title

شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل

باقری, ابوالفضل and نقی زاده باقی, عباس and مشاور, جعفر (1396) شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
145kB
[img]
Preview
Image
97kB

Official URL: http://conf.isc.gov.ir/sportsci/fa

Persian Abstract

هدف این مطالعه بررسی تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل می باشد. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و جامعه آماری آنرا کلیه ورزشکاران مرد رشته های ورزشی کشتی، فوتبال، بسکتبال، والیبال و ورزشهای رزمی باشگاههای ورزشی حرفه ای وغیر حرفه ای شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 3000 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه‌گيري گرجسي و مورگان استفاده شد و تعداد 341 نفر بدست آمد و به منظور افزایش اعتبار نمونه گیری به 449 نفر افزایش یافت. واحدهای نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای و در طبقه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد اطلاعات مربوط به پرسشنامه با حضور در باشگاه تکمیل و در صورت آسیب دندانی معاینه بالینی از نظر بررسی نوع صدمات دندانی بعمل آمده و داده‌ها با بکارگیری آزمون مجذور کای با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از کل آزمودنی ها، تعداد 120 نفر (26/7%) آنها دارای سابقه ضربه به دندان در حین ورزش و تعداد 329 نفر (73/3%) آنها فاقد سابقه ضربه بودند. شیوع آسیب ورزشی در کشتی 37/2% ، فوتبال 29/7% ، بسکتبال 28/75% ، رشته های رزمی 25% و در والیبال 8/6% می باشد. یافته ها نشان داد که بین ترومای وارده به دندان با نوع ورزش رابطه معنی داری وجود دارد (0/001= p).Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ابوالفضل باقری
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
نویسنده :جعفر مشاور
Uncontrolled Keywords:ترومای دندانی، ورزشکاران مرد، اردبیل
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Science General
Department of Dentistry > Department of Restorative Dentistry
ID Code:8694
Deposited By: Dr Abbas Naghizadeh-Baghi
Deposited On:23 Feb 1396 08:15
Last Modified:26 Jan 1397 12:56

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...