title

بررسی وضعیت خدمت رسانی به بیماران فوریتهای پزشکی 115 اردبیل 80-79

رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1382) بررسی وضعیت خدمت رسانی به بیماران فوریتهای پزشکی 115 اردبیل 80-79. مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (2). ص.ص.14-21.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف: طبق برآورده تقریبا" 25% جمعیتها بخاطر حوادث قابل پیشگیری دچار مرگ بیش از موعد می شوند.مواردی نظیر صدمات، مرگ ناگهانی قلبی و بیماریهای عروق کرونر که در دامنه کاری فوریت ها قرار می گیرند بعنوان شایع ترین علل مرگ ومیر شناخته شده اند. امروزه در بسیاری از کشورها معیارهایی برای ارزیابی سرعت و کیفیت عملکرد سیستم اورژانس تعیین شده است. عدم اطلاع از این موارد وعدم وجود شاخص هایی برای ارزیابی نحوه عملکرد این سیستم علاوه بر صدمات اقتصادی واجتماعی فراوان موجب می شود که نتوان برای بهبود کیفی و گسترش کمی این سیستم برنامه صحیح ارائه داد. با توجه به مسائل فوق پژوهش حاضر بمنظور تعیین وضعیت خدمت رسانی به بیماران در مرکز فوریتهای پزشکی 115 اردبیل صورت گرفته است. روش کار: این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر بود و 587 مورد (20%) از پرونده های موجود بیماران از آبان ماه سال 79 تا پایان شهریور ماه سال 80 بروش تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار نمونه گیری شامل برگه ثبت موارد از پیش تنظیم شده و روش نمونه گیری تکمیل برگه تبت موارد با مراجعه به پرونده های بیماران بود. یافته ها: یافته های این پژوهش در رابطه با تعیین زمان صرف شده برای رسیدن به بالین بیمار نشان داد که در 46 درصد موارد زمان رسیدن به بالین بیمار 19/6 دقیقه می باشد. در بررسی مدت زمان توقف بر بالین بیمار برای تثبیت وضعیت همودینامیک مشخص شد که در اکثریت موارد (3/87%) این زمان کمتراز 20 دقیقه بوده است، همچنین در اکثر موارد مدت زمان کل ماموریت کمتر از 30 دقیقه بود(24%) در بررسی نتیجه ماموریت گروه امداد یافته ها نشان داد که در 84/68 درصد موارد ماموریت گروه امداد با انتقال بیمارن به مراکز درمان خاتمه یافته بود و تنها در 2/0 درصد موارد بیمار در حین انتقال ویا قبل از رسیدن امدادگران به محل حادثه فوت کرده بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت سرعت عمل اکیپ امداد مرکز فوریتها ی پزشکی در رسیدن به بالین بیمار با توجه به استانداردهای سیستم اورژانس انگلستان و آمریکا کمتر از زمان مورد انتظار می باشد.

عنوان انگليسي

Survey servicing to inpatient in the medical emergency in Ardabil in 2002


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :معصومه رستم نژاد
کلید واژه ها:خدمت رسانی به بیمار فوریتهای پزشکی اردبیل
کلید واژه ها (انگلیسی):medical emergency of Ardabil inpatient servicing
موضوعات :WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :858
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :12 دی 1388 07:16
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...