title

بررسي عوامل پیش بینی کننده موثر بر موفقیت عمل وازووازوستومي با برش کوچک واحد خط وسط اسکروتوم و بدون استفاده از تیغ جراحی و با آناستوموز دو لایه جهت برگشت وازكتومي در مرکز تخصصی تنظیم خانواده مرکز بهداشت استان گیلان از سال 1379 تا سال 1392

روشنی, علی and غلامجانی مقدم, کیوان and کاظم نژاد, احسان and سیرتی, تارا and معتمد, نازنین (1395) بررسي عوامل پیش بینی کننده موثر بر موفقیت عمل وازووازوستومي با برش کوچک واحد خط وسط اسکروتوم و بدون استفاده از تیغ جراحی و با آناستوموز دو لایه جهت برگشت وازكتومي در مرکز تخصصی تنظیم خانواده مرکز بهداشت استان گیلان از سال 1379 تا سال 1392. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
864kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
138kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: 6% زوج های ازدواج کرده دنیا فقط از وازکتومی برای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند و 10-6% مردان وازکتومی شده به دلایل مختلف تقاضامند مشاوره جهت برگشت وازکتومی هستند. امروزه وازووازوستومي (VV) یک گزینه مطلوب برای بسیاری از زوج ها بخاطر در دسترس بودن آن و استفاده از بزرگنمایی میکروسکوپ می باشد. نتایج برگشت وازکتومی ممکن است به علت وجود عوامل احتمالی تاثیر گذار بر میزان موفقیت و کارایی آن متفاوت باشد. هدف از مطالعه اخیر با توجه به میزان رو به گسترش تقاضا برای برگشت وازکتومی، بررسی عوامل پیش بینی کننده موثر بر موفقیت عمل وازووازوستومي میکروسرجیکال با آناستوموز دولایه و No-Scalpel Midline Mini-Incision بوده است. مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي تحلیلی، مردان وازکتومی شده ارجاع شده که از سال 1379 تا 1392 در مرکز تخصصی تنظیم خانواده مرکز بهداشت استان گیلان تحت عمل برگشت وازکتومی قرار گرفته بودند، مورد بررسی واقع شدند. تکنیک عمل شامل وازووازوستومی با برش 1/5-1 سانتیمتر واحد خط وسط اسکروتوم بدون استفاده از Scalpel، آناستوموز دولایه تحت بی حسی اسپاینال یا لوکال و بزرگنمایی میکروسکوپ بود. معیار ورود شامل وجود آزواسپرمی در آزمایش منی قبل از عمل بود. اطلاعات مربوط به فرد و همسر وی، عمل جراحی و پیامدها از پرونده افراد و طی تماس با آنان استخراج و ثبت شده و توسط نرم افزار SPSS بصورت تک متغیره و چندگانه مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. حضور اسپرم در حداقل یک آزمایش منی در ماه های 1، 3 یا 6 بعد از عمل یا وقوع بارداری به عنوان Patency در نظر گرفته شد. حداقل مدت زمان پیگیری بعد از عمل برای بارداری، 12 ماه بود. آزمون ها به صورت دوطرفه و P<0/05 به عنوان سطح معنی دار آزمون ها و اختلاف آماری معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: در 226 مورد (68/1%) از 332 مرد تحت VV، امکان پیگیری از نظر Patency میسر گردید. بر اساس روش اجرا، اطلاعات 222 فرد مورد آنالیز قرار گرفت. میزان عوارض (Significant Pain) 2/7%، ميزان Patency 74/8% ( 166 مورد ) ؛ در موارد دوطرفه: 80/9%) و میزان بارداری در 158 فرد Patent با امکان پیگیری 62% بود. ميانگين سن فرد در زمان VV و ميانگين مدت انسداد در گروه با Patency به طور معنی داري پايين تر از گروه بدون Patency بود. Patency به طور معنی داري در گروه سني 44-15 سال بالاترین، و در گروه سنی مساوی یا بالای 60 سال پایینترین فراوانی را داشت. در گروه های با مدت انسداد مساوی یا کمتر از 3 سال و 6-4 سال (مساوی یا کمتر از 6 سال)، ميزان Patency به طور معنی داری بالاتر بود. ميزان Patency در VV دوطرفه به طور معنی داري بالاتر از VV يك طرفه بود. اختلاف معنی داري بين 2 گروه با و بدون بارداری از نظر ميانگين سن همسر در زمان VV وجود نداشت (31/37 در برابر 33/25 سال، ( 0/174 = p) اما میزان بارداری در گروه با سن همسر در زمان VV کمتر از 40 سال (64%) به طور معنی داری (p=0/021 ) بالاتر از گروه مساوی یا بالای 40 سال (33/3%) بود. ميانگين مدت انسداد در گروه با بارداری به طور معنی داري پايين تر از گروه بدون بارداری بود (0/017 p= )میزان بارداری در گروه با مدت انسداد مساوی یا کمتر از 6 سال 67/3% و در گروه بالای 6 سال 51/9% بود (p=0/058 )ارتباط معنی داری بین سن فرد در زمان وازكتومي، وجود و سایز اسپرم گرانولوم، قطر وازدفران، فاصله بين دو انتهاي واز، طول سمت بيضه اي واز، خروج مايع وازال از انتهای بیضه ای واز و خصوصیت ظاهری آن با Patency و بارداری وجود نداشت. همچنین ارتباط معنی داری بین سن فرد در زمان VV، سابقه باروري فرد و همسر وی قبل از VV، تعداد فرزندان قبلی فرد، وضعیت (نوع) همسر و سمت عمل با بارداری مشاهده نشد. در آنالیز رگرسیون لوجیستیک، مدت انسداد (P=0/009) و سمت عمل (P=0/043) عوامل موثر بر Patency بودند (اسپرم گرانولوم: P=0/092). سن همسر در زمان VV تنها فاکتور پیشگویی کننده موثر بر بارداری بود (P=0/037). موارد با مدت انسداد 9-7 سال (OR=0/338) و موارد با مدت انسداد مساوی یا بالای 10 سال (OR=0/391) از احتمال Patency پایین تری نسبت به موارد با مدت انسداد مساوی یا کمتر از 3 سال برخوردار بودند. احتمال Patency در VV دوطرفه بالاتر از VV یک طرفه بود (OR=2/029). بالا رفتن سن همسر با کاهش شانس بارداری همراه بود (OR=0/939). نتیجه گیری: وازووازوستومی میکروسرجیکال با آناستوموز دولایه و برش کوچک خط وسط اسکروتوم بدون استفاده از اسکالپل یک روش ایمن با حداقل عوارض جانبی و موثر با نتایج قابل قبول در برگشت وازکتومی و توانایی باروری فرد است. مدت انسداد و سمت عمل عوامل موثر بر Patency بوده و سن همسر فاکتور پیشگویی کننده موثر بر بارداری به دنبال وازووازوستومی است.

