1385 در بیمارستان فاطمی تحت عمل لنفادنکتومی قرار گرفته و در پاتولوژی تشخیص قطعی داده شده است ، انجام گرفته است.نتایج بررسی سیتولوژیک غدد لنفاوی( (FNAو بافتهای غیر لنفاوی از نمونه گیری آماری حذف شدند. اطلاعات دموگرافيك از قبيل سن و جنس بيماران و نتايج پاتولوژيک جمع‌آوري شده و با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي در قالب جداول و نمودارها، به وسيله نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.. نتايج: در اين مطالعه از 100 بیمار مورد بررسی، 52 نفر (52%) مرد و 48 نفر (48%) زن بودند ، نتایج پاتولوژیک به ترتيب شيوع عبارت بودند از: توبركلوزيس 36 مورد (36%)، تغییرات راکتیو شامل هيپرپلازي فوليكولار، هیستیوسیتوز سینوسی و لنفادنیت ها 34 مورد (34%)، كارسينوم متاستاتيك 13 مورد (13%)، لنفوم هوچكين 9 مورد (9%)، لنفوم نان هوچكين 8 مورد (8%). در گروه سني صفر تا 15 سال تغییرات راکتیو با فراواني 11 مورد (57%)، در گروه سني 16 تا 55 سال توبركلوزيس با 31 مورد (2/44%) و در گروه سني بالاي 55 سال كارسينوم متاستاتيك با 5 مورد (4/45%) شايع‌ترين علل لنفادنوپاتي‌هاي گردني را به خود اختصاص دادند . بحث و نتيجه‌گيري: در این مطالعه توبركلوزيس شايع‌ترين علت لنفادنوپاتي‌هاي گردني در هر دو جنس مي‌باشد(مخصوصا "در زنان 15-55ساله) كه اين امر تأكيد مجددي بر اهميت پيشگيري و درمان اين بيماري در استان مي‌باشد. همچنين با توجه به شيوع بالاي متاستاز در غدد لنفاوی گردني در سنین بالاتر از 55 سال ،بايد توجه بیشتری به بررسی پاتولوژيک عقده‌هاي لنفاوي گردنی در این گروه سنی مبذول شود تا بيماري سريعاً كشف و در مراحل مقدماتي کنترل شود.

Title

Review of the Pathologic Results of 100 Cervical Lymphadenopathies at Fatemi Hospital of Ardabil from 2001-2005

English Abstract

Background & Objectives: Lymphadenopathy refers to the disease of lymphatic nodes. Any immune response against foreign antigens is often associated with lymph node enlargement (lymphadenopathy) and lymphadenitis. Most pathologic studies of neck lymph nodes indicated TB as the most common cause of cervical lymphadenopathy. Approach to a neck lymphadenopathy as the main complaint of the patients or the only clinical finding is usual events which physicians encounters frequently during their practice. Management of these patients depends on the physician experience and knowledge. This study aimed to investigate etiology of cervical lymphadenopathies in admitted patients. Methods: In this cross-sectional study, one hundred patients with cervical lymphadenopathy who referred to Fatemi hospital from 2002-2006 and underwent excisional biopsy with pathologic results were included. Demographic data ' age and sex', and pathologic findings were obtained using the patients' file. FNA results and non lymphoid samples were excluded. All findings were analyzed by SPSS. Results: A total number of 100 subjects were studied of whom, 52 (52%) were male and 48 (48%) were female. On the basis of pathologic findings, tuberculosis was the most common cause of lymphadenopathy (36%). Reactive changes including follicular hyperplasia, sinus histiocytosis and other forms of lymphadenitis, metastatic carcinoma, Hodgkin and non Hodgkin lymphoma were found in 34%, 13%, 9% and 8% respectively. In patients aged under 15, reactive changes were seen in 11cases (57%), and in age group of 16- 55 years tuberculosis was found in 31 cases (44.2%), and metastatic carcinoma was diagnosed in subjects aged over 55 years with 5 cases (45.4%). Conclusion: In our study tuberculosis is the most common cause for cervical lymphadenopathies in both sexes (especially between 15 to 55 years). This findings emphasis about the TB prevalence in Ardabil. Under the 15 years old reactive change of lymph nodes and over the 55 years metastatic carcinoma were the most common causes.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میرمهدی چینی فروش
Additional Information:Indexed in: ISC, SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:لنفادنیت گردني / توبركلوزيس/ هيپرپلازي فوليكولار،هیستیوسیتوز سینوسی ، لنفادنیت سلی، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Tubercuolsis,, Follicular hyperplasia,Tuberculosis lymphadenitis,Cervical Lymphadenopathies
Subjects:QZ Pathology
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
ID Code:852
Deposited By: Dr MirMahdi Chinifroush
Deposited On:02 Dec 1388
Last Modified:23 Apr 1401 08:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...