title

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل

زندیان, حامد and فرزانه, اسماعیل and چمنیان, یلدا (1396) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. در: هیجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 7-9 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
830kB
[img]
Preview
Image
332kB

Official URL: http://meduc18.behdasht.gov.ir

Persian Abstract

مقدمه: با عنایت به اهمیت و نقش مفهوم یادگیری سازمانی در سازمان ها و تاثیر آن در اعتبار سنجی و به منظور فراهم آوردن زمینه ای برای استفاده از این مفهوم در بخش آموزش، بهداشت و درمان و به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی بعنوان هسته مرکزی بخش سلامت در مطالعه حاضر به بررسی سطح یادگیری سازمانی و تاثیر آن در اعتبار بخشی در مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل پرداخته شده است. روش کار: در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، 176 نفر از پرستاران شاغل در بخش‏های بستری چهار مرکز آموزشی درمانی شهر اردبیل (بوعلی، علوی، امام خمینی(ره) و فاطمی) با استفاده از پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی و همچنین چک لیست امتیاز اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی (نسل دوم)، داده ها جمع آوری و در قالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون‏های تحلیل واریانس (ANOVA)، تست های تعقیبی و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف معناداری از نظر امتیاز کل اعتباربخشی بین مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل وجود نداشته است (320/0=p، 178/1=F) ولی مراکز از نظر یادگیری سازمانی اختلاف معناداری با یکدیگر داشتند (001/0>p، 146/9=F) که عامل اصلی این اختلاف پایینتر بودن معناداری امتیاز یکی از مراکز نسبت به سایر مراکز بود. نتایج همچنین نشان داد ارتباط مثبت، معنادار و قوی بین یادگیری سازمانی و اعتباربخشی خدمات بستری در بین 4 مرکز مورد بررسی برقرار بوده است (001/0>p، 319/0=r). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین یادگیری سازمانی کارکنان مراکز آموزشی درمانی و امتیاز اعتباربخشی برقرار است به گونه ایی که با افزایش یادگیری سازمانی پرسنل، امتیاز اعتباربخشی نیز به طور معناداری افزایش یافته است. لذا با سیاستگذاری صحیح در زمینه افزایش امکان یادگیری سازمانی، می توان مراکز آموزشی درمانی را به سطح بالاتری از کیفیت اعتباربخشی رساند تا خدمات شایسته ای را در اختیار مردم قرار دهند.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حامد زندیان
نویسنده مسئول :اسماعیل فرزانه
نویسنده :یلدا چمنیان
Uncontrolled Keywords:اعتباربخشی، یادگیری سازمانی، مراکز آموزشی درمانی، اردبیل
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:8783
Deposited By: Dr Hamed Zandian
Deposited On:03 May 1396 09:51
Last Modified:21 Jan 1397 14:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...