Title

Survey of predictive factors affecting success of vasovasostomy using no-scalpel midline scrotal mini-incision and two-layer anastomosis for reversal of vasectomy in Specialized Family Planning Center of Guilan state Health Center since 2000 until 2013

English Abstract

Introduction: : 6% of married couples use vasectomy for preventing pregnancy. 6-10% of men who has done vasectomy,want to cosultation for vasectomy reversal for various reasons. Today vasovasostomy (VV) is a desirable option for many couples because of its availability and using magnifying microscopes. The results of vasectomy reversal may be different due to the possible factors influencing the success and efficiency. The aim of the present study due to the growing demand on vasectomy reversal had assessing predictive factors affecting the success of the two layer anastomosis and No-Scalpel Midline Mini-Incision of microsurgical vasovasostomy. Materials and Methods: : In this cross-sectional study,the men who had done vasectomy from 1379 to 1392 referred to Family Planning Center of Gilan province were underwent vasectomy reversal surgery, were evaluated. vasovasostomy technique involves 1-1/5 cm midline incision of the scrotum whit no scalpel vasectomy technique, two layer anastomosis under local or spinal anesthesia and microscopic magnification. Inclusion criteria included the presence of the azoospermia on semen analysis before surgery. Information of the individual and his wife, surgery and outcomes of cases registered individuals and in contact with them and extract And by using SPSS just univariate and multivariate statistical analysis was performed. The follow up lasted for 12 month from the surgery . two sided test was applied p<0/ 05 was considered statistically significant. Results: we could follow up patency in 226 cases (86/1%) of 332 men under VV. According to the methodology, data was analyzed of 222 individuals. The complications (Significant Pain) 2/7%, the Patency 74/8% (166 cases; in bilateral cases: 80/9%) and pregnancy rates in 158 Patent was 62%. The mean age at the time of VV and duration of obstruction in patients with Patency was significantly lower than the group without Patency. Patency was significantly highest at the age of 15-44 years, and at the age of> 60 years was the lowest prevalence. In groups <3 years and 4-6 years obstruction (< 6 years) Patency rate was significantly high. Patency rates are significantly higher in bilateral VV than unilateral vv. There is no Significant difference between the 2 groups with and without pregnancy, due to the mean age of the female partner at VV (31/37 to 33/25years, p=0/174). But the pregnancy in a woman's >40 years at the VV was significantly (p=0/021) higher than those>40 years (33/3%), respectively. The mean duration of obstruction in patients with pregnancy was significantly lower than the group without pregnancy (p=0/017). The pregnancy rate for patients with obstruction equal to or less than 6 years, 67/3%, and in higher than 6years is 51/9%, respectively (p=0/058). There is no significant relationship between age at the time of vasectomy, the sperm granuloma size, the diameter of the vas deferens, the distance between the end points of two vas ,the lenth of testis vas,the exission of intervasal fluid from testicular end and vassal fluid appearance with Patency and pregnancy. . Also there is no significant association between age at the time of VV, fertility history and his wife before VV, number of previous children, wife type status and the operation side with pregnancy. In logistic regression analysis, the duration of obstruction (P = 0.009) and the operation side (P = 0.043) were the factors affecting Patency (sperm granuloma: P = 0.092). Wife age at vv was the only predictive factor affecting pregnancy (P = 0.037). The risk of patency in men whit Obstruction duration 9-7 years (OR = 0.338) and obstruction duration >10 years (OR = 0.391) was lower than the long-term obstructive were <3 years. The risk of Patency in bilateral VV is higher than the unilateral vv(OR=2.029. Increasing wife’s age Reduce the chances of pregnancy (OR = 0.939). Conclusion: Microsurgical vasovasostomy using no-scalpel midline scrotal mini-incision and two-layer anastomosis is safe and effective with minimal side effects with acceptable results in vasectomy reversal and fertility ability in person. Obstruction duration and operation side are effective factors in patency and the wife’s age is Predictor factor affecting pregnancy in vv.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی روشنی
استاد مشاور :کیوان غلامجانی مقدم
استاد مشاور :احسان کاظم نژاد
دانشجو :تارا سیرتی
دانشجو :نازنین معتمد
Additional Information:شماره پایان نامه: 1668، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Uncontrolled Keywords:وازکتومی، (وازووازوستومی)
کلیدواژه ها (انگلیسی):vasectomy, vasovasostomy
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WJ Urogenital System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
ID Code:8647
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:30 Jan 1396 08:12
Last Modified:10 Feb 1399 08:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...