title

بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجويان و همکاران

آرمون, عسگر ، پیرزاده, اکبر ، حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، فرزانه, اسماعیل (1395) بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجويان و همکاران. در: هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی, 10-12 اردیبهشت 1395, تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
179kB
[img]
پیش نمایش
متنی
279kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://meduc.behdasht.gov.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: از روشهاي مناسب براي آگاهی از کیفیت تدریس اساتید، استفاده از نظرات فراگیران به جهت فعالیت مستقیم در فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین بهره گیری از دیدگاههای همکاران اساتید به دلیل نزدیکی به استاد و آشنایی با ابعاد علمی و رفتاری او می باشد. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و همکاران ابزار مهمی هم برای سیستم آموزشی در جهت شناسائی مشکلات آموزشی استاد و ارتقاء کیفیت آموزشی و هم برای مدرس و مسئولین آموزشی در جهت برنامه ریزی آموزشی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط و همبستگی نمره ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجویان و همکاران در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل طراحي و اجرا گرديد روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي- تحليلي و مقطعي در سال 1393 در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اردبیل انجام شد. تعداد 110 نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند و نظرسنجی های تکمیل شده توسط تمامي دانشجويان رشته پزشكي و پیراپزشکی و همکاران اساتید در گروه های مربوطه، مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه های نظرسنجی استاندارد وزارتی ارزشيابي اساتيد بود كه روايي و پايايي آن توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه تاييد شده بود. داده های مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون t و از طریق نرم افزار SPSS (ويرايش 18) در سطح معني داري P<0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها،: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و همکاران به ترتيب 71.3 و 82.2 بود. در بررسي حيطه هاي مختلف مورد ارزشيابي، تفاوت معنادار چندانی مشاهده نشد در اغلب موارد نظرات اساتيد و دانشجويان همسو بودند و فقط در حيطه نحوه آموزش استاد بين دانشجويان و همکاران اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P=0/05). بحث و نتيجه¬گيري: با توجه به اين كه بين نمره ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و همکاران اختلاف معني داري مشاهده نشد، به نظر مي رسد میانگین نمرات گروههای نظر دهنده(دانشجویان و همکاران) مشابه هستند و اختلاف چنداني با هم ندارند و از اين رو اين دو متغير نمي تواند به عنوان عامل تفاوت برانگیز در نمرات ارزشيابي اساتيد تلقي گردد. اختلاف مشاهده شده در حيطه آموزشی استاد، مي تواند تأكيدي بر لزوم دقت بيشتر اساتيد بر نحوه آموزش و کاربرد روشهای مناسب آموزشی باشد.

عنوان انگليسي

Evaluate the correlation between evaluation scores of faculty members by students and colleagues


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عسگر آرمون
نویسنده :اکبر پیرزاده
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده :جعفر محمدشاهی
نویسنده :اسماعیل فرزانه
کلید واژه ها:ارزشیابی، هیأت علمی، دانشجو، همکار.
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :8551
ارائه شده توسط : دکتر عسگر آرمون
ارائه شده در تاریخ :14 اسفند 1395 12:57
آخرین تغییر :20 فروردین 1397 13:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...