title

تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر hs – CRP سرمی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز

سلمانیان, صالحه and نعمتی, علی and نقی زاده باقی, عباس and علی پناه مقدم, رضا and لعل فام, میترا (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر hs – CRP سرمی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. در: دومین همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
157kB
[img]
Preview
Image
97kB

Official URL: http://conf.isc.gov.ir/sportsci/fa

Persian Abstract

مصرف برخی از مکمل‌ها مانند گلوتامین می‌تواند در بهبود و کنترل فرایندهای التهابی نقش داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و ورزش درمانده روی hs – CRP سرمی به عنوان یک عامل التهابی طراحی شده است.در یک مطالعه تجربی 30 نفر از مردان جوان دارای فعالیت فیزیکی متوسط به دو گروه آزمایش( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. قبل از دادن مکمل و ماده دارونما از هر دو گروه ، نمونه خونی ناشتا به میزان 5 سی سی اخذ شد. به گروه آزمایش ، مکمل گلوتامین و به گروه کنترل ماده دارونما به مدت 15 روز داده شد. در انتهای هفته دوم و همچنین پس از ورزش درمانده ساز نمونه خونی برای آزمایش hs – CRP سرمی گرفته شد. با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و بکارگیری آزمون T-Test برای گروههای مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین میانگین سطح سرمی hs-CRP در دو گروه آزمایش و کنترل قبل از دادن مکمل تفاوت معناداری وجود نداشت(0/652=P) و لذا گروهها متجانس بودند ولی پس از مصرف 15 روز مکمل و سپس انجام ورزش درمانده ساز میانگین hs-CRP در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمایش بود و این تفاوت نیز از نظر آماری معنادار بود (0/027=P) . نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مصرف مکمل گلوتامین می‌تواند از افزایش سطح سرمی hs-CRP پس از ورزش درمانده ساز جلوگیری کند.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :صالحه سلمانیان
نویسنده :علی نعمتی
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
نویسنده :رضا علی پناه مقدم
Uncontrolled Keywords:hs – CRP ، مکمل گلوتامین، ورزش درمانده ساز
Subjects:QU Biochemistry
WD Nutrition Disease and metabolic diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Science General
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:8692
Deposited By: Dr Abbas Naghizadeh-Baghi
Deposited On:24 Feb 1396 04:15
Last Modified:26 Jan 1397 10:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...