title

بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجويان و همکاران

آرمون, عسگر and پیرزاده, اکبر and حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and فرزانه, اسماعیل (1395) بررسي ميزان همبستگي بين نمرات ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجويان و همکاران. در: هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی, 10-12 اردیبهشت 1395, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
179kB
[img]
Preview
Text
279kB

Official URL: http://meduc.behdasht.gov.ir

Persian Abstract

زمينه و هدف: از روشهاي مناسب براي آگاهی از کیفیت تدریس اساتید، استفاده از نظرات فراگیران به جهت فعالیت مستقیم در فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین بهره گیری از دیدگاههای همکاران اساتید به دلیل نزدیکی به استاد و آشنایی با ابعاد علمی و رفتاری او می باشد. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و همکاران ابزار مهمی هم برای سیستم آموزشی در جهت شناسائی مشکلات آموزشی استاد و ارتقاء کیفیت آموزشی و هم برای مدرس و مسئولین آموزشی در جهت برنامه ریزی آموزشی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط و همبستگی نمره ارزشيابي اعضاء هیأت علمی توسط دانشجویان و همکاران در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل طراحي و اجرا گرديد روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي- تحليلي و مقطعي در سال 1393 در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اردبیل انجام شد. تعداد 110 نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند و نظرسنجی های تکمیل شده توسط تمامي دانشجويان رشته پزشكي و پیراپزشکی و همکاران اساتید در گروه های مربوطه، مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه های نظرسنجی استاندارد وزارتی ارزشيابي اساتيد بود كه روايي و پايايي آن توسط مركز توسعه آموزش دانشگاه تاييد شده بود. داده های مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون t و از طریق نرم افزار SPSS (ويرايش 18) در سطح معني داري P<0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها،: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و همکاران به ترتيب 71.3 و 82.2 بود. در بررسي حيطه هاي مختلف مورد ارزشيابي، تفاوت معنادار چندانی مشاهده نشد در اغلب موارد نظرات اساتيد و دانشجويان همسو بودند و فقط در حيطه نحوه آموزش استاد بين دانشجويان و همکاران اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P=0/05). بحث و نتيجه¬گيري: با توجه به اين كه بين نمره ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و همکاران اختلاف معني داري مشاهده نشد، به نظر مي رسد میانگین نمرات گروههای نظر دهنده(دانشجویان و همکاران) مشابه هستند و اختلاف چنداني با هم ندارند و از اين رو اين دو متغير نمي تواند به عنوان عامل تفاوت برانگیز در نمرات ارزشيابي اساتيد تلقي گردد. اختلاف مشاهده شده در حيطه آموزشی استاد، مي تواند تأكيدي بر لزوم دقت بيشتر اساتيد بر نحوه آموزش و کاربرد روشهای مناسب آموزشی باشد.

Title

Evaluate the correlation between evaluation scores of faculty members by students and colleagues


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عسگر آرمون
نویسنده :اکبر پیرزاده
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده :جعفر محمدشاهی
نویسنده :اسماعیل فرزانه
Uncontrolled Keywords:ارزشیابی، هیأت علمی، دانشجو، همکار.
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:8551
Deposited By: دکتر عسگر آرمون
Deposited On:14 Dec 1395 12:57
Last Modified:20 Jan 1397 13:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...