title

شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل

باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، مشاور, جعفر (1396) شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
145kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
97kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://conf.isc.gov.ir/sportsci/fa

خلاصه فارسی

هدف این مطالعه بررسی تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل می باشد. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و جامعه آماری آنرا کلیه ورزشکاران مرد رشته های ورزشی کشتی، فوتبال، بسکتبال، والیبال و ورزشهای رزمی باشگاههای ورزشی حرفه ای وغیر حرفه ای شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 3000 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه‌گيري گرجسي و مورگان استفاده شد و تعداد 341 نفر بدست آمد و به منظور افزایش اعتبار نمونه گیری به 449 نفر افزایش یافت. واحدهای نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای و در طبقه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد اطلاعات مربوط به پرسشنامه با حضور در باشگاه تکمیل و در صورت آسیب دندانی معاینه بالینی از نظر بررسی نوع صدمات دندانی بعمل آمده و داده‌ها با بکارگیری آزمون مجذور کای با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از کل آزمودنی ها، تعداد 120 نفر (26/7%) آنها دارای سابقه ضربه به دندان در حین ورزش و تعداد 329 نفر (73/3%) آنها فاقد سابقه ضربه بودند. شیوع آسیب ورزشی در کشتی 37/2% ، فوتبال 29/7% ، بسکتبال 28/75% ، رشته های رزمی 25% و در والیبال 8/6% می باشد. یافته ها نشان داد که بین ترومای وارده به دندان با نوع ورزش رابطه معنی داری وجود دارد (0/001= p).نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ابوالفضل باقری
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
نویسنده :جعفر مشاور
کلید واژه ها:ترومای دندانی، ورزشکاران مرد، اردبیل
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
دانشکده دندانپزشکی > گروه دندانپزشکی ترمیمی
کد شناسایی :8694
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :23 اردبهشت 1396 08:15
آخرین تغییر :26 فروردین 1397 12:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...