title

بررسی تاثیر مداخلات آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر ترکمنچای در سال 1394

عباسقلی زاده, ناطق and شکاری, فرهاد and ادهم, داود and اباذری, مالک (1396) بررسی تاثیر مداخلات آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر ترکمنچای در سال 1394. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
632kB
[img]
Preview
Image
153kB

Official URL: https://en.symposia.ir/

Persian Abstract

زمینـه و هـدف: افزایـش جمعیـت سـالمندان دـر تمـام دنیـا و مسـائل و مشـکلات ناشـی از آن مخصوصـاً افزایـش میـزان ابتلا بـه بیمـاري هـای مزمـن دـر ایـن قشـر از افـراد، گرایـش بیـن المللـی بـرای ارتقـاء سـطح کیفیـت زندگـی آنـان ایجـاد کردـه اسـت. و دـر ایـن راسـتا و همسـو بـا دیدـگاه هـای جهانـی، مطالعـه حاضـر بـا هدـف تعییـن تأثیـر مداخلـه آموزشـی بـا اسـتفاده از سـازه هـای آموزشـی الگـوی پرسـید دـر ارتقـاء کیفیـت زندگـی سـالمندان انجـام گرفتـه اسـت. مـواد و روش هـا: دـر ایـن پژوهـش نیمـه تجربـی، 421نفـر از سـالمندان تحت پوشـش مرکز بهداشـتی-درمانی شـهری، شـهر ترکمنچـای دـر سـال 1394شـرکت داشـتند. سـالمندان بـه روش نمونـه گیـری تصادفـی، در دو گـروه آزمـون و کنتـرل انتخاب شـدند. ابـزار جمـع آوری اطلاعـات پرسشـنامه محقـق سـاخته و طراحـی شـده بـر اسـاس سـازه هـای الگـوی آموزشـی پرسـید و بـرای سـنجش کیفیـت زندگـی، از پرسشـنامه اسـتاندارد شـده کیفیـت زندگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز اسـتفاده شـد. مداخلـه آموزشـی بـر اسـاس هفـت جلسـه آموزشـی مبتنـی بـر الگـو بـه سـالمندان دـر خصـوص شـیوه هـای زندگـی سـالم بود. کیفیـت زندگـی سـالمندان قبـل و یـک مـاه بعـد از مداخلـه آموزشـی بررسـی شـد. تجزیـه و تحلیـل دادـه هـا توسـط نـرم افـزار 20 SPSSو آزمـون هـای آمـاری تـی و کای دـوی ( )2Xانجـام گرفـت. یافتـه هـا: بـه منظـور بررسـی تأثیـر برنامـه آموزشـی بهداشـت تغذیـه سـالمندان بـر آگاهـی، نگـرش و عملکـرد سـالمندان تحـت پوشـش مرکـز بهداشـتی-درمانی شـهری، شـهر ترکمنچـای، بـا توجـه بـه نتایـج آماری مشـاهده شـد کـه سـطح معناداری ( )p-valueمتغیرهـای زندگـی بـا خانوادـه یـا بدـون خانوادـه، اشـتغال و نـوع بیمـاری بالاتـر از سـطح خطـای 0/05قـرار دـارد ( ،)p<0/05و بیـن میانگیـن نمـره کل کیفیـت زندگـی سـالمندان گـروه آزمـون دـر مقایسـه بـا گـروه کنتـرل، قبـل و بعـد از مداخلـه آموزشـی دـر ایـن متغیرهـا اختـلاف معنـی دـاری دیده نشـد، ولـی نتایج آماری نشـان دـاد که در مـورد متغیرهای سـن، جنـس، تحصیـلات و درآمـد، بیـن میانگیـن نمـره کل کیفیـت زندگـی سـالمندان گـروه آزمـون دـر مقایسـه بـا گـروه کنتـرل، قبـل و بعـد از مداخلـه آموزشـی دـر ایـن متغیرهـا اختـلاف معنـی دـاری وجـود دـارد( )p<0/05و مداخله تاثیـر گذار بوده اسـت. نتیجـه گیـری: بـا توجـه بـه نتایـج آمـاری بدسـت آمدـه، نتیجـه گرفتـه مـی شـود کـه بیـن گـروه آزمون دـر قبـل از آمـوزش و بعـد از آمـوزش دـر میـان سـالمندان، بـه لحـاظ زندگـی بـا خانوادـه یـا زندگی فردـی و اشـتغال و نـوع بیمـاری، تفـاوت معناداری بــه لحــاظ آمــاری ملاحظــه نمــی شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل آمــاری بخــش آگاهــی ســنجی پرســش نامــه طراحـی شـده و قسـمت عملکردـی آن، مشـاهده مـی شـود متغیرهـای جنـس، سـن، تحصیـلات و درآمـد دـر مداخلـه آموزشـی بـه جهـت بهبـود آگاهـی و عملکـرد تغذیـه ای سـالمندان موثـر بودـه و کیفیـت زندگـی سـالمندان را افزایـش دادـه اسـت.

Title

Assessing the Effect of Education on Elderly nutrition in Turkmanchai City 2015


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :ناطق عباسقلی زاده
نویسنده :فرهاد شکاری
نویسنده :داود ادهم
نویسنده مسئول :مالک اباذری
Uncontrolled Keywords:تأثیر مداخلات، بهداشت تغذیه، سالمندان، شهر ترکمانچای.
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:8860
Deposited By: Mr Malek Abazari
Deposited On:17 Mar 1396 09:31
Last Modified:17 Mar 1396 09:31

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...