title

بررسي آنتي بادي ضد هسته اي (ANA) در کودکان مبتلا به ليشمانيوز احشايي در اردبيل 1384-1385

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، کاظمی, فرانک (1385) بررسي آنتي بادي ضد هسته اي (ANA) در کودکان مبتلا به ليشمانيوز احشايي در اردبيل 1384-1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
412kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

7MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
92kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ANA يك تست خوني است كه بطور شايع براي ارزيابي بيماريهاي اتوايميون يا بافت همبند استفاده مي شود. تست ANA انتي باديهايي را شناسايي مي كند كه هسته سلولها را مورد هدف قرار مي دهد. تست ANA ممكن است در زنان و افراد پير، مصرف بعضي داروها وبيماريهاي عفوني مزمن مثبت شود . ليشمانيوز احشايي يك بيماري عفوني مزمن است كه مكانيسمهاي ايمني سلولي مسئول كنترل عفونتهاي ليشمانيا است . در اين مطالعه به بررسي ANA در ليشمانيوز پرداخته شد زيرا اين احتمال وجود داشت كه در اين بيماري ميزان مثبت شدن بالايي از ANA وجود داشته باشد . روش تحقيق : دراين مطالعه از كودكان مبتلا به كالازار با مراجعه به آزمايشگاه مركز بهداشت كه نمونه DATآنها مثبت گزارش مي شد( تيتر مساوي يا بيشتر از 800/ 1 ) نمونه خون فريز شده به ازمايشگاه فرستاده مي شد و بررسي ANA به روش ELISA صورت مي گرفت .حجم نمونه در مدت يك ونيم سال 26 مورد بود كه از سه مركز بهداشت اردبيل ، مشگين شهر و گرمي بدست امد . در يك مورد نمونه DAT سرم منفي بود ولي در بيوپسي مغز استخوان ليشمانيوز گزارش شده بود .از كل موارد 9 نفر دختر (6/34%) و 17 نفر پسر (4/65%) بود و محدوده سني بيماران از 5 ماه تا 5 سال بود (متوسط 21 ماه) . نتايج با استفاده از روش هاي اماري توصيفي وازمون هاي اماري t-test chi-square و Spearmans correlation تحليل شد. نتايج : از كل موارد بيماري تست ANA در 11 مورد (3/42%) مثبت ودر 15 مورد (7/57%) منفي گزارش شد. مقدار 000/0=P (10.0 < P ) با سطح اطمينان 99% معني دار بود. بيشترين تيتر ANA مثبت در 2 مورد (7/7%) 14 بود وبالاترين تيتر گزارش شده 50 بود از نظر ارتباط تيتر ANA با درگيري جنس ، ANA در 6/55% دختران( 5 نفر) ودر 3/35% پسران (6نفر) مثبت بود مقدار 05/0 > P معني دار نبود. نتيجه گيري : مطالعه ما نشان مي دهد که ليشمانيوز احشايي هم جز عفونت هايي است که در ان تست ANA ( انتي بادي ضد هسته) مي تواند مثبت باشد. وجود تست ANA مثبت در ليشمانيوز احشايي شايد به دليل پاتوژنز بيماري و احتمال تغييرات ايجاد شده در سيستم ايمني و اختلالات ناشي از آن مي باشد.پس تست ANA به صورت مثبت کاذب در ليشمانيوز احشايي ديده مي شود.

عنوان انگليسي

THE INVESTIGATION OFANTI NUCLEAR ANTI BODY (ANA) IN VISCERAL LEISHMANIASIS IN ARDABIL IN 1384-1385

خلاصه انگلیسی

Introduction: The ANA test is a blood test that is commonly used for evaluating of autoimmune or connective tissue disorders.The ANA test identifies auto antibodies that target the nucleus of cells. The ANA test in women and elderly people, certain medications and chronic infectious diseases may be positive. Visceral leishmaniasis is a chronic infectious diseases wich the cellular Immune mechanisms responsible for the control of leishmania infections.This study attempted to investigate the ANA in leishmaniasis, since there was a probability of observing highly positive ANA in this disease. Materials & Methods: In this study, we collected samples of blood of children who were infected by visceral leishmaniasis and the DAT of samples were reported positive (titer1/800 & higher) through contacting with central laboratory of hygience center. Then we sent these frozen serums to laboratory to study ANA through ELISA methods. The number of samples was 26 and was collected from three hygienic centers in Ardebil, Meshkin and Germi within 1.5 years. In one sample the DAT of serum was negative, but in the biopsy of bone marrow the leishman's body was reported. The participants were 9 (34.6%) females and 17 (65.4%) males and their ages varied from 5 months to 5 years (mean 21 months). Results assessed by using descriptive and analytic statistics tests. Results: In the 11 cases (42.3%) the ANA test was positive and in 15 cases (57.7%) was negative. P=0/000(P<0.01) that was significant.The most frequent of positive ANA titers in 2 cases (7.7%) was 14 and the highest titer was 50.ANA in 5 cases of females (55.6%) and in 6 cases of males (35.6%) was positive, P>0.05 that wasn't significant. Conclusion: our study indicates that visceral leishmaniasis is a infectious disease witch in the antinuclear antibody(ANA) test can be positive. Presense of positive ANA test in visceral leishmaniasis probably be due to disease pathogenesis and changes in immune system and it's disorders. So false positive anti nuclear antibody (ANA) test in visceral leishmaniasis can be seen.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :حسین علیمحمدی
نگارنده :فرانک کاظمی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0223
کلید واژه ها:ليشمانيوز -DAT - ANA - كالازار- اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):leishmaniasis, ANA, DAT, Kala-Azar, Ardabil
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :87
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :08 مهر 1388 04:14
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...